(12.40 hodin)

(pokračuje Ježek)

6. V § 18 za odst. 1 se vkládá nový odst. 2, který zní: "Výroční finanční zprávu předkládá strana a hnutí na předepsaném formuláři s přílohami. Ministerstvo financí stanoví prováděcím předpisem vzor formuláře." Dosavadní odst. se označuje jako odst. 3.

7. Za § 21A) se vkládá nový § 21B), který zní: "§ 21B. Ministerstvo financí vydá vyhlášku k provedení § 18 odst. 1."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Zdeněk Jičínský.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážený pane předsedající, dávám ve smyslu svého vystoupení v obecné rozpravě tento pozměňovací návrh: aby v § 17 odst. 4 za písm. c), které v novém znění, pokud bude návrh přijat, zní: "členské příspěvky", bylo uvedeno písm. d) "příspěvky poslanců, senátorů a další pravidelné příspěvky". Pokud by tento návrh byl přijat, další písmena se převedou tak, jak sleduje smysl tohoto návrhu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím. Ne, omlouvám se, pan poslanec Brousek.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte mi předložit dva pozměňovací návrhy k tomuto tisku. V § 9 odst. 2 písm. b) se vypouští slovo "registrace" a na jeho místo se vkládá slovo "účinnosti".

S tím souvisí i druhý pozměňovací návrh, kde § 11 zní: "Změnu stanov oznámí strana a hnutí písemně ministerstvu do 15 dnů od jejího schválení. Došlo-li zároveň se změnou stanov ke změně osob, jež jsou statutárním orgánem strany a hnutí nebo jeho členy, anebo ke změně jejího funkčního označení, podává návrh nově ustavený statutární orgán. K oznámení se připojí změna stanov ve dvojím vyhotovení spolu s usnesením orgánu strany a hnutí, který je podle dosavadních stanov oprávněn o změně rozhodovat.

Za druhé, ustanovení § 7 a 8 platí pro změnu stanov obdobně.

Za třetí, změnu názvu strany a hnutí, zkratku jejich názvu a sídla oznámí ministerstvo do 7 dnů od doručení změny stanov Českému statistickému úřadu."

Oba tyto pozměňovací návrhy souvisejí s tím, že je snaha zachovat dosavadní právní úpravu, kdy změna stanov nabývá účinnosti již jejím schválením. Není možné nahrazovat dosavadní oznamovací režim režimem registračním, resp. rozhodovacím, ale ten orgán, který schvaluje, by měl určit den účinnosti. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji a omlouvám se vám, pane poslanče, že jsem vás opomněl. Proto se pro jistotu ještě zeptám, zda existuje někdo, kdo se hlásí do podrobné rozpravy k tomuto návrhu zákona. Tentokrát už žádná přihláška, končím podrobnou rozpravu a tím i druhé čtení tohoto zákona. Slovo uděluji paní poslankyni Dundáčkové s procedurálním návrhem.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, prosím vás, abyste podpořili můj návrh na vyřazení bodu č. 28, který měl být projednáván, tj. vládní návrh zákona o státním zastupitelství a o změně některých souvisejících zákonů, a to z toho důvodu, že ústavně právní výbor, který je garančním výborem v tomto případě, projednávání tohoto bodu přerušil. Nedospěl k žádnému stanovisku, které bych já jako zpravodajka dnes mohla přednést ke zvážení vážené Poslanecké sněmovně. Proto prosím, abyste nám dali šanci se dohodnout, a podpořili vyřazení tohoto bodu z programu této schůze.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Toto je návrh na vyřazení bodu z programu schůze z důvodů, které sdělila zpravodajka výboru, a to je, že ústavně právní výbor dosud neprojednal tento návrh. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, nechám o tomto procedurálním návrhu hlasovat.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 63. Kdo je pro tento procedurální návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 140 pro návrh 121, proti 9. Návrh byl přijat, tento bod byl tedy vyřazen.

 

Dalším bodem je

 

30.
Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Ivana Langera, Stanislava Grosse, Cyrila Svobody
a dalších na vydání zákona o elektronickém podpisu
/sněmovní tisk 415/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím pana poslance Vladimíra Mlynáře.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, budu velmi stručný. Při prvním čtení jsem zde jménem předkladatelů slíbil, že ve druhém čtení budou připraveny pozměňovací návrhy v součinnosti s vládou, resp. s Úřadem pro státní informační systém tak, aby návrh zákona odpovídal směrnici EU o elektronickém obchodu. To se také stalo, vznikl komplexní pozměňovací návrh, který máte ve sněmovním tisku jako pozměňovací návrh hospodářského výboru. Tento pozměňovací návrh plně a jednoznačně odpovídá směrnici EU.

K zásadním změnám, ke kterým došlo v oblasti definicí a pojmosloví. Jsou to zdánlivě kosmetické úpravy, nicméně pro odborníky velmi důležité. Byla sjednocena terminologie, byla trochu změněna struktura zákona tak, aby odpovídal směrnici. Důležité věci jsou ty, že zůstává liberální prostředí a takříkajíc volný vstup do odvětví pro poskytovatele certifikačních služeb, tedy ověřovatele elektronických podpisů, a současně jsme nalezli takový mechanismus, který zajistí důvěryhodnost celého systému, totiž, že stát bude uznávat v komunikaci s občanem pouze tzv. akreditované poskytovatele certifikačních služeb. Celá práce si vyžádala poměrně dost času a mohu s radostí konstatovat, že se na ní účastnili poslanci bez ohledu na politickou příslušnost, odborníci z akademické sféry a samozřejmě zástupci vlády, zejména Úřadu pro státní informační systém, a shody bylo nalezeno. V podrobné rozpravě budou předneseny některé drobné technické pozměňovací návrhy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji panu poslanci Mlynářovi. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Návrh iniciativně projednal také výbor pro evropskou integraci. Usnesení obou výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 415/2 a 415/3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Dušan Tešnar.

 

Poslanec Dušan Tešnar: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych za hospodářský výbor a jako zpravodaj ocitoval některé skutečnosti, ke kterým došlo při projednávání, tzn. došlo k dohodě a vypracování nové předlohy. Se zásadami předkládaného zákona bych rád sněmovnu seznámil.

Východiskem pro zpracování návrhu zákona je směrnice Evropského parlamentu a Rady, která stanoví zásady pro elektronické podpisy pro členské státy EU. Zajišťuje autentizaci původce datové zprávy, tzn., že příjemce datové zprávy bezpečně ví, kdo je jejím odesilatelem, a má jistotu, že nebyla padělána nebo podvržena, integritu datové zprávy, to znamená, že příjemce má jistotu, že datová zpráva nebyla modifikována, resp. pokud dojde k porušení obsahu datové zprávy od okamžiku, kdy byla podepsána.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP