(18.00 hodin)

(pokračuje Kučera st.)

(6) příspěvková organizace je povinna do tří pracovních dnů po připsání částky na její účet odvést do státního rozpočtu příjmy z prodeje a pronájmu nemovitého majetku ČR, s kterým hospodaří, pokud tyto příjmy překračují potřeby údržby a reprodukce jejího nemovitého majetku a provozu stanoveného jejím rozpočtem. Tato povinnost se netýká příjmu z prodeje nemovitého majetku, která příspěvková organizace nabyla darem nebo děděním.

Za sedmé. § 65 odst. 7 - zrušit ustanovení o poskytovaných limitech nejvýše na čtvrtletí.

Odůvodnění: Tuto praxi lze považovat za stávající provizorium odůvodněné špatným stavem ekonomiky, ale v činnosti příspěvkových organizací činí mnoho potíží a vede k neefektivnostem. Zásadně nedoporučujeme tuto metodu konzervovat a kodifikovat ji v zákoně.

Za osmé. § 68 odst. 4: Znění upravit. Text je v relaci s názvem odstavce, jehož se týká, nesrozumitelný, resp. zavádějící.

Za deváté. Dále § 70 odst. 2 : Zrušit odst. 3, potom označit jako odstavec 2 a odstavec číslo 4 označit jako odstavec číslo 3. V odstavci číslo 4, nově 3, upravit začátek věty takto: "Jiné pojistné než podle odst. 1 může organizační složka státu hradit, jen stanoví-li tak zvláštní zákon."

Za desáté. § 71 odst. 2 nahradit tímto zněním: "Organizační složka státu nebo příspěvková organizace smí pořádat konference, jestliže program konference souvisí s činností organizační složky státu nebo příspěvkové organizace a jestliže jsou náklady hrazeny ze schváleného rozpočtu organizační složky státu nebo příspěvkové organizace. Na úhradu příspěvků účastníků organizací se nevztahuje § 66."

V odst. 3 nahradit první větu a začátek druhé věty až ke slovu "musí" tímto zněním: "Pokud konference má mezinárodní charakter a je pořádána podle stanov mezinárodní organizace, jíž se Česká republika členem, musí…" - konec citátu, a dál pokračovat normálně.

A konečně § 72: doplnit odstavec 4 tohoto znění: "Příspěvková organizace se může stát členem spolku - index 1 zákon o spolcích a znění některých dalších zákonů -, jestliže má v rozpočtu určeny potřebné prostředky na pokrytí závazků vyplývajících z členství ve spolku a jestliže cíle spolku jsou v souladu s posláním a náplní hlavní činnosti příspěvkové organizace nebo organizační složky státu."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Miloslavu Kučerovi staršímu. Hlásí se dále někdo do podrobné rozpravy? Do rozpravy se ještě hlásí pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové dovolte mi přednést pozměňovací návrh, který si dovolím přednést celkem ve čtyřech alternativách.

Alternativa A zní takto: V § 1 poznámka číslo 1 pod čarou zní: "§ 3 a 7 zákona číslo …/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích."

V § 8 odst. 2 se za druhou větu vkládá věta, která zní: "To se netýká kapitol Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud a Nejvyšší kontrolní úřad."

V § 8 se za odst. 2 vkládá nový odst. 3, který zní: "Odstavec 3. Návrh kapitol Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud a Nejvyšší kontrolní úřad vypracují správci kapitol po projednání s ministerstvem, které je do návrhu zákona o státním rozpočtu zařadí." Dosavadní odst. 3 se označí jako odst. 4.

V § 8 odst. 4 zní: "Odstavec 4. Nesouhlasí-li vláda s předloženými návrhy kapitol Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud nebo Nejvyšší kontrolní úřad, rozhodne o číselných údajích na žádost vlády do 15. září rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny." Dosavadní odst. 4 se označuje jako odst. 5.

Toto tedy byla alternativa A mého pozměňovacího návrhu. Jak je zřejmé, je to pozměňovací návrh, který upravuje zvláštním způsobem postup v případech čtyř navržených kapitol - Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud a Nejvyšší kontrolní úřad.

Alternativa B by měla podobný text a lišila by se v jediném. Týkala by se pouze Poslanecké sněmovny a Senátu, tzn. na rozdíl od alternativy A už by tam nebyl uveden Ústavní soud a Nejvyšší kontrolní úřad.

Alternativa C by se týkala pouze Poslanecké sněmovny, a neobsahovala by tedy příslušná ustanovení, tak jak jsem je navrhl v alternativě A - Senát, Ústavní soud a Nejvyšší kontrolní úřad..

Kdyby nebyla přijata ani jedna z těchto tří alternativ, o nichž žádám, aby bylo hlasováno v pořadí A, B a C, tak pro případ, že by neprošlo nic z toho, navrhuji, aby v § 8 odst. 3 se slova "Kancelář Poslanecké sněmovny" nahradila slovy "Poslanecká sněmovna" a slova "Kancelář Senátu" se nahradila slovem "Senát".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému. Ptám se, zda se dále někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Ptám se pana ministra, zda si přeje říci něco na závěr. Není tomu tak. Pan zpravodaj pravděpodobně také ne. Tím končím druhé čtení tohoto návrhu.

Nyní se hlásí pan poslanec Snítilý, pravděpodobně k procedurální poznámce.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Vážená paní předsedající, členové vlády, dámy a pánové omlouvám se, že se stejným požadavkem vystupuji podruhé. Může se zdát že bych se snad chtěl vyvléknout ze své zpravodajské zprávy. Není tomu tak. Přesto podávám procedurální návrh, aby bod číslo 70 Státní fond bydlení byl přeřazen z jednání této schůze na jednání schůze příští. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže, pane poslanče, aby váš návrh byl procedurálně správný, navrhujete, aby bod 70 byl vyřazen z jednání této schůze, protože o jeho zařazení na schůzi příští rozhodne organizační výbor.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Děkuji, přesně tak to je. Děkuji za upřesnění, tak to je.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V hlasování pořadové číslo 141 budeme rozhodovat o návrhu pana poslance Snítilého na vyřazení bodu 70 z 24. schůze. Já vás žádost z pléna odhlašuji a prosím o novou registraci.

Omlouvám se, já jsem v tuto chvíli omylem zahájila hlasování, to znamená, že hlasování pořadové číslo 141, které běží, prohlašuji za zmatečné.

 

Budeme tedy v hlasování pořadové číslo 142, pokud jste si již všichni zaregistrovali, rozhodovat o návrhu pana poslance Snítilého.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 142 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 142 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 155 pro vyslovilo 152¨a nikdo nebyl proti.

 

Nyní tedy projednáváme bod 17 schváleného pořadu schůze, sněmovní tisk 313. Obecná rozprava byla ukončena, zahajuji rozpravu podrobnou a ptám se, zda se do ní někdo hlásí.

Do podrobné rozpravy se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu a tím končím projednávání tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP