Neautorizováno !


 

(17.50 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Samozřejmě, že poté co došlo k přijetí novely zákona o DPH, a samozřejmě i předtím, protože to bylo připravováno Ministerstvem financí, bylo posuzováno i výše uvedené ustanovení z hlediska správy. Tedy způsob vyplňování formulářů, evidence atd. Byl posuzován způsob vracení daně z pohledu správce daně, plátce a z pohledu možných rizik včetně oněch kriminálních, o kterých zde byla řeč. K vyřešení byla provedeny řada součinnostních jednání s příslušnými orgány. Byla řešena otázka zajištění kontrolovatelnosti a prevence k minimalizaci případných daňových úniků, přičemž byly také zpracovány příslušné návrhy, z nichž byl vybrán ten, který ministerstvo považuje za optimální, a to ve smyslu jak přiměřených nákladů, tak i zajištění odpovídající prevence a následné kontroly.

Realizovaný způsob zajišťuje standardní kontrolu správcem daně z hlediska správného či oprávněného vracení daně. Tak bylo i postupováno v daňovém přiznání, které je povinen plátce daně, tj. ten, který zboží prodal a který vrátil daň cizinci, uvádět tyto vratky daně v jednotlivých zdaňovacích obdobích. Toto je sledováno automatizovaným daňovým informačním systémem ADIS, který provádí běžnou kontrolu již při zadávání do systému a následně umožňuje správci daně signalizaci nežádoucího stavu, který bude ověřován kontrolními odděleními správce daně, a to buď místním šetřením, nebo vytýkacím řízením v rámci daňové kontroly.

Sebelepší legislativní úpravou samozřejmě není možné vyloučit případnou trestnou činnost osob. Opatření, která byla přijata, jsou však učiněna s dostatečným předstihem a na prevenci zde byl kladen velmi silný důraz včetně odpovídajícího informování veřejnosti na straně jedné a na straně druhé pak po interní linii důkladné proškolení všech správců daně, a to i se zaměřením na vyhledávací činnost.

Byl vypracován tiskopis Ministerstva financí, který je definován tak, aby eliminoval riziko. Je to tiskopis, který nese své identifikační číslo, je propisný. Originál si bude ponechávat státní orgán z hlediska případné kontroly. Celní orgán při přechodu státní hranice bude cizinci tiskopis potvrzovat a též znehodnocovat doklad o nákupu přetiskem razítka. Bude kontrolovat, zda zboží je skutečně cizincem vyváženo. Při nesplnění podmínek definovaných zákonem a uvedených na tiskopise celní orgán tiskopis nepotvrdí, čímž byla vytvořena základní bariéra. Originály tiskopisů budou uchovávány fyzicky v evidenci a bude vytvořen způsob, který povede k tomu, že kontrola bude poměrně rychlá.

Jde tedy o nově zavedený institut, jehož vývoj a dopad bude sledován správci daní. V případě, že by vznikaly nežádoucí jevy, které nebyly správně odhadnuty Ministerstvem financí a všemi spolupracujícími orgány, bude na ně reagováno třeba změnou vzoru tiskopisu apod. Tiskopis bude k dispozici na finančních a celních úřadech, bude vytištěn v potřebném množství. Celá organizace tohoto procesu je uskutečněna tak, aby nebyla možnost kopií nebo soukromých tisků těchto tiskopisů. Domníváme se, že Ministerstvo financí odpovídajícím způsobem zajistilo realizaci § 45 e), o který tady jde.

Jinak pro ukázku - tiskopis zatím nebyl schválen, ale bude velmi brzy - tiskopis vypadá takto. (Ministr názorně ukazuje vzor tiskopisu.) Má dvě stránky, je propisný a má veškeré náležitosti, které jsou u takového tiskopisu běžné i v jiných zemích.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec Kořistka hodlá využít své možnosti položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Chtěl bych tady říci na úvod doplňující otázky - pane ministře, nejde o konfrontaci. Mám jen vážné obavy, že celý postup, který jste tady popsal, je ten postup, o kterém mám informace, že byl přijat na Ministerstvu financí, to znamená, že Ministerstvo financí se přiklonilo k zjednodušenému návrhu této kontroly a této metodiky. Mám tady dokument, který hovoří o tom, jak byl původní návrh připraven v první fázi, a který doopravdy znemožňoval daňové úniky. Můžu vám tento materiál po této interpelaci samozřejmě předat. Každopádně mi jde stejně jako vám o to, aby daňové úniky byly podchyceny již v samém počátku, to znamená, aby se nám problém nevrátil do sněmovny za rok nebo za dva v nějaké zbytečné novele zákona o dani z přidané hodnoty. Myslím, že musíme těmto problémům předcházet.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pan ministr bude reagovat? Nebude. Dobře.

Dalším vylosovaným poslancem je pan kolega Tomáš Kvapil a interpelovaným ministrem ministr pro místní rozvoj pan prof. Jaromír Císař, a to ve věci bezúročné dvousettisícové půjčky. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové. Takzvaná dvousettisícová půjčka na pořízení bytu byla zavedena v červenci 1997. Podmínky pro získání půjčky jsou následující: Je na novou výstavbu nebo koupi domu nebo bytu v maximální výši 200 tis. korun. Společný příjem žadatelovy domácnosti musí být do čtyřnásobku životního minima. Horní hranice věku žadatele je 50 roků. Žadatel musí mít alespoň 10 % vlastních prostředků, nejméně však 100 tisíc. Financování stavby musí být z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěrování. Půjčka se splácí 10 roků, příjemce půjčky však může získat odklad splátek o dalších deset let.

Půjčka byla dosud poskytnuta deseti tisícům občanů, stát na ně vynaložil více než dvě miliardy korun. Zájem o půjčku každý rok převýší možnosti rozpočtu a je nutno přiznat, že i díky podmínkám ji dostanou i ti, kteří tak výraznou pomoc státu nezbytně nepotřebují. Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila zlepšit přístup k bydlení především mladým lidem. Ve skutečnosti však vláda ruší nástroj, který je pro mladé rodiny klíčem k vlastnímu bytu. Rodinám, které nemají na dodavatelskou formu výstavby, se tak bere naděje na vlastní bydlení. Proto křesťanští demokraté navrhli vyčlenit v rozpočtu na rok 2000 pro tyto účely alespoň 500 mil. korun a současně upravit podmínky pro získání půjčky tak, aby ji mohli především získat mladé rodiny a občané s nižšími příjmy. Půjčka je pro mnohé mladé rodiny klíčem k vlastnímu bytu a bez této pomoci státu si nebudou nikdy moci postavit vlastní dům či získat vlastní byt.

Ptám se vás, pane ministře: podpoří sociální demokraté pozměňovací návrh k rozpočtu tak, aby půjčka mohla fungovat i v roce 2000? Za druhé: jakým způsobem budou upraveny podmínky pro její získání? A konečně: kdy budou přijímány nové žádosti?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan ministr pro místní rozvoj.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Pane poslanče, souhlasím s vámi, že zvláště mladí lidé s průměrnými příjmy, kteří si chtějí pořídit vlastnické bydlení, mají velmi obtížnou situaci na trhu s novými byty, protože dostupnost nově postavených bytů je poměrně nízká. Důvodem je jednoznačně velká propast mezi průměrným příjmem a pořizovací cenou nového bytu nebo domku.

Nicméně dosavadní zkušenosti s poskytováním státní bezúročné půjčky podle podmínek nařízení vlády č. 148/1997 Sb., v platném znění, však jasně prokázaly, že se nepodařilo nasměrovat tuto formu podpory těm domácnostem, které ji opravdu potřebují a kterým by pomohla překonat zmíněnou hranici obtížné dostupnosti. I když byla půjčka konstruována především jako pomoc pro překonání nedostatku startovního bytu při financování nového bydlení prostřednictvím úvěru ať již hypotečního, nebo ze stavebního spoření, podrobné vyhodnocení prokázalo, že šlo o startovní kapitál pro výrazně nadstandardní byty.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP