(14.50 hodin)

Poslanec Josef Hojdar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor na své 40. schůzi projednal zprávu "Opatření ke zjištění NKÚ z Kontrolního závěru č. 98/32 pro oblast malého a středního podnikání" a po vyslechnutí mé zpravodajské zprávy a po obecné a podrobné rozpravě přijal následující usnesení:

Za prvé, bere tuto zprávu na vědomí, za druhé pověřil mě jako zpravodaje výboru, abych na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl tuto zprávu o výsledcích projednávání tohoto tisku v hospodářském výboru.

Osobně se domnívám, že Poslanecká sněmovna může tuto zprávu vzít s klidným svědomím také na vědomí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Hojdarovi a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám písemnou přihlášku, proto se táži, kdo se hlásí do rozpravy. Žádnou zdviženou ruku nevidím, proto končím všeobecnou rozpravu a přistoupíme k rozpravě podrobné, která by se svým způsobem měla týkat předneseného návrhu na usnesení, které předložil pan poslanec Hojdar. Dívám se zleva doprava a zprava doleva, opět žádná zdvižená ruka. Končím podrobnou rozpravu a prosím pana poslance Hojdara, aby přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Josef Hojdar: Děkuji. Návrh na usnesení je velmi krátký a jednoduchý: Poslanecká sněmovna bere zprávu o opatření z NKÚ na vědomí.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Snažím se gongovat, abych všechny hlasováníchtivé poslance přilákal do jednací místnosti. Návrh na usnesení jsme slyšeli, je velice jednoduchý: Poslanecká sněmovna bere předloženou zprávu o zjištění NKÚ na vědomí.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 148 poslanců pro 126, proti dva. Návrh usnesení byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodajovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

9.
Vládní návrh zákona o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
/sněmovní tisk 522/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh zákona o auditorech jsem v prvém čtení charakterizoval jako záměr vlády posílit transparentnost výkonu auditorské profese a s tím i spojených auditorských služeb v rámci posílení regulatorní funkce ve společnosti, a to při zachování základních principů auditorské profese, to je zejména zásad nezávislosti a mlčenlivosti.

Návrh zákona byl doplněn zhruba o 40 pozměňovacích návrhů, které byly podrobně projednány a budou bezesporu předmětem jednání dnes. Budu reagovat předběžně na to, jak zazněly v příslušném gesčním výboru. Ministerstvo financí s nimi tak, jak byly předloženy, vyslovilo souhlas, neboť měly převážně legislativně technický obsah či povahu a jsou pro danou normu přínosem.

Kromě předložených legislativně technických pozměňovacích návrhů bylo několik řekněme obsahových, které byly rovněž kladně posouzeny Ministerstvem financí. Jde zejména o úpravu § 8 odst. 10, kde vypuštěním ustanovení, že první opakování každé zkoušky je bezplatné, je dosaženo toho, že se zhodnotí jakási soukromá investice při vstupu do profese. Dále jde o zařazení textu v novém odst. 11 rovněž § 8, který stanoví, že auditorská zkouška a rozdílová auditorská zkouška se koná v jazyce českém. Zde jde o zjevnou snahu předejít event. konfliktním situacím, což je v duchu tohoto zákona.

§ 23 - kárné řízení. Zde byla vypuštěna funkce senátu kárné komise. Považujeme to za rozumné zjednodušení procesu.

§ 41 - přechodná a závěrečná ustanovení. Byla navržena úprava v tom směru, že asistentům auditora podle dosavadního předpisu, kteří nemají požadované vysokoškolské vzdělání, byla stanovena desetiletá lhůta pro dokončení. Podle původního návrhu by byli sice tito asistenti po účinnosti nového zákona zapsáni, ale vzápětí by je musela komora vyloučit. Zde jde o úpravu jakéhosi přechodného období, které umožní splnit dané zadání vyplývající ze zákona.

Jak už jsem řekl, domnívám se, že to jsou kroky, které je možné akceptovat. Děkuji v této fázi za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu ministru Mertlíkovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 522/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, rozpočtový výbor ve svém usnesení č. 289 doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem zákona o auditorech a o změně zákona 165, sněmovní tisk 522, vyslovila souhlas, a to s připomínkami, které máte uvedeny ve sněmovním tisku 522/1.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji zpravodaji poslanci Ježkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám písemné přihlášky, a ptám se tedy, kdo se do obecné rozpravy hlásí z místa. Pokud nikdo, končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil jako první zpravodaj pan poslanec Ježek, poté pan poslanec Ivan Pilip.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přednesu několik legislativně technických pozměňovacích návrhů ke znění usnesení rozpočtového výboru, které podle názoru legislativy toto znění zpřesňují.

Za prvé k bodu 1, ve druhé odrážce zní: v § 6 odst. 1 písm. a) se slova "obchodní jméno, je-li odlišné" nahrazují slovy "obchodní firma, je-li odlišná".

Ve čtvrté odrážce bodu 1 se za slovy "v § 14 odst. 5" vkládají slova "v druhé větě".

V šesté odrážce bodu 1 se slovo "jméno" nahrazuje slovy "obchodní jméno".

V bodu 3 se slova "písmeno d)" nahrazují slovy "písmeno e)".

V bodu 26 slova "v § 29 písm. e) zní" se nahrazují slovy "v § 29 se doplňuje písm. e), které zní".

V bodu 28 § 39 odst. 3 písm. g) zní: "schvalovat a vydávat auditorské směrnice".

V bodu 34 se vypouštějí slova "podle dosavadního právního předpisu".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Ježkovi. Slovo má pan poslanec Pilip, připraví se pan místopředseda Brožík.

 

Poslanec Ivan Pilip: Paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesl krátký pozměňovací návrh. Zní takto:

V § 3 se doplňuje nový odstavec 7, který zní: "Tomu, kdo nesplňuje podmínku uvedenou v odst. 1 písm. a), může komora podmínku vzdělání prominout v případě jeho dlouhodobé praxe v oblasti ekonomie."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP