(18.20 hodin)

(pokračuje Brousek)

Při jednání výboru se ukázalo, že opak je pravdou. Pracovníky ministerstva školství byl předložen seznam škol, které si chce ministerstvo školství ponechat, a ten pak neuměli tito pracovníci ve výboru obhájit. Tím se stalo, že výbor ponechal v seznamu pouze výchovné a diagnostické ústavy a některé speciální školy. Druhý den při jednání výboru se objevil seznam nový, ovšem opět s tak skvělými zdůvodněními, jako např. u jedné z elektroprůmyslovek, že je to škola s dlouhodobou tradicí. To jsou téměř všechny školy podobného zaměření. Je to důvod zcela neadekvátní.

Výbor již opětovně seznam neprojednával, ale vyjádřil vůli se opět tímto seznamem zabývat a dal jasně najevo, jak má takový seznam vypadat. Nový seznam k projednání ve výboru jsme obdrželi ve čtvrtek(?) 5. 4. do poslaneckých lavic s tím, že ho projednáme na mimořádné schůzi výboru tentýž den od 16 hodin. Tento údajně nový seznam byl téměř stejný, doplněný asi o čtyři školy a k mému překvapení i o školu, na níž jsem do svého zvolení starostou učil. Tato škola se předtím na rozdíl od jednoho plzeňského gymnázia na žádném seznamu nevyskytovala a vzhledem k tomu, že jsem proti původně navrženému seznamu na výboru vehementně vystupoval, tak je tento postup ministerstva velmi podivný a vyvolává ve mně řadu otázek. Důležitější je ale skutečnost, že seznam zůstal prakticky stejný, to znamená ministerstvo nerespektovalo zadání výboru, ale výbor se seznamem opět zabýval a přijal nové usnesení, které je pod tiskem 440/7. Pro mne je tento způsob jednání jak ministerstva, tak našeho výboru nepřijatelný a budu navrhovat v podrobné rozpravě návrat k původnímu usnesení výboru pod č. 440/3 a k němu ještě další pozměňovací návrh ohledně speciálních škol.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Brouskovi. Slovo má pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, návrh zákona, který máme nyní před sebou, je jeden z klíčových zákonů k reformě veřejné správy. Je to z toho důvodu, že vlastně naplňuje podstatu fungování krajů o zřizovatelské funkce, které jsou v této etapě převáděny z centrálních orgánů na orgány kraje.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, jak už to tady panem zpravodajem bylo řečeno, se touto materií zabýval velmi pečlivě a provedl určité změny v zákoně jako takovém a potom při konzultaci s ostatními odbornými výbory došlo k určitým změnám v přílohách, které obsahují konkrétní převáděné instituce. Jsem pevně přesvědčen o tom, že právě tento návrh, resp. tato změna umožňuje, aby se jednotlivé instituce převáděly individuálně, a tudíž bylo možno využít paragrafů zákona o obcích a zákona o krajích, kde stát, pokud převádí instituce na tyto prvky veřejné správy, tak si může stanovit určitá specifika nebo resp. může si stanovit podmínky, za kterých převádění je možné.

Dále tento pozměňovací návrh našeho výboru umožňuje mnohem pečlivější převod majetku ze státu na kraje, neboť vytváří delší prostor, ale zároveň také prostor pro individuální převody. Domnívám se, že právě takto zvolený systém umožňuje, aby součástí reformy veřejné správy bylo také udělání určitých pořádků v evidenci majetku a zároveň i zajištění specifických rysů jednotlivých zařízení.

Tak jak tady pan zpravodaj řekl, i já doporučuji, aby v podrobném čtení jako první bod bylo odhlasováno, že právě návrh našeho výboru se stane základem pro projednávání ve druhém čtení a ve třetím čtení, a tento návrh zákona je v podstatě kompatibilní s ostatními zákony, které jsme v reformě veřejné správy doposud přijali.

Avizuji, že potom v rámci podrobné rozpravy přednesu několik pozměňovacích návrhů, které by měly vysvětlit některé části zákona jako takového, a to zejména věc, která se týká § 1 odst. 3 zákona, kde se hovoří o datu účinnosti rozhodnutí. Tímto datem účinnosti rozhodnutí se samozřejmě rozumí to datum, ke kterému bude konkrétní instituce převáděna na kraj.

Dále potom přednesu návrh, resp. doplnění, je to spíše legislativně technická připomínka, k § 2 odst. 2, kde na závěr je zvláštní právní předpis, a upřesním, o který právní předpis se jedná.

Zároveň avizuji, že v podrobné rozpravě po dohodě s Ministrem zdravotnictví a předsedou příslušného odborného výboru přednesu návrh doprovodného usnesení, které se týká zdravotnictví. Jak jste si zajisté všimli, pokud se týká převodu institucí z Ministerstva zdravotnictví na kraje, tento soupis je ze všech převodů nejužší, resp. je tam nejméně položek. Má to několik důvodů, které souvisejí s určitým organizačním stavem zdravotnictví v současné době a určitými specifikami, v kterých se zdravotnictví v současné době nachází. Týká se to především psychiatrických léčeben, potom středisek územní záchranné služby a fakultních nemocnic. Právě důvod ten, že z krajských nemocnic jsou krajskými nemocnicemi v podstatě pouze dvě nemocnice v pravém slova smyslu, a to je nemocnice v Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích, zatímco všechny nemocnice, které by měly mít statut v podstatě krajské nemocnice, mají statut fakultní nemocnice, a s tím jsou spojeny určité zvláštnosti a problémy, které je třeba, aby Ministerstvo zdravotnictví vyřešilo, a to bude také předmětem mého návrhu doprovodného usnesení.

Zatím vám děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Martínkovi. Ptám se, zda se dále hlásí někdo do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu. Nyní zahájíme rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan poslanec Chobot, kterému udílím slovo. Připraví se pan poslanec Václav Brousek.

 

Poslanec František Chobot: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, podávám návrh, aby před ukončením podrobné rozpravy bylo hlasováno o tom, že za základ pro projednávání tohoto zákona ve sněmovně bude převzat tisk, resp. usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí tak, jak avizoval pan poslanec Martínek ve svém vystoupení.

Pardon, zeptám se, jestli budeme hlasovat hned.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já jsem přesvědčena, že je-li návrh, aby se vzala za základ jiná předloha, to znamená usnesení výboru, bylo by šťastné o tom rozhodnout na samém začátku podrobné rozpravy ve druhém čtení, aby všichni poslanci dávající pozměňovací návrhy věděli, k čemu pozměňovací návrhy dávají. Pokud dovolíte, tak já o tomto návrhu nechám rozhodnout ihned. Pouze počkám, až někteří kolegové a kolegyně dojdou do sněmovny.

 

Poslanec František Chobot: Ano, souhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Nyní budeme rozhodovat o návrhu pana poslance Chobota, aby za základ pro projednávání tohoto bodu bylo vzato usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Pane poslanče, uveďte pro jistotu číslo sněmovního tisku.

 

Poslanec František Chobot: Jedná se o sněmovní tisk č. 440/5.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP