(17.30 hodin)

(pokračuje Buzková)

V tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu, a to ke sněmovnímu tisku 433. Do této rozpravy se přihlásili paní poslankyně a páni poslanci: Hanačíková, Kraus, Urban, Šojbrová, Sobotka, Máče.

Nyní udílím slovo paní poslankyně Ivaně Hanačíkové, připraví se pan poslanec Michal Kraus.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, mám dva pozměňovací návrhy. První pozměňovací návrh je k § 24 odst. 1 písm. a) ve znění: "Vláda, nebo na základě jejího pověření ministra financí může a) povolit -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, paní poslankyně.

Absolutně nechápu co se zde stalo. Chci vás všechny vyzvat, abyste buď sledovali, nebo nesledovali rozpravu, ale v každém případě potichu. Prosím pana ministra Dostála a ministra Grégra, aby umožnili, aby pokračovalo jednání ve sněmovně.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Opakuji tedy:

"Odst 1. Vláda nebo na základě jejího pověření ministr financí může povolit

a) uskutečnění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu, zajistí-li úhradu vyššími příjmy nebo úsporami na jiných výdajích státního rozpočtu,".

Zdůvodnění: Změna navržená rozpočtovým výborem by mohla mít dopady na motivaci správců kapitol a jimi řízených organizačních složek státu v úsilí o zvýšení příjmů do svých kapitol. Jestliže odejme Poslanecká sněmovna správcům kapitol možnost hradit rozpočtem nezajištěné - většinou v průběhu roku neočekávaně vzniklé - nutné výdaje z navýšených příjmů, odejme jim důvod hledat cesty k navýšení svých příjmů a jim nezbude jiné řešení než požadovat na ministru financí úhrady vzniklých nutných výdajů z rozpočtové rezervy a zesílí tlak na zvyšování rozpočtového deficitu.

Druhý pozměňovací návrh je k § 45, odst. 3 - doplnit v první větě za slova "organizační složky státu" text "prostředky získané hospodářskou činností vykonávanou na základě zvláštního zákona".

Celá první věta tedy zní: "Organizační složka státu dále hospodaří s mimorozpočtovými zdroji, kterými jsou prostředky fondů, které se tvoří u organizační složky státu, prostředky získané hospodářskou činností vykonávanou na základě zvláštního zákona, peněžité dary a prostředky poskytnuté ze zahraničí podle jejich vymezení na základě právního aktu, kterým byly poskytnuty."

Pokud tento návrh neprojde, navrhuji návrh druhý, kde slovo "prostředky" bude nahrazeno slovem "zisk", takže doplnění by znělo "zisk získaný hospodářskou činností vykonávanou na základě zvláštního zákona".

Odůvodnění: Tato úprava § 45 odst. 3 umožní, aby prostředky, popřípadě zisk, získané z hospodářské činnosti, při níž se zaměstnávají vězni, se staly mimorozpočtovým zdrojem, který podle § 25 odst. 1 písm. b) návrhu zákona může být použit k překročení ukazatelů výdajů.

Díky tomuto ustanovení, může např. Ministerstvo spravedlnosti zadat v průběhu roku Vězeňské službě velmi operativně výrobu nábytku pro vybavení soudů, státních zastupitelství i věznic. Vězeňská služba tedy nakoupí materiál, na který však ve svých výdajích nemá rozpočtem zajištěné prostředky. Proto musí žádat Ministerstvo financí, aby svůj navýšený příjem o tržbu za prodaný nábytek mohla souvztažně převést do svých výdajů. To je současná praxe, která i tak je velmi byrokratická a pro věznice svazující, protože nemají jistotu, že tuto souvztažnou operaci Ministerstvo financí povolí. Proto vás kolegyně a kolegové žádám o podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Hanačíkové a vidím procedurální přihlášku paní poslankyně Volfové.

 

Poslankyně Jana Volfová: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, v hlasování pořadové číslo 138, které bylo v posledním hlasováním před vystoupením paní poslankyně Hanačíkové, jsem hlasovala pro, ve sjetině však mám, že jsem hlasovala proti. Obdobným způsobem hlasoval i kolega Dostál, jak jsem se s ním domluvila, i on tedy hlasoval proti. Chci proto zpochybnit toto hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně Volfová podala procedurální námitku proti výsledku hlasování pořadové číslo 138. O této námitce rozhodneme hlasováním pořadové číslo 139. Pro objektivitu uvádím, že paní poslankyně Volfová se přihlásila v okamžiku, kdy se paní poslankyně Hanačíková ujala slova.

Já vás na žádost pléna všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Hlasování pořadové číslo 139 rozhodneme o námitce paní poslankyně Volfové.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 139 a ptám se kdo souhlasí s touto námitkou. Je někdo proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 139 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 154 a 3 byli proti.

 

Budeme tedy opakovat hlasování pořadové číslo 138 a budeme znovu hlasovat o návrhu na zamítnutí sněmovního tisku 313. O tomto návrhu, který přednesl v obecné rozpravě pan poslanec Václavek vůči kterému uplatnila námitku proti hlasování pořadové číslo 138 paní poslankyně Volfová, budeme znovu rozhodovat v hlasování pořadové číslo 140.

Hlasování pořadové číslo 140 zahajuji a ptám se kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 140 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 88 a 86 bylo proti.

 

Vzhledem k tomu, že tento návrh nebyl přijat o jeden hlas, vidím velký zájem o protokol o hlasování, vyčkám krátkou chvíli, než budeme pokračovat, aby nebylo naše další jednání komplikováno.

Vyrozuměla jsem, že toto hlasování již nebylo zpochybňováno, a můžeme tedy pokračovat podrobnou rozpravou. Slovo má pan poslanec Michal Kraus, připraví se pan poslanec Milan Urban.

 

Poslanec Michal Kraus: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych přednést pozměňovací návrh k projednávanému tisku - jedná se o návrh malý rozsahem, ale velký významem.

Do první věty v § 45 odst. 1 bych za slova "v rámci rozpočtu kapitoly" navrhoval doplnit text: "pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak". Celkem by tato věta zněla: "Organizační složka státu hospodaří s prostředky státního rozpočtu, které jí stanoví správce kapitoly, v rámci rozpočtu kapitoly, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, a to minimálně v rozsahu plnění závazných ukazatelů daných zákonem o státním rozpočtu."

Podle § 45 odst. 1 se ukládá správcům kapitol rozepisovat rozpočtové ukazatele na jednotlivé organizační složky státu napojené na jeho kapitolu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP