(17.40 hodin)

(pokračuje Kraus)

To by ale v praxi znamenalo, že například Ministerstvo spravedlnosti by muselo rozepisovat rozpočtové ukazatele jednak na všechny soudy okresní a krajské odvolací a jednak na všechna státní zastupitelství, která se podle návrhu zákona o majetku státu stávají organizačními složkami. V současné době podle platné rozpočtové legislativy rozepisuje Ministerstvo spravedlnosti rozpočet pouze na krajské soudy, které pak samy provádějí rozpis na příslušné okresní soudy.

Nově navrhovaná právní úprava by bez mnou navrhované úpravy v podstatě vedla k nežádoucí centralizaci rozpisu rozpočtu a paradoxně v době, kdy naopak dochází k decentralizaci veřejné správy a tím k citlivějšímu posuzování lokálních zájmů, by šla v podstatě proti duchu této úpravy.

Ministerstvo spravedlnosti nemůže za současného stavu personálně ani organizačně na ústřední úrovni zajistit vhodné rozmístění rozpočtových prostředků na nejnižší úrovni. V zájmu co nejhospodárnějšího využití rozpočtových prostředků přidělených kapitole Ministerstva spravedlnosti státním rozpočtem je nejúčelnější a nejefektivnější dosavadní úprava, tedy rozpočtování okresních soudů a státních zastupitelství z úrovně krajů. Kraje jsou schopny díky svému úzkému vztahu s okresem a informovanosti o jejich činnosti reagovat na jejich reálné rozpočtové potřeby flexibilněji než Ministerstvo spravedlnosti.

Důležitým aspektem nežádoucí centralizace rozpočtování by také byla potřeba navýšení počtu zaměstnanců v ekonomickém úseku Ministerstva spravedlnosti, a to zhruba na dvojnásobek současného stavu.

Mnou navrhovaná úprava v podstatě doplní možnost, aby správce rozpočtové kapitoly mohl ve zvláštním zákoně sám upravit techniku provedení rozpisu rozpočtu, a tím se tento problém vyřeší, a to zcela obecně. V případě Ministerstva spravedlnosti pak bude možné do návrhu zákona o soudech a státních zastupitelstvích zapsat, že krajské soudy a krajská státní zastupitelství provádějí rozpis rozpočtu pro justici na úrovni okresů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Michalu Krausovi. Slovo má pan poslanec Milan Urban, připraví se paní poslankyně Michaela Šojdrová.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Dovolte, abych předložil pozměňovací návrh k tisku 433 za pana poslance Jana Žižku, který je nepřítomen, je omluven.

Tento pozměňovací návrh se týká § 49 odst. 9 a doplňuje se o nový text takto: "Odst. 9. Kompenzovat nelze výdaje, které organizační složka státu vynaložila při poskytování služeb, které jsou předmětem činnosti, pro kterou byla zřízena, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak."

Podstatou tohoto návrhu je snaha reagovat na připravované vládní návrhy zákonů o krizovém řízení a integrovaném záchranném systému, sněmovní tisk 447, o Záchranném sboru České republiky a o změně zákona o Požární ochraně. Řešení možnosti odchylky se předpokládá zákonem o Záchranném sboru České republiky.

Současné znění § 49 odst. 9 sněmovního tisku 433 by totiž neumožňovalo kompenzaci výdajů způsobených známým viníkem, např. při likvidaci následků havárie zahraničního kamionu v důsledku nepozornosti řidiče, při níž došlo k úniku nebezpečných látek do okolí. Náklady na zásah hasičů v takovémto případě, použité sorbenty, zničené či poškozené ochranné prostředky apod. přesahují běžně i 500 tisíc Kč. Není důvod, aby stát nesl tyto výdaje. Navíc uvedený případ by vedl díky velké finanční náročnosti ke snížení akceschopnosti hasičů pro speciální druhy zásahů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Milanu Urbanovi. Slovo má pani poslankyně Michaela Šojdrová, připraví se pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, dovolím si přednést pozměňovací návrh k tisku 433.

V § 10 navrhuji doplnit nový odstavec 2a), který zní:

2a) V rozpočtu kapitoly školství jsou uvedeny normativy výdajů na jednoho žáka včetně těch, které hradí zřizovatel. Odkaz na zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

Dovolte mi, abych krátce tento návrh zdůvodnila.

Návrh se týká přílohy státního rozpočtu, kterým je i rozpočet kapitoly školství. Důvodem pro předložení tohoto návrhu jsou zásadní změny, které reforma veřejné správy v resortu školství přináší. Ministerstvo školství ztratilo přímé řídicí kompetence, které dosud uplatňovalo. Zůstávají mu ty, které bychom mohli nazvat jako nepřímé řídicí nástroje. Především jde o financování, a to na základě normativu. Normativ je přitom tvořen mzdovými prostředky a ostatními neinvestičními výdaji, zjednodušeně řečeno.

Stanovování normativů je předmětem složitého dohadování na Ministerstvu školství a terčem kritiky na úrovni okresů a především ze strany jednotlivých škol.

Domnívám se, že pokud by byly normativy zveřejněny v rámci předložení státního rozpočtu, přispělo by to k tomu, o co odborná veřejnost velmi stojí, tj. přispělo by to ke zprůhlednění financování škol všech zřizovatelů, ale i jednotlivých škol jako takových. Nejde jen o jejich zveřejnění, ale především o jejich závazné stanovení, a to pro ústřední orgány státní správy pověřené financováním škol a školských zařízení v různém rozsahu, ale všech zřizovatelů.

Návrh předpokládá uvedení normativů mzdových prostředků i ostatních neinvestičních výdajů připadajících na jednoho žáka na školách různých typů bez ohledu na zřizovatele. Aby výklad byl jednoznačný, návrh zdůrazňuje, že v normativu jsou uvedeny výdaje na jednoho žáka včetně těch, které hradí zřizovatel. Je zřejmé, že pro jiné zřizovatele než ty, kterým hradí neinvestiční výdaje Ministerstvo školství, tedy pro obce a kraje, nebude normativ ostatních neinvestičních výdajů závazný, ale může pro ně být pouze standardem, od kterého budou moci výdaje na provoz odvozovat.

V závěru mi dovolte vyslovit přesvědčení, že toto doplnění zákona o rozpočtových pravidlech v kapitole školství je krok správným směrem. Znamená přijetí systémového nástroje pro nepřímé řízení ve školství. Nepochybuji o tom, že tímto směrem se bude ubírat i diskuse o novém školském zákoně, které bude muset přeorientovat dosavadní nástroje přímého odvětvového řízení na nástroje nepřímého řízení tak, aby stát a jeho orgány mohly plnit svoji ústavní povinnost, tj. zajistit ústavní práva občanů na bezplatné vzdělání v základních a středních školách.

Předem vám, kolegyně a kolegové, děkuji za pochopení a pozornost, kterou budete tomuto návrhu věnovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Michaele Šojdrové. Slovo má pan poslanec Bohuslav Sobotka, připraví se pan poslanec Miroslav Máče.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl pozměňující návrh, který je vztažen k usnesení rozpočtového výboru, který rozpočtový výbor přijal k návrhu tohoto zákona. Konkrétně se týká § 24 odst. 2. Jedná se o úpravu, která je v usnesení rozpočtového výboru vedena pod bodem 18.

Navrhuji, aby odst. 2 § 24 měl následující nové znění:

Odst. 2. Omezení uvedená v ustanovení odst. 1 se netýkají použití vládní rozpočtové rezervy v kapitole Všeobecná pokladní správa, kapitoly Operace státních finančních aktiv a kapitoly Státní dluh. V kapitole Operace státních finančních aktiv lze v běžném rozpočtovém roce použít nad rámec schváleného rozpočtu i prostředky v předchozím rozpočtovém roce rozpočtované a na daný účel nespotřebované.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Sobotkovi. Slovo má pan poslanec Miroslav Máče, připraví se pan poslanec Svatomír Recman.

 

Poslanec Miroslav Máče: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové. Nejdříve vystoupím jako zpravodaj výboru pro evropskou integraci a poté za sebe. Nejprve jako zpravodaj výboru pro evropskou integraci musím sdělit následující:

Výbor pro evropskou integraci doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala k tomuto návrhu zákona tento pozměňovací návrh: v § 19 odst. 1 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova: "pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak."

Toto bylo mé vystoupení jako zpravodaje výboru pro evropskou integraci.

A nyní bych si dovolil přednést svůj pozměňovací návrh, který se týká § 12 s názvem Programy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP