(14.10 hodin)

(pokračuje Brousek)

Jinak je to stejné. Čili domnívám se, že bod E1 je skutečně nehlasovatelný, protože je identický s přílohou 2 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který je pouze jinak strukturován, ale E2 podle mého mínění s tou úpravou 440/5 a s těmi orientačními čísly je hlasovatelné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Brouskovi. Pan poslanec Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych také přednesl návrh na legislativně technické upřesnění, které se dotýká doprovodných usnesení tohoto tisku. Dovolil bych si vaši pozornost obrátit ke straně 71, kde je uveden návrh doprovodných usnesení k tisku 440 a kde je pod písmenem A uveden návrh doprovodného usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Chtěl bych doplnit tuto větu - nebo začátek tohoto doprovodného usnesení slovy: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá - a pokračovalo by Ministerstvo kultury, aby připravilo atd. Zřejmě při přepisu tato slova vypadla.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Další přihláška není. Podrobnou rozpravu končím. Uděluji závěrečné slovo navrhovateli.

Pane ministře školství, nevyrušujte pan ministra financí. Pane ministře máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Já se omezím na maximální stručnost. Vím, že v rámci druhého čtení padla celá řada dalších doplňovacích návrhů, které zpravidla jsou založeny na snaze do toho komplexu vyčleňovaných zařízení, zejména pak škol, přidat nebo ubrat. Chtěl bych zopakovat své stanovisko, že za nejrozumnější formu považuji jako východisko vzít komplexní pozměňovací návrh výboru pro regionální rozvoj atd. a podle toho potom řídit celé hlasování.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Závěrečné slovo zpravodaje rozpočtového výboru? Ne. Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, vyvrátil spekulace o tom, že budeme hlasovat o každé škole zvlášť a přednášel jednotlivé pozměňující návrhy a poté se k nim on i pan ministr vyjádřili.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Pane předsedající, já bych si nejdříve dovolil navrhnout následující, a to vyloučit body, které jsou dle mého názoru nehlasovatelné, a to je pozměňovací návrh pod písmenem A, C1 a F. Dovolím si to odůvodnit.

Pod písmenem A jsou pozměňovací návrhy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Problém je v tom, že tyto pozměňovací návrhy jsou původními vládními návrhy a my jsme vzali za základ návrh výboru pro veřejnou správu. Potom dle mého názoru je nehlasovatelný bod C1, a to z jednoho důvodu, že upravuje sice návrh výboru pro veřejnou správu, ale v ostatních odstavcích chybí doplnění této změny, to znamená, že je dle mého názoru též nehlasovatelný. A co se týče návrhu F, což je návrh pana poslance Kováčika, tam bych ho chtěl upozornit, že Ministerstvu zemědělství od 1. 1. 2001 končí pravomoc zřizovatelská ke všem školám. To znamená, kdyby byl schválen jeho pozměňovací návrh - školy, které zbývají, by neměly vlastně zřizovatele, protože pod Ministerstvem zemědělství být nemohou a pod kraji nikdy nebyly - netuším, pod kým by byly. Proto se domnívám, že též je nehlasovatelný. Zbývající dva návrhy byly upraveny tak, že se domnívám - to se týká pana kolegy Brouska a paní Šojdrové - takže toto bych považoval nejdříve za důležité rozhodnout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové. Já se domnívám - nebo resp. jsem přesvědčen, že můj hlasovací návrh pod písmenem F hlasovatelný samozřejmě je, protože jestliže nemá zřizovací kompetenci Ministerstvo zemědělství, resp. žádné ministerstvo, potom ani pod jinými ministerstvy, pod kterými školy zůstaly, tyto školy zůstat nemohou, protože potom by se věc musela řešit generálně nějakým způsobem. Zůstávají školy pod Ministerstvem obrany - tuším - vnitra, spravedlnosti, takže v tomto případě mohly zůstat i pod Ministerstvem zemědělství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím stanovisko zpravodaje. Pan kolega Martínek, ještě prosím.

 

Poslanec Radko Martínek: Já bych chtěl upozornit kolegu, že to není pravda, protože ta ostatní ministerstva, která zřizují školy, samozřejmě kompetence mají, těm nebyly tyto kompetence odebrány, týká se to pouze Ministerstva zemědělství.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Takže zazněla námitka ze strany pana poslance Kováčika vůči takovéto proceduře. Já myslím, že by bylo nejkorektnější o této námitce hlasovat. Pokud uspějete, budeme hlasovat i o tom, pokud neuspějete, platí stanovisko zpravodaje. Ano?

 

Poslanec Vladimír Doležal: Pane předsedající, mám návrh, jestli bychom tím nevzali, že nehlasovatelné jsou všechny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Námitka byla pouze proti F.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 366. Kdo je pro námitku pana poslance Kováčika? Kdo je proti?

Z přítomných 156 pro 34, proti 98. Námitka nebyla přijata.

 

Platí tedy - vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl žádnou další - že body A, C1 a F jsou nehlasovatelné a nebudeme o nich rozhodovat. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Teď bych si dovolil navrhnout proceduru hlasování. Za prvé bych nechal odhlasovat legislativně technické návrhy, které jsou pod písmeny D1, D2, I a H. Potom bych nechal hlasovat o bodu B, potom G1 a 2, potom o bodech D3, D4, D5, potom E2, K a J a pak o zákonu jako celku a na závěr doprovodná usnesení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Námitka proti takovému postupu? Není. Myslím, že byl velmi jednoduchý, takže není třeba ho schvalovat dalším hlasováním. Nejprve tedy rozhodneme o legislativně technických úpravách. Domníváte se, pane poslanče, že můžeme o všech - tedy D1, D2, I a H jak byly předneseny - ano? Ano.

Na žádost pana poslance Karla Vymětala vás všechny odhlašuji a nutím vás se znovu přihlásit. Myslím, že k legislativně technickým úpravám není třeba znát stanoviska.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 367. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 151 pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Dále bychom hlasovali o návrhu pod písmenem B. Upozorňuji, že poté, když bude tento návrh schválen, je nehlasovatelné C2 a E1, i když to je totožné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím stanoviska.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Neutrální, pan ministr kladné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování číslo 368. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 151 pro návrh 111, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Pane poslanče, chci vás poprosit, kdybyste mohl vždy u každého pozměňovacího návrhu říci také stránku, na které se v tomto svazku nachází.

 

Poslanec Vladimír Doležal: B je na straně 5.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: To už jsme odhlasovali.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Takže další návrh jej pod písmenem G na straně 66. Nechal bych hlasovat - domnívám se - oba dva body najednou, to spolu souvisí. Při schválení tohoto bodu upozorňuji, že jsou nehlasovatelné D4, D5 a E2.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je námitka proti společnému hlasování nebo proti interpretaci o nehlasovatelnosti jiných bodů? Není. Prosím o stanoviska.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP