(pokračuje Brožík)

Zahajuji hlasování číslo 217. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 217 z přítomných 156 poslanců pro hlasovalo 106, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Schválili jsme, že volba se uskuteční tajným hlasováním, a proto doporučuji, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a přistoupili k projednání bodu č. 97, tzn. "Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kultury ČR".

O slovo se, pokud se nemýlím, přihlásil místopředseda vlády. Stahuje svoji přihlášku, děkuji.

Takže přerušuji tento bod a dalším bodem je

 

97.
Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kultury České republiky

 

Prosím, aby se slova opět ujal předseda volební komise poslanec Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, jsme u bodu "Návrh na volbu člena Rady Státního fondu kultury ČR". V současné době má Rada Státního fondu kultury 12 členů a podle zákona 241/92 Sb. může mít Rada Státního fondu kultury ČR až 13 členů, které navrhuje ministr kultury. To znamená, že můžeme zvolit ještě jednoho člena.

Pan ministr Dostál předložil 21. března t. r. volební komisi návrh na volbu paní Yvony Kreuzmannové-Daňkové za členku Rady Státního fondu kultury České republiky. Tento návrh byl 21. března t. r. postoupen na vědomí všem poslaneckým klubům.

Tříleté volební období započne zvolenému, bude-li zvolen, dnem volby. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, ale protože poslední volba členů rady tohoto fondu na 22. schůzi proběhla tajně, doporučuje volební komise Poslanecké sněmovně tuto volbu také provést tajným hlasováním. Volba je technicky připravena.

Pane předsedající, požádal bych vás, abyste zahájil rozpravu k navrženému kandidátovi a ke způsobu volby.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Nevidím žádnou zdviženou ruku, proto rozpravu končím.

Jak sdělil pan poslanec Vidím, v dalších případech se hlasuje tajně, usnese-li se na tom sněmovna. Proto nechám neprodleně schválit návrh na tajnou volbu.

 

Zahajuji hlasování číslo 218. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti? Děkuji.

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 218 z přítomných 157 poslanců pro bylo 94, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Pan předseda volební komise Poslanecké sněmovny Jan Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, požádal bych vás, abyste v tomto okamžiku přerušil projednávání bodů 96 a 97, aby mohla být zahájena tajná volba členů Rady České televize a Rady Státního fondu kultury České republiky s tím, že hlasovací lístky budou vydávány do 13.20 hodin.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane předsedo. Vyhlašuji první kolo obou voleb. Hlasovací lístky budou vydávány 15 minut, tzn. do 13.20 hodin. Pokračovat v jednání Poslanecké sněmovny budeme ve 13.25 hodin.

Technické sdělení - pan poslanec Kalousek má náhradní kartu č. 18.

Přerušuji projednávání těchto dvou bodů, je připravena tajná volba.

 

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP