(10.10 hodin)

(pokračuje Recman)

Chci poznamenat, že můj návrh je jak ke sněmovnímu tisku 433 - k vládnímu návrhu, tak i k tisku 433/3 - k rozpočtovému výboru, protože dikce vládní a rozpočtového výboru je poněkud jiná, ale je to možno tam doplnit.

Zároveň bych chtěl požádat zpravodaje, abychom samostatně hlasovali ještě o bodech z usnesení rozpočtového výboru 10 a 12.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Už to bylo jednou navrženo, pane poslanče.

 

Poslanec Svatomír Recman: Bod č. 22. To by bylo vše.

Ještě jsem si všiml, že na str. 6, jak jsou legislativně technické připomínky, pod bodem 6 je v podstatě text, který se týká plnění závazků z Evropské dohody mezi Českou republikou "a" jedné straně a Evropskými společenstvími. Domníváme se, že by tam mělo být "mezi Českou republikou na jedné straně" Je to jen technické upřesnění. Myslím si, že to vyplývá i z nadpisu, že tam písmenko "n" vypadlo. To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy?

Pokud tomu tak není, rozpravu končím. Požádám pana zpravodaje a pana předsedu rozpočtového výboru Vlastimila Tlustého, aby nás seznámil s procedurou a se změnami, které navrhli jednotliví přednášející.

I já se přimlouvám k úpravě na str. 6 bodu 6 - mezi Českou republikou "a" jedné straně - došlo skutečně k tiskové chybě, vypadnutí písm. "n", protože je to logické.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Napřed by bylo vhodné zeptat se sněmovny, zda souhlasí s tím, že tři legislativně technické úpravy mají skutečně tento charakter, konkrétně tu, kterou jsem přednesl já, tzn. v bodu 20 usnesení rozpočtového výboru chybně uvedený odst. 4 nahradit odst. 3.

Za druhé upřesnění návrhu I pana poslance Recmana, který, dle mého názoru, má pouze formální charakter.

Za třetí oprava legislativně technické poznámky bodu 6, kde chybělo písm. "n".

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zeptám se sněmovny: Jsou připomínky k těmto legislativně technickým úpravám? Pokud nebudou, samozřejmě po schválení procedury o nich nechám okamžitě hlasovat.

Můžeme pokračovat v návrhu procedury.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vzhledem k návrhům, které padly v rozpravě, navrhuji tuto proceduru.

Napřed by bylo hlasováno o těch bodech usnesení rozpočtového výboru pod písm. A, u kterých nebylo požadováno individuální hlasování, včetně legislativně technických úprav podle připomínek legislativního odboru. Poté bychom hlasovali individuálně o bodech, u kterých je požadováno individuální hlasování, a byla by to následující hlasování:

Body 10 a 12 jedním hlasováním tak, jak navrhl pan poslanec Václavek, poté bod 17, poté bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Sobotky, který je ve své podstatě pozměňovacím návrhem k bodu 18 usnesení rozpočtového výboru, poté o bodu 18, poté o bodu 21, následovala by hlasování o bodu 22 a o všech ostatních pozměňovacích návrzích, tak jak jsou uvedeny v předloženém tisku.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Táži se: Má někdo ještě připomínku k této navržené proceduře? Pokud tomu tak není, požádám vás o odsouhlasení.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 316 z přítomných 170 poslanců pro 158, proti jeden, návrh byl přijat.

 

Pane poslanče, můžeme hlasovat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vzhledem k tomu, že nebylo námitek ke třem legislativně technickým úpravám, můžeme hlasovat o usnesení rozpočtového výboru, které je obsaženo v bodě A, včetně všech legislativně technických úprav, bez bodů 10, 12, 17, 18, 21 a 22.

Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaje rovněž.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 317 z přítomných 170 poslanců pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní budeme hlasovat podle požadavku pana poslance Václavka o dvojici bodů z usnesení rozpočtového výboru, a to bodů 10 a 12. Stanovisko pana ministra je záporné, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 318 z přítomných 169 poslanců pro 90, proti 71. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu z usnesení rozpočtového výboru č. 17. Stanovisko pana ministra je kladné, zpravodaj rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 319 z přítomných 170 poslanců pro 166, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Sobotky uvedeném na str. 9 pod písm. G. Tímto pozměňovacím návrhem se nahrazuje - pochopil-li jsem správně, pane poslanče - odst. 2 v bodu 18 usnesení rozpočtového výboru. Je to tedy hlasování o pozměňovacím návrhu k pozměňovacímu návrhu. Pan ministr doporučuje, zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 320 z přítomných 170 poslanců pro 84, proti 82. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní budeme hlasovat o bodu 18 usnesení rozpočtového výboru, a to v jeho původní podobě, tak jak je uveden pod bodem A18.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je tu z pléna žádost na odhlášení. Já jí vyhovuji a všechny vás odhlašuji. Žádám o novou registraci.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Stanovisko pana ministra záporné, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 321 z přítomných 167 poslanců pro 105, proti 61, návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím, jak jsem avizoval, se stal nehlasovatelný první pozměňovací návrh paní poslankyně Hanačíkové označený C1.

Nyní budeme hlasovat o bodu 21 usnesení rozpočtového výboru. Stanovisko pana ministra kladné, zpravodaj rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 322 z přítomných 169 poslanců pro 139, proti 27. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP