(18.10 hodin)

(pokračuje Buzková)

Dalším bodem je

 

18.
Vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků
z majetku České republiky do majetku krajů
/sněmovní tisk 440/ - druhé čtení

 

Předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Pavel Mertlík, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, návrh zákona, který předkládám, by podroben v řadě výborů velmi podrobnému projednání při přípravě druhého čtení a výsledkem tohoto projednávání je zejména komplexní pozměňovací návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Tento komplexní pozměňovací návrh výrazným způsobem mění řadu prvků původního vládního návrhu, avšak chtěl bych zdůraznit, že způsobem, který nejde proti smyslu reformy veřejné správy a byl velmi pečlivě konzultován s Ministerstvem financí a dalšími úřady jako s předkladatelem.

Chtěl bych proto říci, že jak původní verze vládní, tak verze podstatně pozměněná tímto komplexním pozměňovacím návrhem jsou pro mne jako pro předkladatele akceptovatelné.

Vedle toho bych se rád vyjádřil k návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, který bohužel není dotažen legislativně, a v této podobě jej nelze dost dobře akceptovat. Pokud by měl být akceptován po věcné stránce, o čemž nejsem přesvědčen, pak by bylo třeba přepracování přílohy III a dopracování legislativního typu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Mertlíkovi. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Návrh iniciativně také projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví. Rozpočtový výbor usnesení nepřijal a usnesení ostatních tří výborů byla rozdána jako sněmovní tisk 440/3-7. Prosím, aby se slova postupně ujali zpravodajové těchto výborů.

Pan poslanec František Chobot za výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí má slovo.

 

Poslanec František Chobot: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v úvodním vystoupení pana ministra financí zazněly věci, které jsem měl připraveny přednést, a paní předsedající doplnila rovněž můj úvod, takže přejdu přímo k tomu, že se omezím jen na konstatování, že jste dostali pozměňovací návrhy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a v obecné rozpravě a podrobné rozpravě k tomu uvedu další detaily. Prosím tedy paní předsedající, aby otevřela obecnou rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Chobotovi. Nyní udílím slovo zpravodaji rozpočtového výboru poslanci Doležalovi, pokud si přeje vystoupit.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s tím, že rozpočtový výbor na své 28. schůzi k tomuto návrhu nepřijal žádné usnesení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. A nyní, co se týká výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, táži se pana poslance Pícla, zda si přeje jako zpravodaj vystoupit. Má slovo.

 

Poslanec Václav Pícl: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, uvedený v tisku 440, iniciativně projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. S tímto návrhem vyslovil souhlas ve znění pozměňovacích návrhů výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, pouze se dvěma připomínkami uvedenými v usnesení č. 140. Toto usnesení výboru bylo všem poslancům rozdáno jako tisk 440/3.

Na základě návrhu několika poslanců našeho výboru bylo projednávání tisku 440 opět otevřeno a byly provedeny tyto změny. Usnesení č. 140 bylo usnesením č. 149 revokováno a bylo přijato nové usnesení č. 150. Obě tato usnesení máte jako tisky 440/6 a 440/7. Důvodem, který vedl výbor k novému projednávání tohoto tisku, byl zájem rozšířit původní seznam škol a školských zařízení. Původní návrh obsahoval školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy - těch bylo 60, zřizovatelské kompetence jsou definovány zákonem, a vybrané speciální školy s celostátní působností, jejichž prostřednictvím bude zajišťován celý možný rozsah vzdělávání postižených a znevýhodněných žáků - těchto institucí bylo 11.

Tisk 440/7 však obsahuje v části II kromě již uvedených institucí školy a školská zařízení těchto typů: 6 škol s třídami zaměřenými na výuku vybraných předmětů v cizím jazyku a jednu školu pro národnostní menšiny. Dále 16 středních a vyšších odborných škol a školských zařízení, které jsou jediné svého druhu, takže jejich spádová oblast zasahuje celou Českou republiku. Dále 36 škol a školských zařízení reprezentujících vzorek studijních a učebních oborů s vyhraněnou profesní orientací a v neposlední řadě 7 institucí hodných zvláštního zřetele.

Při výběru škol a školských zařízení, která by měla být zřizována Ministerstvem školství, se kromě uvedených kritérií, která jsem ve stručnosti zmínil, uplatnila i snaha o vyváženou kombinaci a rovnoměrné rozložení těchto institucí na celé území Čech a Moravy.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě zmocnění výboru doporučuji, aby usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu uvedené v tisku 440/7 bylo přijato jako pozměňovací návrh k tisku 440. V podrobné rozpravě pak přednesu několik technických oprav drobných chyb, ke kterým došlo při přepisu z rejstříku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Píclovi. Ještě má možnost se vyslovit zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan poslanec Rostislav Čevela. Nemám signalizováno, že by pan poslanec Čevela chtěl vystoupit, ale vidím přihlášku předsedy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, kterému bych sice běžně nemohla dát slovo v místě, kdy vystupují zpravodajové, ale vzhledem k tomu, že je současně předsedou poslaneckého klubu sociální demokracie, má slovo.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, byl jsem požádán panem poslancem Čevelou - protože se musel omluvit a odejít na jednání - abych ho v této věci zastoupil.

Takže výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal vládní návrh zákona o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, sněmovní tisk 440, a po odůvodnění náměstka ministra financí Jiřího Volfa, zpravodajské zprávě pana poslance Čevely a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o přechodu některých práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, a to ve smyslu usnesení č. 108 výboru pro sociální politiku a zdravotnictví ze dne 16. března 2000.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Brousek, připraví se pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, zákon o přechodu věcí, práv a závazků z majetku státu do majetku krajů navazuje na již schválené zákony o reformě veřejné správy a určí, jaký majetek budou vlastnit kraje. Já se chci zabývat jen tím majetkem, který bude přecházet z ministerstva školství na kraje nebo lépe řečeno tím, který si chce ministerstvo školství ponechat. Ze všech resortů přechází nejvíc majetku na kraje v resortu školství a já jsem předpokládal, že ministerstvo bude na ten převod připraveno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP