(16.40 hodin)

(pokračuje Starec)

V § 59 odstavec 4 zní: "Odstavec 4: Ustanovení odstavců 1, 2 a 3 se nevztahuje na případy, kdy se právo trvalého užívání pozemků mění na vlastnictví anebo zaniká podle § 879 c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. … Sb." Zde bude samozřejmě konkrétní číslo doplněno až poté, co to bude možné.

Návrh druhý zní takto. § 60 zní: "§ 60 odstavec 1: Užívací vztahy právnických a fyzických osob k věcem založené smlouvou o výpůjčce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zanikají nejpozději uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud se účastníci užívacího vztahu za podmínek stanovených tímto zákonem nedohodnou jinak. To se nevztahuje na případy, kdy se právo výpůjčky k pozemkům mění na vlastnictví podle § 879 c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. … Sb." Bude opět doplněno poté, co budeme znát číslo tohoto zákona.

Odstavec druhý: "Užívací vztahy právnických a fyzických osob k nebytovým prostorům, založené smlouvou o nájmu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a sjednané na dobu neurčitou, zanikají nejpozději uplynutím pěti let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona."

Odstavec třetí: "Nemá-li vlastník bytu nebo nebytového prostoru počínaje dnem nabytí účinnosti tohoto zákona upravena práva k pozemku v rozsahu svého spoluvlastnického podílu na společných částech domu, odkaz 85 pod čarou, postupuje příslušná organizační složka (§ 9, § 11) při úpravě těchto práv podle tohoto zákona." Pochopitelně obsah poznámky pod čarou č. 85 není tímto dotčen.

Tolik oba do jisté míry komplexní pozměňovací návrhy, které nahrazují původní části textu tak, jak bylo v mém vystoupení v obecné rozpravě avizováno. Ostatní legislativně technické návrhy, o kterých jsme hovořil v obecné rozpravě, obsahuje již tisk 438/2.

Pane předsedo, děkuji vám i sněmovně za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan poslanec Ladislav Šustr, připraví se pan poslanec Vojtěch Vymětal.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolím si k tomuto tisku dát tento pozměňovací návrh.

Navrhuji u § 22 odst. 2 doplnit další větu ve znění: "Veřejným zájmem se pro účely tohoto zákona rozumí činnost v oblasti sociální, humanitární, zdravotnické, vzdělávací, vědecké, kulturní, sportovní, tělovýchovné a činnosti v oblasti dětí a mládeže, pokud tyto činnosti jsou veřejně prospěšné a nejsou podnikáním."

Krátce zdůvodním. Návrh zákona řeší mimo jiné odstranění institutu tzv. trvalého užívání, který byl zakotven v § 70 již zrušeného hospodářského zákoníku č. 109/1964. Platnost zmíněného paragrafu byla prodloužena ustanovením § 876 občanského zákoníku č. 40/1964 ve znění pozdějších předpisů, a to až do doby vydání zvláštního zákona. Jev trvalého užívání vznikl v 50. letech, kdy se stát již nestačil starat o znárodněný majetek, a proto ho dal do trvalého užívání. Stát dále zůstal vlastníkem, mohl tak na uživatele vykonávat politický tlak hrozbou odejmutí majetku. Trvalý uživatel musel o majetek pečovat, provozovat jej, rozšiřovat. Nejrozšířenější jev trvalého užívání byl a je ve sportovním prostředí. Institut trvalého užívání byl použit i u nově budovaných sportovišť, na jejichž výstavbě se vedle státu významně podílela sama občanská sdružení v tělovýchově, sportu a mládeži, výrobní firmy a v akcích Z dobrovolná a neplacená práce občanů.

Zákonem, který má institut trvalého užívání řešit, má být právě zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. V § 59 odst. 2 návrhu zákona se stanovuje bezúplatný převod majetku v trvalém užívání uživatele, pokud s odvoláním právě na § 22 odstavec 2 prokáže veřejný zájem. Tento pojem je velice široký a skýtá možnost velice subjektivního výkladu. Majetek bude vydáván mimo Prahu pracovníky okresních úřadů a v Praze pracovníky Ministerstva financí. Každý z pracovníků těchto institucí může mít jinou představu o pojmu "veřejný zájem" a lze předpokládat spory mezi uživatelem majetku a institucí majetek vydávající. Spory by se zcela nepochybně musely řešit soudně. Výčet u pojmu "veřejný zájem" tomuto buď zcela zamezí, nebo počet případných sporů významně sníží. Obdobný výčet je použit v tomto návrhu zákona u § 27 odstavec 3, ve kterém se hovoří o bezúplatném užívání majetku. Obdobný výčet veřejného zájmu nebo veřejně prospěšné činnosti je v zákoně o dani z příjmů a o u(???) osvobození od daně u darů. Stejně tak je výčet oblastí veřejného zájmu, resp. veřejně prospěšné činnosti použit v zákonech k reformě veřejné správy, zákon o obcích, krajích a hlavním městě Praze.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Šustrovi. Slovo má pan poslanec Vojtěch Vymětal, připraví se pan poslanec Miroslav Máče.

 

Poslanec Vojtěch Vymětal: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, s odvoláním na mé zdůvodnění v obecné rozpravě si dovoluji předložit pozměňovací návrh, který umožní smluvní převod nemovitého zemědělského majetku státu z organizačních složek a z organizací státu do správy Pozemkového fondu České republiky.

Navrhuji, aby § 55 vládního návrhu zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích byl doplněn novým odstavcem 4 v následujícím znění:

"Organizační složky a organizace mohou převést do správy Pozemkového fondu ČR půdu, která tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží lesní půdní fond, obytné a hospodářské budovy a jiné stavby, které slouží zemědělské a lesní výrobě. Převod se uskutečňuje na základě smlouvy - křížkový odkaz - bezúplatně." Křížkový odkaz: § 51 občanského zákoníku a § 269 odst. 2 obchodního zákoníku. Dosavadní odstavce 4 a 5 se nově označí jako odstavce 5 a 6.

Dámy a pánové, paní předsedající, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. Slovo má pan poslanec Miroslav Máče, připraví se pan poslanec Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Miroslav Máče: Vážená paní předsedající, dovoluji si pokračovat ve své důvodové zprávě následovně.

Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu tisk 438 se týká § 59, který zní následovně:

1. Dosavadní vztahy trvalého užívání podle § 79 hospodářského zákoníku, v poznámce § 876 odst. 1 občanského zákoníku, zanikají dnem 31. 12. 2002.

2. Požádá-li trvalý uživatel do tří měsíců před uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1 o převod užívaného majetku nebo jeho části (dále jen požadovaný majetek) do vlastnictví, uzavře s ním příslušná organizační složka (§ 9) do tří měsíců ode dne přijetí žádosti smlouvu, kterou mu požadovaný majetek převede (dále jen smlouvu o převodu majetku). Nejsou-li splněny podmínky pro bezplatný převod (§ 22 odst. 2), převede se požadovaný majetek úplatně za cenu určenou podle odstavce 4.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP