(17.20 hodin)

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, rozpočtový výbor projednal tisk 433 na své 28. schůzi a ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s ním vyslovila souhlas s dlouhou řadou pozměňovacích návrhů, které jsou všechny uvedeny v tisku 433/3.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému. Nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro evropskou integraci informoval zpravodaj poslanec Miroslav Máče.

 

Poslanec Miroslav Máče: Vážená předsedající, vážené dámy a pánové, výbor pro evropskou integraci na své 25. schůzi konané dne 17. března t. r. se vyjádřil k vládnímu návrhu zákona o rozpočtových pravidlech a o znění souvisejících zákonů následovně:

Výbor pro evropskou integraci doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala k tomuto návrhu zákona jediný pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pozměňovací návrh je třeba podat v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Miroslav Máče: Podám ho v podrobné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Máčemu.

Zahajuji projednávání bodu 17 schváleného pořadu schůze, kterým je

 

17.
Návrh poslanců Ivana Pilipa a dalších o vydání zákona, kterým se mění zákon ČNR
č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky
a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR
č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb.,
zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 57/1995 Sb.,
zákona č. 154/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 160/1997 Sb.
/sněmovní tisk 313/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů pana poslance Ivana Pilipa.

 

Poslanec Ivan Pilip: Děkuji vám a omlouvám se, že jsem vás zatížil takto dlouhým názvem bodu. O to kratší bude mé vystoupení.

Tento bod se vztahuje k rozpočtovým pravidlům republiky, která jsou projednávána v bodu 73 a měla být zaměřena na dva body: Jednak na zpřísnění pravidel pro rozpočtové provizorium a jednak na řešení nového rozdělování daní mezi státem a obcemi v souvislosti s některými daňovými úpravami, které proběhly v minulém roce.

Vzhledem k tomu, že tento návrh zákona byl několikrát posunován, je dnes situace poněkud jiná. Pokud bych rozdělil svůj návrh na dvě poloviny, jedna, která pozměňuje a zpřísňuje pravidla pro rozpočtové provizorium, a druhá, která nově upravuje rozdělování daní mezi státem a obcemi, u obou došlo k určitému vývoji. V té první je to ten vývoj, že můj návrh byl v obdobné a pro mne přijatelné verzi přijat jako pozměňovací návrh k bodu 73, tedy ke sněmovnímu tisku 433. Pokud nebude tento návrh zamítnut, bude podkladem k jednání schůze a k hlasování při třetím čtení.

Druhá polovina zákona, která se týká nového přerozdělování daní, je v tuto chvíli překonána, resp. tato diskuse je přenesena a rozšířena do celkového bodu, který nově určuje přerozdělování daní vzhledem k zákonu, který by měl být projednáván na příští schůzi a který se týká vzniku regionu a celkové nové podoby rozpočtového určování daní.

Z toho důvodu chci informovat sněmovnu, že doporučuji, aby tento návrh nadále zůstal ve hře s tím, že budu čekat, jak dopadne projednání sněmovního tisku 433. Pokud však projdou změny navržené rozpočtovým výborem k tomuto bodu, pak si dovolím tento návrh navrhnout ke stažení ve třetím čtení, protože případným přijetím sněmovního tisku 433 bude vyřešen a jeho zbývající část budeme řešit na příští schůzi v rámci nové metodiky rozpočtového určování daní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji pani poslanci Pilipovi. Předložený návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 313/4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, dámy a pánové, rozpočtový výbor sněmovny doporučuje totéž, co přednesl předkladatel, tzn., že bude-li přijat analogický pozměňovací návrh v rámci projednávání tisku 433, předkladatel tohoto projednávaného návrhu zákona navrhne jeho stažení. V opačném případě by byl individuálně projednáván návrh pana poslance Pilipa. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému. Nyní otevírám sloučenou obecnou rozpravu k oběma bodům a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Hlásí se pan poslanec Václavek.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že návrh kolegy Pilipa se týká dvou zákonů, a to velkých rozpočtových pravidel zejména v oblasti rozpočtového provizoria, které probíráme v rámci tisku 433, a dále rozpočtového určení daní, které se týká měst a obcí, považuji za vhodné, abychom se dále zabývali pouze vládním návrhem. Proto navrhuji, aby návrh zákona pana kolegy Pilipa, tj. tisk 313, byl zamítnut.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se dále někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Obecnou rozpravu k oběma bodům končím.

Táži se pana ministra, zda si přeje přednést po obecné rozpravě závěrečné slovo. Není tomu tak. Táži se i pana poslance Pilipa, zda si po obecné rozpravě přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Stejnou otázku pokládám i panu zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pouze si dovolím zrekapitulovat, že v obecné rozpravě padl návrh na zamítnutí návrhu zákona pana poslance Pilipa.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O návrhu na zamítnutí sněmovního tisku 313 rozhodneme v hlasování pořadové číslo 138. Všechny vás odhlašuji na žádost z pléna a prosím o novou registraci.

 

O návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování pořadové číslo 138, které zahajuji. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí sněmovního tisku 313? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 138 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 84 a 81 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP