(14.30 hodin)

Ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. V prvé řadě jsem rád, že zpravodajem je pan poslanec Teplík a že můžeme demonstrovat naši spolupráci, a ne, jak psal Blesk, že se držíme pod krkem.

A nyní dovolte, abych přistoupil k vlastnímu zákonu.

Myslím, že vše podstatné k odůvodnění vládního návrhu zákona o ochraně průmyslových vzorů jsem již řekl při jeho projednávání v prvním čtení. Přesto však bych učinil krátkou poznámku k některým skutečnostem.

V březnu letošního roku jsme schválili vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví. Tento zákon obsahoval mj. i tzv. malou novelu zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, přičemž v podstatě byla novelizována pouze ustanovení týkající se ochrany vynálezů. Již v době projednávání se ukazovala potřeba nové úpravy poskytování ochrany těm předmětům průmyslového vlastnictví, kterým se ve světě obvykle říká design a které v národním právu jsou tradičně označovány jako průmyslové vzory. Mimoto vznikla nutnost harmonizace národního práva s právem Evropských společenství. Myslím, že to byly hlavní motivy navrhované úpravy, které chci připomenout.

Z hlediska legislativně technického budeme mít nyní nový zákon, který jako jediný a komplexní bude upravovat celou problematiku průmyslových vzorů. Tento samostatný předmět průmyslových práv již nadále nebude sdílet společnou právní úpravu s vynálezy. Tak je tomu ve většině vyspělých zemí.

Předložený návrh při respektování výše zmíněné směrnice a při zohlednění návrhu Nařízení Rady o vzoru společenství ve znění ze dne 21. 6. 1999 ovšem přebírá i ta ustanovení stávající právní úpravy, která se při dosavadní aplikaci osvědčila.

V prvním čtení byl návrh zákona přikázán hospodářskému výboru, který dne 26. dubna 2000 přijal usnesení č. 260, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů, se kterými se ztotožňuji.

Současně děkuji členům hospodářského výboru za péči, kterou věnovali projednávání návrhu tohoto zákona.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji si věřit, že vládní návrh zákona o ochraně průmyslových vzorů propustíte do třetího čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu ministrovi.

Tento návrh jsme přikázali v prvém čtení, jak už bylo řečeno, k projednání hospodářskému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 549/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Tomáš Teplík.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, myslím, že se tady nebudeme v tuto chvíli držet s panem ministrem pod krkem, naopak si myslím, že budeme při projednávání této předlohy velmi struční.

Jak již bylo řečeno, hospodářský výbor projednal sněmovní tisk 549 na svém 39. zasedání 26. dubna 2000, ke kterému přijal již citované usnesení, které má v podstatě, pracovně řečeno, povahu legislativně technických poznámek, se kterým předkladatel jak při projednávání ve výboru, tak teď ústy pana ministra souhlasil. Proto mě nezbývá už nic jiného než doporučit sněmovně propustit tisk 549 ve znění usnesení hospodářského výboru - tisk 549/1 - do třetího čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Tomáši Teplíkovi.

Otevírám obecnou rozpravu. Konstatuji, že nejsou písemné přihlášky, a táži se kdo se hlásí do obecné rozpravy z místa. Žádnou zdviženou ruku nevidím, proto končím obecnou rozpravu. Nezazněly žádné návrhy na vrácení, případně na zamítnutí návrhu zákona. Proto zahajuji podrobnou rozpravu a opět se táži, kdo se hlásí do podrobné rozpravy k tomuto návrhu zákona. Opět nevidím žádnou přihlášku, proto končím podrobnou rozpravu.

Táži se pana ministra, zda chce vystoupit se závěrečným slovem. Nechce, pan zpravodaj také ne.

Končím druhé čtení tohoto návrhu a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

42.
Vládní návrh zákona o ochraně biotechnologických vynálezů
a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin
a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.,
/sněmovní tisk 550/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády provede pan ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové. Již v prvém čtení k vládnímu návrhu zákona o biotechnologických vynálezech jsem zdůraznil, že nové jevy v technice představují pro patentové právo každé země, dalo by se říci s určitou nadsázkou, neúprosnou výzvu. Vysoké investice do výzkumu a vývoje nových biotechnologií a genetického inženýrství si v rámci dosavadního patentového systému vyžádají zvláštní právní úpravu, která má zabezpečit návratnost prostředků vynaložených na jejich vytvoření. Právě při vědomí důležitosti biotechnologií a genetického inženýrství v mnoha odvětvích průmyslu a při vědomí nutnosti odstraňovat jakékoliv překážky volného obchodu, které by mohly být na úkor rozvoje takovéhoto technického oboru, přijala Evropská společenství směrnici, v níž stanovila pro své členské státy pravidla patentovatelnosti a pravidla uplatnění práv z udělených patentů v oblasti biotechnologií.

Dovoluji si zopakovat, že cílem návrhu je implementovat komunitární právo o ochraně biotechnologických vynálezů do národního patentového práva. Ochrana biotechnologických vynálezů se v důsledku aplikace tohoto zákona nestane zvláštním právním odvětvím v rámci ochrany nehmotných statků, ale ochrana biotechnologickým vynálezům bude poskytována v rámci obecných ustanovení patentového práva a v souladu s nimi. Proto platný patentový zákon musí být v určitých aspektech přizpůsoben a doplněn tak, aby bral v úvahu vývoj technologií obsahujících biologický materiál.

Svébytnost takovýchto vynálezů je dána zejména tím, že biotechnologické vynálezy se týkají živého materiálu a že obchodní využívání takovýchto vynálezů by mělo být regulováno přísnějšími pravidly, než jaká platí pro vynálezy např. z odvětví mechaniky.

Návrh zákona za účelem sjednocení interpretace mimo jiné obsahuje i demonstrativní výčet vynálezů, které jsou z důvodu rozporu s veřejným pořádkem a morálkou vyloučeny z patentování.

Na závěr bych chtěl připomenout, že návrh zákona také zabezpečuje plnění z dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, dohoda je známa pod značkou TRIPS, která stanoví, že členské státy zaručí patentovou ochranu vynálezů pro výrobky a způsoby ve všech oblastech techniky. Myslím, že jde o fenomén, který má v mezinárodním obchodě mimořádný význam.

V prvním čtení jsme návrh zákona přikázali hospodářskému výboru a výboru pro evropskou integraci. Výbor pro evropskou integraci v usnesení č. 96 z 26. dubna 2000 doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila.

Hospodářský výbor při projednávání tohoto návrhu zákona dne 26. dubna 2000 přijal usnesení č. 217, kde doporučil PSP ČR schválit návrh zákona se čtyřmi pozměňovacími návrhy, se kterými se ztotožňuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP