(19.20 hodin)

(pokračuje Šojdrová)

Teď jsem citovala ze schválené novely zákona 564, aby bylo zřejmé, které zřizovací kompetence Ministerstvu školství zůstaly.

Výbor pro veřejnou správu a výbor školský se zabývaly změnou původního vládního návrhu a oba výbory přijaly usnesení, kterým mění pozitivní výčet objektů převáděných na kraje, ve výčet objektů, které si naopak Ministerstvo školství chce jako výjimky ponechat. Usnesení obou výborů se liší v rozsahu počtu nepřeváděných majetků. O počtu a výběru výjimek jsme vedli dlouhé diskuse. Domnívám se, že vážnost tématu není hodna licitace, dohadování se o tom, zda ministerstvo musí některé věci, některé majetky převést na kraje. Domnívám se, že dikce zákona tady hovoří naprosto jednoznačně o tom, že zřizovatelská funkce je dána paragrafem 12 odst. 4.

Já bych tady nyní reagovala právě na to, co zde uvedl kolega Brousek. Předvedl to, jak nedokonalý je výčet majetku, který si ministerstvo školství chce ponechat, jak je to velmi nedokonale provedeno, a já nevím, zda kolega Brousek našel právě ty skutečně ojedinělé, zvláštního zřetele hodné školy, které ministerstvo školství si má ve svém majetku a ve své pravomoci ponechat. Při vší úctě k němu - já věřím, že to dělal v nejlepším úmyslu, ale stejně tak věřím, že kdokoli z vás by našel další školy a školská zařízení hodné zvláštního zřetele.

Na rozdíl od ministerstva zdravotnictví, zemědělství a dalších ministerstev, která se zřekla svých kompetencí vůči krajům v daleko menší míře a která převádějí daleko menší majetkové objemy, a proto mohou být taxativně vyjmenovány, považuji pro ministerstvo školství taxativní vyjmenování nejen za komplikované, ale i za neúčelné. Domnívám se, že zřizovatelská funkce ministerstva školství je jasně dána novelou zákona 564, jak jsme ji nedávno schválili.

A nyní druhý pozměňovací návrh. Navrhuji nový § 5 - další paragraf bude přečíslován. Nový § 5 bude znít: Přechodné ustanovení. "Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předloží do 31. 12. 2002 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky seznam škol, předškolních a školských zařízení, u nichž nepřevedlo zřizovací funkci a jí odpovídající majetek na kraje, včetně zdůvodnění."

Druhý pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby MŠMT bylo ze zákona povinno předložit seznam škol a školských zařízení, které po převodu majetku na kraje zůstanou jak majetkově, tak zřizovatelsky pod MŠMT. Tento seznam by měl být stručný, předpokládám, že stručnější než doposud předkládané návrhy, ale zároveň by měl umožnit jednat operativně v případě, že při převádění kompetencí a majetku na kraje dojde k nepředvídaným okolnostem. Předpokládám, že ministerstvo bude vycházet jednoznačně ze zřizovatelské kompetence tak, jak byla uvedena, a bude-li si chtít ponechat některé školy nebo školská zařízení, pak jen na základě jasných kritérií a ve shodě s Poslaneckou sněmovnou a eventuálně s kraji.

Vážené kolegyně a kolegové, děkuji vám za pozornost, kterou budete tomuto návrhu věnovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka pana poslance Brouska.

 

Poslanec Václav Brousek: Paní předsedající, chtěl bych vaším prostřednictvím vzkázat paní kolegyni Šojdrové, že jsem ochoten jí poskytnout celý svůj pozměňovací návrh a také si s ní dát schůzku, abych jí vysvětlil, z čeho jsem vycházel, a abych ji přesvědčil, že tyto argumenty jsou správné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane poslanče, já paní poslankyni Šojdrové tlumočím pozvání na schůzku od pana poslance Brouska.

Slovo má pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře a zbylé auditorium, já bude na rozdíl od svých předřečníků skutečně velmi stručný.

V návrhu zákona v § 2 navrhuji doplnit v podstatě legislativně technickou poznámku, tzn. v § 2 odst. 2, který končí slovy "právního předpisu", navrhuji doplnit odkaz č. 7 a pod čáru doplnit odkaz č. 7: zák. č. 33/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

A dále, jak jsem avizoval, navrhuji následující doprovodné usnesení k vládnímu návrhu zákona o převodu některých věcných práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů. Toto doprovodné usnesení by znělo: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá ministra zdravotnictví, aby vytvořil podmínky a zajistil převedení zřizovatelských funkcí psychiatrických léčeben a územních středisek záchranné služby Ministerstva zdravotnictví ČR na kraje do dvou let od nabytí účinnosti zákona."

V tomto doprovodném usnesení navrhuji variantní řešení - pokud bude přijat pozměňovací návrh výboru pro zdravotnictví a školství, pak vypustit z tohoto návrhu psychiatrické léčebny.

A dále navrhuji druhé doprovodné usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá ministra zdravotnictví ČR, aby zpracoval koncepci přípravy budoucího převodu stávajících fakultních nemocnic na kraje."

To je vše, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Martínkovi, slovo má pan poslanec Pícl, připraví se pan poslanec Jiří Václavek, zatím poslední přihlášený do rozpravy.

 

Poslanec Václav Pícl: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, formálně podávám pozměňovací návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, uvedený v tisku 440/7, o kterém jsem se zmínil v obecné rozpravě.

Jak jsem dále upozornil, musím upřesnit některé názvy škol a školských zařízení uvedených v části 2 tisku 440/7. Jedná se o 36 škol a školských zařízení.

Na straně 2 u Diagnostického ústavu pro mládež Na dlouhé mezi 19, Praha 4 změnit ulici na velké D, tedy Na Dlouhé mezi.

U Dětského diagnostického ústavu, Pražská 11, Dobřichovice, změnit číslo 11 na Pražská 151.

U Dětského diagnostického ústavu, Karlovarská 67, Plzeň, změnit název školy na Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Karlovarská 67, 328 18 Plzeň.

U Dětského diagnostického ústavu Rokytanského 62, Hradec Králové, opět změnit název na Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Rokytanského 62 atd.

U Dětského diagnostického ústavu Šunychelská 463, Bohumín - Šunychl změnit ulici Dětský diagnostický ústav, 735 81 Bohumín - Šunychl 463.

U Diagnostického ústavu pro mládež Antošovická 258, Ostrava - Koblov. změnit ulici, takže text zní: Diagnostický ústav pro mládež, Škrobálkova 16, 718 00 Ostrava - Kunčičky.

U Výchovného ústavu pro mládež Obořiště je změna názvu na Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, 262 12 Obořiště 1.

U Výchovného ústavu pro děti a mládež Šindlovy Dvory 25, České Budějovice, je změna názvu na Výchovný ústav pro děti a mládež a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Šindlovy Dvory 25, 370 01 České Budějovice.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP