(16.30 hodin)

(pokračuje Máče)

Za třetí: Dále řeší situaci, kdy právo trvalého užívání vzniklo více osobám - to by mělo být velmi vzácné -, nebo kdy původní trvalý uživatel má více právních nástupců, např. v důsledku dělení tělovýchovných organizací, obnovení Sokola, Junáka apod. Tyto případy mohou být častější. Pokud při dělení došlo k určení, na koho přechází vztah trvalého užívání, respektuje se takové rozhodnutí. Jinak se právo převodu dává všem právním nástupcům, a to v dohodnutém poměru. Nedojde-li k dohodě, svěřuje se rozhodnutí o vlastnických podílech soudu.

Za čtvrté: Upravuje se i stanovení kupní ceny. Vychází z historické ceny, která byla povinným údajem ve smlouvě o předání majetku do trvalého užívání. V případě, kdy tuto cenu nebude možné zjistit, tj. ztracené doklady, nebo trvalý uživatel žádá jen o část užívaného majetku, jehož cena nebyla specifikována, se provede ocenění podle historických cenových předpisů. Tato historická cena se vynásobí inflačním koeficientem, který převede cenové hladiny na dnešní úroveň. V některých případech došlo i po předání věci do trvalého užívání k investici státu do předaného majetku. V takovém případě se kupní cena stanoví s přihlédnutím k prokazatelně vynaloženým nákladům. Podmínkou však je kolaudace takové stavby, která je zárukou, že se budou brát v úvahu pouze skutečné investice, nikoli provozní náklady na běžnou údržbu apod. Stanovení inflačních koeficientů se svěřuje vládě. Tyto koeficienty by měly odpovídat přepočtu peněžních částek v jiných případech, upravených právním řádem, např. sociální zabezpečení. Protože historická cena přepočtená inflačním koeficientem může překračovat současnou tržní cenu, stanoví se jako horní limit kupní ceny 70 % zjištěných podle současných oceňovacích předpisů.

Za páté: Svěřuje se soudu právo na stanovení kupní ceny, nedojde-li k dohodě.

Za šesté: Umožňuje se řešit mimořádné případy, kdy by převod požadovaného majetku nebo jeho části do vlastnictví trvalého uživatele byl v rozporu s dobrými mravy.

Za sedmé: Zakotvuje se zákonné zástavní právo k převáděnému majetku k zajištění úhrady kupní ceny. Zároveň se na dobu pěti let zřizuje předkupní právo státu k převedenému majetku. Tímto způsobem lze omezit spekulace, k nimž by ve výjimečných případech mohlo docházet.

Za osmé: Řeší se důsledky nečinnosti orgánů státu, pokud tento neuzavře před zánikem vztahu trvalého užívání smlouvu o převodu majetku do vlastnictví trvalého uživatele. Pro takový případ se stanoví přechod vlastnictví ze zákona a trvalému uživateli se dává právo domáhat se u soudu určení, že je vlastníkem. To je potřebné v zájmu právní jistoty i pro zápis do katastru nemovitostí. Soud zároveň rozhodne o ceně.

V podrobné diskusi si pak dovoluji přečíst navrhované změny. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Máčemu. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Ne-li, obecnou rozpravu končím. Návrhy zde žádné nepadly, jestli jsem dobře poslouchal.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se jako první hlásí pan poslanec Starec. Může. Mám tady několik písemných přihlášek.

 

Poslanec Martin Starec: Vážený pane předsedo, děkuji. Přečetl bych návrhy, které jsem avizoval už ve svém předešlém vystoupení, to je dva okruhy, které doplňují vládní návrh a samozřejmě doplňují návrhy, které jsme přijali v ústavně právním výboru a které přijal rozpočtový výbor.

Nejdříve komplex návrhů rozdělený do sedmi bodů, který se týká postavení Kanceláře Poslanecké sněmovny a Kanceláře Senátu. Budu to číst pomalu, protože je to celá stránka a chci, aby stenoprotokol byl v této věci co nejpřesnější.

  1. V § 3 odst. 1 se zrušují slova "Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Kancelář Senátu Parlamentu České republiky" a za slova "tento zákon (§ 51)" se vkládá tento text: ";obdobné postavení jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu."
  2. § 7 zní: "§ 7. Odst. 1. Jménem státu činí právní úkony vedoucí organizační složky, jichž se tyto právní úkony týkají, pokud zvláštní právní předpis nebo tento zákon (§ 28 odst. 2) nestanoví jinak. Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny a vedoucí Kanceláře Senátu mohou činit právní úkony jménem státu se souhlasem příslušného orgánu Poslanecké sněmovny nebo příslušného orgánu Senátu.
  3. Odst. 2. Vedoucí organizační složky může pro určité právní úkony písemně pověřit jednáním jiného vedoucího zaměstnance této organizační složky. Další zaměstnanci organizační složky mohou jménem státu činit právní úkony pouze v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem organizační složky. Obdobně postupuje vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny a vedoucí Kanceláře Senátu."

  4. § 9 odst. 2 zní: "Odst. 2. Vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti organizační složky podle odst. 1, odstraní tyto pochybnosti na žádost nebo z vlastního podnětu Ministerstvo financí svým opatřením (§ 20). Týkají-li se pochybnosti také příslušnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny nebo Kanceláře Senátu, vydá Ministerstvo financí tato opatření v dohodě s příslušným orgánem Poslanecké sněmovny nebo s příslušným orgánem Senátu. Týkají-li se pochybnosti pouze příslušnosti Kanceláře Poslanecké sněmovny a Kanceláře Senátu, odstraní tyto pochybnosti na žádost anebo z vlastního podnětu svým opatřením (§ 20) příslušný orgán Poslanecké sněmovny."
  5. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní: "Odst. 3. Jednání a rozhodování ve věcech podle odst. 2 nespadá do pravomoci soudů."
  6. V § 11 odst. 5 se slova "v § 9 odst. 2" nahrazují slovy "§ 9 odst. 2 a 3".
  7. V § 20 se na konci odst. 2 za slova "podle tohoto zákona" vkládají slova "a příslušné orgány Poslanecké sněmovny a Senátu v souvislosti s rozhodováním o příslušnosti (§ 9)".
  8. V § 51 odst. 1 se za slova "organizačními složkami (§ 3)" vkládají slova ";týmž dnem nabývají postavení organizační složky Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu".

Tolik návrh, který se týká Kanceláře Poslanecké sněmovny a Kanceláře Senátu. Znovu jen opakuji, že návrh byl diskutován jak se zástupci Kanceláře, kterých se samozřejmě bezprostředně dotýká, tak je tady souhlas Ministerstva financí a zpravodaj bude tento postup doporučovat. Tolik první část.

Druhý balík návrhů se týká paragrafů 59 a 60. Je to reakce na výslednou podobu Parlamentem schválené novely zákona o vlastnictví bytů. Text pozměňovacích návrhů zní takto.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP