(17.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně právnímu výboru. Tento návrh dále projednával rozpočtový výbor. Usnesení výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 439/2 a 3.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavně právního výboru pan poslanec Martin Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás stručně seznámil s projednáváním vládního návrhu zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, tisk 439. Pan ministr už zde naznačil, že tento tisk má přímou souvislost s bodem předchozím, tiskem 438.

Ústavně právní výbor projednal tuto materii na svém zasedání dne 22. března t. r. a přijal usnesení č. 107, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 439/3. Ústavně právní výbor doporučuje schválit tento návrh zákona ve znění připomínek ústavně právního výboru. Zpravodaj byl pověřen, aby s legislativou uspořádal a dal dohromady ještě některé legislativně technické úpravy. Nemusím je zde předčítat, protože je tisk obsahuje.

Doporučuji pochopitelně, abychom tento tisk ve druhém čtení projednali. Sám nebudu v podrobné rozpravě již vystupovat a předkládat návrhy k tomuto tisku.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Starcovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Ivan Pilip.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážená paní předsedající, páni ministři, kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor také projednal tento tisk a přijal k němu na své 28. schůzi z 22. března následující usnesení:

1. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, tisk 439, vyslovila souhlas bez připomínek.

V zásadě všechna diskuse se odehrála u předchozího zákona, k tomuto žádné pozměňovací návrhy předneseny nebyly.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pilipovi.

Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Není tomu tak, končím obecnou rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu a tím končím i projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

16.
Vládní návrh zákona o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
/sněmovní tisk 433/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede její místopředseda a ministr financí Pavel Mertlík, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsem návrh tohoto zákona velmi podrobně uvedl už v rámci prvého čtení, budu se nyní věnovat zejména některým prvkům projednávání v rozpočtovém výboru a ve výboru pro evropskou integraci, kam byl tento tisk přikázán.

Rozpočtový výbor po přerušení projednávání z důvodů návaznosti na projednávání zákonů tvořících návrh reformy veřejné správy návrh zákona projednal a vyslovil s ním souhlas s tím, že akceptoval v zásadě připomínky, které vycházejí zejména ze stanoviska Nejvyššího kontrolního úřadu k návrhu zákona a také připomínek legislativního odboru Kanceláře sněmovny.

K připomínkám rozpočtového výboru lze konstatovat, že v zásadě přispějí ke zprůhlednění rozpočtového hospodaření, jako např. vznik nové kapitoly státního rozpočtu "Operace státních finančních aktiv", jejímž prostřednictvím dojde k zahrnutí operací státních finančních aktiv do státního rozpočtu, omezení vlády při provádění rozpočtových opatření, zahrnutí analýzy všech platných závazků státu jakožto součásti střednědobého výhledu, omezení vlády při používání peněžních prostředků a některé další prvky.

Některé pozměňovací návrhy omezují vládu, nicméně způsobem, jehož přiměřenost event. v případě schválení prokáže následující život. Například nebude umožněno uskutečňovat výdaje státního rozpočtu a soustřeďovat příjmy na jiných účtech, než jaké stanoví zákon. To sice není nějaký zásadní problém, v praxi to např. může znamenat, že nebude možné používat třeba platební karty při služebních cestách, protože banky zpravidla vyžadují zřízení zvláštního účtu ve vybrané bance k takovýmto operacím apod. Čili v podobných případech účet u jiné banky než u té, která je v zákoně, anebo jiný účet než ten, který je v zákoně, může vést řekl bych k drobným denním komplikacím ve správě státních aktiv a pasiv.

Některé takové návrhy, které zde byly uvedeny - uvedl jsem jeden z takových příkladů, které lze v zásadě akceptovat principiálně, spíš jsou technicky neobratné -, jsou některé jiné nesystémové nebo nedůsledné. Příklad takového námětu je požadované vypuštění možnosti přijímat dodavatelské úvěry organizačním složkám státu, přičemž ale pro příspěvkové organizace by tato možnost měla zůstat zachována, protože důvodem požadavku na vypuštění byla vládní formulace a údajné neomezené pravomoci Ministerstva financí. To je příklad zásahu, který je spíš problematický.

Nejde ovšem o problémy zásadní, spíš jde o problémy - jak už jsem řekl - provozní z hlediska fungování státu podle tohoto zákona.

Chtěl bych závěrem říci, že nová rozpočtová pravidla jsou velmi zásadní normou pro to, abychom posunuli naše veřejné finance směrem k modernímu tvaru, který umožňuje komplexní řízení aktiv a pasiv státu, jeho závazků a pohledávek způsobem, který odpovídá modelu pokladny, která se ve většině zemí provozuje. Pokud bude schválen, a to i v případě s dalšími pozměňovacími návrhy, bezesporu oproti platným stávajícím rozpočtovým pravidlům bude znamenat závažnou modernizaci celého hospodaření státu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Mertlíkovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vlastimil Tlustý.

Ještě předtím pravděpodobně procedurální návrh pana poslance Pilipa.

 

Poslanec Ivan Pilip: Paní předsedající, nevím, jestli tím, že už měl úvodní slovo pan ministr, jsem nepropásl ten vhodný moment. Chtěl jsem navrhnout, aby se k bodům 16 a 17 konala společná rozprava. Je to doporučení rozpočtového výboru a souvisí to s tím, že řada pozměňovacích návrhů k bodu 16 jsou téměř identické s bodem 17.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslance, myslím, že o tomto procedurálním návrhu lze v tuto chvíli rozhodnout, protože i když je sloučena obecná rozprava ke dvěma bodům, stejně se úvodní slova přednášejí zvlášť.

Ještě bych si, pane poslanče Pilipe, ujasnila, zda jste navrhoval sloučení pouze obecné rozpravy. (Obou.) I sloučení podrobné rozpravy, přestože se jedná o dva různé tisky? (Ano.) Není to vyloučené, je to neobvyklé. Ale pokud na tomto návrhu trváte, samozřejmě jej připustím.

 

Poslanec Ivan Pilip: Sloučení obecné rozpravy asi stačí, protože v podrobné nemá logiku, když budou vznášeny pozměňovací návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

 

V hlasování pořadové číslo 137 rozhodneme o návrhu pana poslance Pilipa o sloučení obecné rozpravy u tisků 433313.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 137, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 177 vyslovilo 140 a tři byli proti.

 

V tuto chvíli stále projednáváme sněmovní tisk 433. Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a výboru pro evropskou integraci. Jejich usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 433/2 a 3.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Vlastimil Tlustý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP