(18.20 hodin)

(pokračuje Motejl)

Otázka rizika - tvrdím a v novele trestního řádu a v trestním zákoně, který je předpokladem, je zakódován klíč k řešení trestní politiky tohoto státu, zakódován klíč k řešení prostorových a jiných potíží našich věznic.

Razantní zásah do vazebních režimů, který je v této novele předpokladem, by měl podstatně zjednodušit zcela vážnou, skutečně riskantní situaci, kterou permanentně v současné trestní politice realizované a do jisté míry vynucované současnou právní úpravou, permanentně naše situace produkuje.

Nedávné problémy, které ve vězeňství byly, které znamenají přeplněnost věznic o více než 30 %, jsou do jisté míry zakódovány tím, že velká většina osob odsouzených ve výkonu trestu tam odpykává velmi krátkodobé tresty, tresty do jednoho roku. Je otázkou, zda novelou předpokládaný rozvoj trestů nespojených s odnětím svobody, zda novela, na které bezprostředně visí navržený zákon o probační a mediační službě, novela, která má posílit odklony v celém trestním procesu, zda tato novela nese s sebou rizika větší než rizika, která současná situace v oblasti trestní politiky, boje se zločinem a v oblasti vězeňství obsahuje.

Jsem proto přesvědčen - aniž bych garantoval nějakou zvláštní kapitulaci, ale pro skutečnou naléhavou potřebu a vážnost situace, tak jak ji vnímám, mám-li nést odpovědnost za resort spravedlnosti - , že čas nepracuje pro nás natolik, abychom zahájili znovu složitý legislativní proces, abychom se zde za rok sešli s podobnými problémy, s podobnými výhradami o předčasnosti, o riziku, které tento reformní krok způsobí.

A proto jsem sám ve svém úvodním slově navrhl a zmínil, že stojí za úvahu skutečný obsah tohoto předpisu projednat, zvážit jeho plusy a minusy tak, aby nikoli v rámci nekonečné, ale skutečně nepříliš konkrétní obecné rozpravy - aby tato rozprava byla nahrazena rozpravou podrobnou na půdě ústavně právního výboru, protože si dovolím připomenout, že v podobné křeči se rozbíhalo jednání o novele občanského soudního řádu.

Tenkrát nešlo o otázku Úřadu vyšetřování, tenkrát šlo o příslušnost krajských soudů v obchodních věcech. Potom na ústavně právním výboru a posléze plénu tohoto ústavodárného sboru se ukázalo, že jde o něco zcela jiného, že norma, která by byla předložena, není normou o obchodních věcech na krajských soudech, že to je norma o procesu, pro občany a pro zajištění vymáhatelnosti práva.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Motejlovi. Nyní prosím pana zpravodaje Matulku, aby popřípadě řekl závěrečné slovo a poté nás seznámil s návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Paní předsedající, nebudu zneužívat závěrečného slova k tomu, abych věcně komentoval to, co zde bylo řečeno, ať už v rozpravě, nebo v rámci úvodního či závěrečného slova, nýbrž jen shrnu průběh rozpravy, a to tím způsobem, že v ní vystoupilo pět poslanců, z tohoto tři poslanci vystupovali ve směru podání či podpory návrhu na zamítnutí tohoto tisku tak, jak doporučil ústavně právní výbor, dva poslanci - jeden z nich to navrhl, druhý podpořil - jedná se o návrh na vrácení tohoto tisku k dalšímu projednání do ústavně právního výboru.

U obou dvou návrhů jsou stanoviska pana ministra a stanoviska zpravodaje opačná. Zatímco z řeči pana ministra jsem vyrozuměl, že je mu sympatický návrh na ještě další projednání ve výboru, zpravodaj toto jednání již nepovažuje za smysluplné a spíše se přiklání k návrhu na zamítnutí.

Paní předsedající, domnívám se, že logika věci i jednací řád nám velí, abychom podrobili hlasování nejprve návrh na nové projednání ve výboru, a teprve pokud by nebyl tento návrh přijat, abychom hlasovali o podaném návrhu na zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Je tomu tak, pane zpravodaji.

Já vás na žádost z pléna všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 46 rozhodneme o vrácení tohoto návrhu výboru k novému projednání.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 46. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 46 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 pro vyslovilo 92 a 60 bylo proti. Konstatuji, že tento návrh byl vrácen výboru k novému projednání.

 

Dalším bodem je

8.
Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb.,
/sněmovní tisk 541/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr spravedlnosti Otakar Motejl, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, vážení páni poslanci.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Promiňte, pane ministře. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nejsem vážená paní předsedající, ale přesto bych vás poprosil, abyste zklidnili atmosféru ve sněmovně, aby pan ministr mohl přednést své úvodní slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Pane předsedající, omlouvám se, já jsem nepostřehl změnu, takže ještě jednou:

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci Poslanecké sněmovny, každá snaha o novelizaci ústavy stojí před velkým problémem. Ústava je na jedné straně nejvýznamnějším zákonem státu, základem jeho právní stability a současně i limitujícím rámcem pro legislativní aktivity v řadě oblastí.

Změny zákonných úprav v jednotlivých oblastech lze zvažovat do jisté míry postupně, samostatně a odděleně v jednotlivých krocích, ve svém obsahu však jde o materii ucelenou. Jinak je tomu v případě změny ústavy, kde je třeba vždy brát do úvahy též nutnost omezit zásahy na minimum a usilovat o jejich koncentraci, byť s rizikem, že návrh novelizace vytváří nesourodý celek.

Nejinak je tomu v případě tohoto projednávaného vládního návrhu novely ústavy, který soustřeďuje nutné ústavní změny provázané s dalšími legislativními aktivitami v několika různorodých oblastech a současně i některé dílčí samostatné změny, o nichž je vláda přesvědčena, že přispějí ke zkvalitnění ústavní úpravy.

Jak jsem uvedl v této Poslanecké sněmovně již při prvním čtení vládního návrhu ústavního zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 1/1993, Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona 347/1997 Sb. -

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ještě jednou se omlouvám, pane ministře, ale opravdu - hloučky po pravé i po levé straně, běžte diskutovat do foyer.

Omlouvám se, pane ministře. Děkuji, můžete pokračovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP