(14.30 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Včera jsem výjimečně sledoval zpravodajství nejčastěji sledované komerční televizní stanice, stanice Nova, kde žádný z těchto údajů nezazněl, zato tam již počtvrté byl zmiňován pád dvou stropů v ostravském obchodním domě. Nemám nic proti tomu, aby se naše komerční televize zabývala pádem dvou stropů, nicméně se domnívám, že jsou i důležité údaje.

Závěrem mi dovolte, abych upřímně poděkoval všem poslancům, kteří se zasloužili o toto oživení české ekonomiky, a věřím, že nezávisle na tom, zda jsme vládní nebo opoziční strany, máme z toho všichni radost.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců klubu ČSSD.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan předseda vlády provedl netradiční hodnocení, vycházející z předpokladů, že členové Poslanecké sněmovny neumějí číst noviny, nesledují statistická data, nepřečetli si včerejší výstupy Českého statistického úřadu.

Já bych ho ale poprosil, až nám příště bude číst výstupy Českého statistického úřadu, aby četl také vždycky ještě i druhou větu každé informace. Informoval nás např. o stavebnictví. Druhá věta ovšem byla: "V únoru byl růst stavební výroby ovlivněn též zahrnutím faktur odložených z ledna do únorové stavební výroby a příznivým počasím, protože v únoru 2000 byla průměrná denní teplota vyšší oproti únoru 1999 o 3,7 %." Pak by to bylo férové hodnocení.

Prosím, hovoří předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane předsedo Poslanecké sněmovny, nechtěl jsem samozřejmě vystupovat, ale přiznávám se, že vaše vystoupení mě k tomu přimělo.

Skutečně bych se nechtěl dopouštět té podlosti, že bych vás upozornil na paragraf jednacího řádu, který zakazuje předsedajícímu schůze naprosto jednoznačně komentáře, pokud nepředá řízení jinému z místopředsedů a neujme se vystoupení za tímto pultíkem, kam oba dva z nás bezesporu máme díky našim fyzickým předpokladům schopnost doběhnout.

Chtěl bych vám pouze sdělit, že i kumulativní údaj za leden a únor ukazuje oživení dynamiky našeho stavebnictví jako posledního odvětví, které výrazně zaostávalo za celkovým oživením ekonomiky.

A pokud se, pane předsedo Poslanecké sněmovny, domníváte, že dělníci nebo zaměstnanci ve stavebnictví spí zimním spánkem, z něhož je může probudit pouze zvýšení teplot o 3,7 %, rád bych vás upozornil, že nelze zaměnit zaměstnance ve stavebnictví za medvědy. Jsou to dvě různé kategorie. (Potlesk klubu poslanců ČSSD.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že bychom si měli udělat seminář ke statistice.

Dalším bodem je

 

106.
Návrh na potvrzení předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny

 

Jak jsem již uvedl, hospodářský výbor dnes zvolil do funkce předsedy výboru poslance Josefa Hojdara. Podle § 90 odst. 1 písm. t) našeho jednacího řádu potvrzuje předsedy výborů v jejich funkci Poslanecká sněmovna.

Otevírám tedy rozpravu a táži se, zda se chce někdo vyjádřit. (Nikdo se nehlásil.) Ne-li, rozpravu končím a přistoupíme k hlasování o následujícím návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna potvrzuje poslance Josefa Hojdara ve funkci předsedy hospodářského výboru".

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 132. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 132 z přítomných 180 poslanců 121 bylo pro, 2 byli proti. Návrh byl přijat, usnesení bylo schváleno a dovolte mi, abych jménem svým a nepochybně i jménem vaším novému předsedovi výboru popřál úspěch v jeho další činnosti.

 

Přistoupíme k bodu

 

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb.,
o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
/sněmovní tisk 499/ - druhé čtení

 

prosím ministra zemědělství Jana Fencla o uvedení tohoto návrhu zákona.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, ctěná sněmovno, dovolte, abych konstatoval, že důvodem k předložení novely zákona č. 115/1995 Sb. jsou výsledky jednání na screeningu Evropské unie v Bruselu na konci minulého roku, z nichž vyplynul požadavek na harmonizaci tohoto zákona s předpisy EU. Tento požadavek je zdůrazněn oproti ostatním zemědělským komoditám tím, že více než 50 % vína na celkovou spotřebu je nutno dovážet, a to převážně ze zemí EU.

Počet předpisů Evropského společenství, které se vztahují na vinohradnictví a vinařství, je oproti ostatním předpisům z oblasti potravin mnohonásobně převažující, přičemž současně technické podmínky ve vinohradnictví a ve vinařství nejsou na takové úrovni, aby byla možná plná harmonizace, to znamená plná slučitelnost zákona č. 115/1995 Sb. Z těchto důvodů legislativní plán práce vlády v souladu s našimi jednáními v Bruselu předpokládá předložit v roce 2002 zcela nový zákon, zákon který už bude plně harmonizovaný.

K zásadním úpravám v předkládané novele oproti stávajícímu zákonu patří zejména sjednocení definic pojmů, ale také třídění vína do druhových a jakostních kategorií, označování na etiketách obalů včetně vín dovážených, povolené a zakázané technologické postupy výroby, upřesnění podmínek, za kterých lze víno uvádět do oběhu, a původní zákaz, nyní omezení dovozu rmutů a moštů pro výrobu vína.

K význačné změně požadované též v EU patří stanovení a evidence viničních tratí, to je pozemků či lokalit, kde lze zakládat vinice a dosahovat nejvyšší kvality vín.

Vládní návrh novely zákona byl projednán v zemědělském výboru na 28. schůzi a bylo přijato usnesení s devíti pozměňovacími návrhy.

Ctěná sněmovno, po pečlivém zvážení navrhovaných změn a po jejich konfrontaci se závazky, kterými je ČR vázána v mezinárodních dohodách, lze konstatovat, že v řadě případů vedou tyto pozměňovací návrhy ke zpřesnění a zjednodušení formulací tohoto zákona. Z tohoto důvodu bych chtěl tyto změny podpořit a doporučit je vašemu schválení. Poznamenávám, že případná nesouhlasná stanoviska si dovolím vyjádřit před hlasováním ve třetím čtení.

Tedy ještě jednou - žádám vás o podporu této novely zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi.

Vládní návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Skopal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP