Neautorizováno !


 

(18.10 hodin)

(pokračuje Císař)

Takže si myslím, že to je složitá situace. Opravdu poctivě se snažíme mladým pomoci a myslím si, že svůj úkol jaksi splníme, že to nejsou plané sliby. Podrobnosti vám teď nemohu říci, čestně přiznávám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. 18.10 hodin, ještě nám zbývá zhruba 15 minut na další interpelace. První z těch závěrečných přednese paní kolegyně Eva Dundáčková na ministra spravedlnosti Otakara Motejla, který není přítomen z důvodů, o nichž jsem hovořil. Nicméně z dikce jednacího řádu má paní poslankyně nárok na písemnou odpověď na svoji interpelaci.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený nepřítomný pane ministře, nedávno otřásly společností skandální případy úniku pachatelů před spravedlností přímo ze soudní síně za pomoci ozbrojených kompliců přítomných v sále. Přitom došlo k bezprostřednímu ohrožení na životě všech přítomných. Vešla tak ve známost skutečná bezpečnostní situace na soudech a nedostatečná ochrana soudců. Vaše ministerstvo bezprostředně poté reagovalo příkazem, podle kterého vstup do jednotlivých soudních budov nyní hlídá justiční stráž, která má provádět kontrolu, zda příchozí nemají při sobě zbraň.

Způsob, jakým tyto kontroly pracovníci justiční stráže provádějí, v některých městech vzbuzuje obavy, zda je tato kontrola dostatečná. Na druhé straně na jiných místech, zejména Západočeského kraje, dochází k prohlídkám, které daleko přesahují možná oprávnění k takovémuto postupu, když je požadováno, aby každý příchozí otevřel kabelku, je mu prováděna osobní kontrola, je prováděna kontrola například i toaletních potřeb, které s sebou mají ženy, takových těch malých toaletních taštiček, a je požadováno, aby celý obsah těchto tašek byl předložen ke kontrole pracovníkům justiční stráže. Takováto kontrola je prosím, podle mého názoru, nedůstojná, zejména je-li prováděna více pracovníky justiční stráže vůči kupříkladu jedné příchozí stařence, která se domáhá svého nároku a u soudu hledá spravedlnost.

Na další straně a v neposlední řadě tyto kontroly zasahují a omezují přístup a volný pohyb i advokátům, zástupcům lidí, kteří oprávněně u soudu hledají své právo, kteří i při opakovaném vstupu, ke kterému mnohdy dochází pětkrát, šestkrát, možná desetkrát během jediného dne, jsou podrobováni těmto prohlídkám.

Pane ministře, prosím, jaká opatření učiníte, aby na jedné straně byla dostatečně zajištěna ochrana všech, kteří na soud přijdou, a na druhé straně aby nebyli příchozí vystavováni takovýmto potupným kontrolám?

Děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní poslankyně. Tak jak jsem konstatoval, na vaši interpelaci odpoví do 30 dnů ministr spravedlnosti písemně. Dalším vylosovaným v pořadí je pan poslanec Ivan Langer, interpelovaným ministrem ministr dopravy a spojů Antonín Peltrám ve věci okružní křižovatky na silnici č. 35.

Dne 25. 2. obdržel předseda Poslanecké sněmovny omluvu pana ministra dopravy a spojů, a to z důvodu jeho účasti na mezinárodní dopravní konferenci v italském Turínu a v souladu s ustanovením § 111 jednacího řádu Poslanecké sněmovny pan ministr Peltrám informuje předsedu sněmovny, že interpelujícímu odpoví ve stanovené lhůtě písemně. Jako interpelující konstatuji, že tak se také stalo.

Proto pokročíme dále. Devatenáctým v pořadí byl vylosován pan poslanec Pavel Severa, interpelovaným ministrem pan ministr Jaroslav Bašta, a to ve věci protidrogové politiky vlády. Nemám informaci o tom, že by došlo k dohodě mezi interpelujícím a interpelovaným. Vzhledem k tomu, že pan poslanec Severa není přítomen v jednacím sále, jeho interpelace propadá. Je mi líto, jak znám pana ministra Baštu, určitě se velmi zodpovědně na odpověď k interpelaci připravil. Takto bohužel vaše práce, pane ministře, přišla vniveč.

Poslední dvě interpelace přináležejí poslanci Ivanu Langerovi. Já doufám, že vzhledem ke zvyklosti plynoucí z minulého týdne mohu tuto interpelace díky mé zdravotní indispozici dočasně pronésti z místa, a proto prosím o spuštění časového limitu na tuto interpelaci.

Vážený pane ministře, v poslední době nabývá čím dále více na intenzitě konflikt mezi českými družstevními záložnami a Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami. Úměrně vyostřující se situaci kolem kampeliček roste i obava drobných střadatelů, klientů záložen, o jejich mnohde již celoživotní úspory. Před několika dny jsem obdržel ve své poslanecké kanceláři podnět obsahující tvrzení, která v případě, že by byla pravdivá, není možné označit jinak než jako závažná. Týkají se ředitele výše zmíněného Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami ing. Ivo Vrzala.

Není pochyb o tom, co je úkolem úřadu. Vyplývá to koneckonců z jeho názvu a zjednodušeně je možno tvrdit, že drobný střadatel by mohl právem očekávat, že právě tento úřad by měl být zárukou, že hospodaření kampeliček bude v pořádku. Zmíněný podnět poukazuje na skutečnosti, které je možno snad ověřit i nahlédnutím do obchodního rejstříku, a to, že ředitel Vrzal v uplynulých letech působil například jako člen představenstva Ekoagrobanky, jako místopředseda představenstva bankovního domu Skala - obé v likvidaci. Dále působil například jako místopředseda představenstva Union banky, předseda dozorčí rady Union Finance, a. s., člen dozorčí rady Union Invest Real, a. s., a předseda představenstva Foresbanky, a. s., jímž byl dokonce až do letošního ledna, tedy současně i s působením v nynější funkci ředitele Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami.

Uvítal bych, pane ministře, odpověď na následující otázky: Jakým způsobem probíhal výběr ředitele Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, z kolika kandidátů se výběr uskutečnil, kdo tento výběr prováděl a na základě jakého rozhodnutí byl vybrán ing. Vrzal? Další otázka: Domníváte se, pane inženýre, že účast ing. Vrzala hned v několika finančních institucích známých svými značnými finančními problémy a následně i krachem byla dobrým doporučením pro jmenování do nynější funkce? A poslední otázka, zda jste byl o těchto aktivitách informován před jmenováním pana ing. Ivo Vrzala do jeho funkce.

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsem podstatné části z životopisu pana Vrzala i momenty, které rozhodovaly o jeho nominaci, tady popsal, tak mohu být velmi stručný. Popsal jsem je v průběhu předpředchozí interpelace, která na mě byla podána.

O všech pozicích, které v rámci bankovního sektoru pan Vrzal měl, jsem byl informován. V těch pozicích, kde byl na úrovni člena představenstva apod., jsem si samozřejmě vyžádal konzultaci v bankovním dohledu ČNB a důkladně jsem probral tyto skutečnosti v osobním rozhovoru s panem Vrzalem. Chtěl bych podtrhnout to, že vzhledem k tomu, že jeho hlavním zaměstnavatelem po řadu let byla Union banka, a všechny banky, které jste jmenoval, patří mezi ty, které převzala v rámci stabilizačního programu bank Union banka, je jeho působnost v těchto orgánech zcela logická.

Po jmenování ředitelem se pan Vrzal všech těchto pozic vzdal, jak již jsem uvedl v odpovědi na předchozí interpelaci. Je pouze v jednom orgánu nebankovního podniku. Tam ta skutečnost o určitém překryvu, o kterém jste hovořil, vyplývá z vnitřního režimu té banky. Čili požádáte k nějakému datu o uvolnění a chvilku trvá, než k tomu dojde. Nicméně žádný konflikt zájmů zde nebyl a pan Vrzal postupoval naprosto v souladu se zákonem.

Co se týče některých prvků té informace od občanů, je samozřejmě pravdou, že řada bývalých pozic pana ředitele Vrzala je stále vedena na příslušných stránkách na internetu, ale nejsou již aktuální, což je normální jev.

Konečně co se týče výběrového procesu, o kterém jsem hovořil, vybíral jsem mezi skupinou kandidátů. Jde o interní proces v rámci ministerstva. Tím, kdo vybíral, jsem byl já, za tuto volbu nesu zodpovědnost a myslím si, že jsem si nevybral špatně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP