(14.40 hodin)

Poslanec Ladislav Skopal: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, zemědělský výbor se dne 22. března zabýval vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, tisk 499. Zemědělský výbor doporučil Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů schválit s pozměňovacími návrhy, které máte uvedené v tisku 499/1.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se zatím písemně nikdo nepřihlásil, čili obecnou rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jako milovník vína si dovolím trošku s nadsázkou říct: Konečně tu máme pořádný zákon, ve kterém o něco jde! Budu ten zákon podporovat, i kdyby byl schvalován v podobě v jaké byl předložen, případně v podobě, jak pozměnil text zemědělský výbor svými pozměňovacími návrhy.

Ne tak docela souhlasím s panem ministrem, že pozměňovací návrhy obsažené v usnesení zemědělského výboru směřují toliko ke zpřesnění zákona. Jeden pozměňovací návrh považuji za velice zásadní, dost výrazně měnící předlohu co do významu. Zemědělský výbor nepřehlédl, a je dobře, že nepřehlédl, že ve vládní předloze byl původně navržen v § 11 totální zákaz doslazování hroznového vína rafinovaným cukrem nebo zahuštěním hroznovým moštem. Pokud by v této předloze zákona toto ustanovení zůstalo v takové podobě, jak bylo navrženo vládou, vedlo by to nepochybně téměř k likvidaci všech ostatních než velkých vinařů, neboť by prakticky nemohli uvádět do oběhu a na trh vína ve většině ročníků. Kromě mimořádně zdařilých ročníků.

Proto jsem rád, že zemědělský výbor dospěl k určitému kompromisu a rozumnému řešení, a objevuje se to v pozměňovacím návrhu číslo 7 zemědělského výboru. Pokud by byl tento pozměňovací návrh, pro který budu hlasovat, je rozumný, přijat, mám však k němu ještě podmiňující pozměňovací návrh, právě podmíněný tím, jestli bude přijat tento pozměňovací návrh, a ten návrh spočívá v tomto: nejprve ho zdůvodním.

Mám za správné, že má být povolena určitá hranice možnosti doslazování vína při výrobě rafinovaným cukrem nebo hroznovým moštem, nicméně stejně tak mám za správné, aby pokud se tak stane, a v některých ročnících se prostě tomu nelze vyhnout a u některých odrůd se tomu nelze vyhnout téměř nikdy v našich zeměpisných podmínkách, aby o tom byl konzument zpraven na obalu. A k tomu směřuje můj pozměňovací návrh, který zní, že bude-li přijat pozměňovací návrh číslo 7 z usnesení zemědělského výboru, aby bylo do § 13 odst. 1 doplněno nové písmeno f, které zní: f) údajem, zda bylo použito k doslazení rafinovaného cukru a o kolik stupňů. Součást toho návrhu je potom dosavadní písmeno f) označit jako písmeno g).

Upozorňuji na to, že můj pozměňovací návrh směřuje pouze k označení, zda bylo a v jako míře použito k doslazení rafinovaného cukru, nikoliv zahuštěného hroznového moštu, poněvadž tady bychom se dostali do problému, jak potom takovouto skutečnost prokazovat. Nebylo by to zřejmě praktické řešení.

Mám ještě jeden pozměňovací návrh. Jsem si vědom toho, že tento pozměňovací návrh byl uplatněn už při jednání zemědělského výboru, bohužel však neúspěšně, zemědělským výborem byl odmítnut, proto si nedělám velké ambice, že bude přijat plénem, ale přesto to zkusím, poněvadž si myslím, že ten pozměňovací návrh je správný.

Navrhuji, aby z předlohy, čili z tisku 499, byl vypuštěn bod 57. Pro vaši informací: bod 57 stanoví, že v § 15 za odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní, že burčák lze vyrábět za účelem prodeje a prodávat pouze v období od 15. srpna do 30. listopadu kalendářního roku sklizně hroznů révy vinné, když byl vyroben hroznový mošt, resp. burčák.

Na první pohled je to rozumné ustanovení v tomto zákoně, ale mám k tomu dvě poznámky. Za prvé to ustanovení je napsáno špatně. Těžko lze odhadnout, zda ta data, která tam jsou, 15. srpen a 30. listopad, zda se mají vztahovat k výrobě za účelem prodeje, anebo k prodeji. Je to prostě nepřesné. Protože prostě burčák se vyrábí jindy, prodává jindy, a teď co tedy platí? Že se nesmí 15. srpna prodávat? Vyrábět? Nebo co? Čili je to nepřesné vyjádření.

Za druhé si myslím, že toto ustanovení je naprosto zbytečné. Chápu úmysl navrhovatelů, že chtěli ochránit konzumenty před tím, aby se prostě kdekoliv na stáncích po Praze, po Brně a kdekoliv jinde prodávaly patoky a vydávaly se za burčák vyrobený z hroznového vína. To se ovšem neochrání tímto ustanovením, protože ty patoky se docela dobře mohou prodávat v půli září, i když z toho období, které by bylo jakoby chráněno tímto ustanovením zákona. To je úplný nesmysl, neochrání se tím vůbec nic. A i kdyby se ochránilo, tak rané odrůdy vín ve zdařilých ročnících mohou přece být způsobilé k výrobě burčáku daleko dřív než 15. srpna. Ale nejde mi ani tak o tu spodní hranici. Ale pozdní sběry vína, a některý vinař prostě může mít toho pozdního sběru natolik málo, že se mu nevyplatí z toho vyrábět víno, tak se rozhodne to prodat na burčák, a to může být i po 30. listopadu. Jsou ledová vína, proč by z nich nemohl vyrobit burčák? On to nikdo neudělá, nikdo nebude tak hloupý. Ale je to prostě ustanovení a) nepřesné, b) nic nechránící a za c) naprosto zbytečné.

Čili nejenom na členy zemědělského výboru se obrátím, aby se znova nad tím zamysleli, nad smyslem tohoto ustanovení, ale i na ostatní členy sněmovny. Čili tyto dva pozměňovací návrhy si dovolím předložit. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Jako další se přihlásil poslanec Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolím si přednést několik pozměňovacích návrhů k projednávanému sněmovnímu tisku 499, kterým se novela zákona o vinařství a vinohradnictví.

První pozměňovací návrh: v § 2 za písmeno x) vložit nové písmeno y), které zní: "tiráží soubor složek stanovených prováděcím předpisem přidávaných do kutáže za účelem druhotného kvašení." Ostatní písmena přeznačit.

Druhý pozměňovací návrh: v § 9a) odst. 3 úvodní věta zní: "Jakostní šumivé víno (sekt) lze vyrábět prvotním nebo druhotným kvašením tuzemských moštů a vín nebo vín z dovozu z odrůd, které jsou povoleny v zemi původu pro výrobu jakostního vína, a tato skutečnost je doložena na původním certifikátu, jestliže…" Tolik druhý pozměňovací návrh.

Třetí pozměňovací návrh zní: v § 9e) úvod odstavce 1 nové znění: "Víno nebo výrobky z hroznové révy vinné z dovozu lze dovážet do České republiky a uvádět je do oběhu, jestliže..."

Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, pak v § 9e) navrhuji vložit nový odstavec 2, který zní: "Výrobce může použít k výrobě vína rmut nebo mošt z dovozu v době od 1. září do 31. října téhož roku pouze v případě, že použití dovezených rmutů a moštů bude v daném roce povoleno ministerstvem." Ostatní odstavce potom přečíslovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP