Neautorizováno !


 

(17.40 hodin)

(pokračuje Grulich)

Současně jsou v rámci Policie České republiky připravovány kroky, které zvýrazní prioritu ochrany státních hranic. Připravovaná koncepce předpokládá vytvoření systému jednotného řízení služby cizinecké a pohraniční policie s následujícími základními kompetencemi. Rozhodování o udělení vybraných druhů víz, prodlužování doby pobytu, rozhodování ve správním řízení o správním vyhoštění z území České republiky, o vydání povolení k pobytu, o vydání cestovních dokladů a ve věci přestupků a správních deliktů, vedení evidencí podle cizineckého zákona, rozhodování o odepření vstupu cizince na území České republiky, o odepření vycestování z území České republiky, provozování zařízení pro pobyt zajištěných cizinců, provádění eskortní činnosti v souvislosti s vyhošťováním cizinců, ověřování pozvání pro cizince, zabezpečování ochrany státních hranic a provádění pohraniční kontroly, odhalování a dokumentování trestné činnosti a přestupků souvisejících s překračováním státních hranic, koordinace součinnosti s jinými útvary policie, odbavování osob a kontrola dopravních prostředků na hraničních přechodech, letištích s mezinárodním provozem, turistických cestách, stezkách atd., provádění prvotních úkonů vyplývajících pro policii ze zákona o azylu, součinnost při předávání a přebírání osob na státních hranicích.

Základní výkonná struktura tohoto systému bude vytvořena na bázi všech výkonných pracovišť cizinecké a pohraniční policie.

Nyní sdělení, na které pravděpodobně paní poslankyně čeká. Současná oddělení pohraniční policie přejdou do 30. června tohoto roku, tedy roku 2000, z podřízenosti okresních ředitelství Policie České republiky do podřízenosti správ krajů Policie České republiky. Podotýkám, že referáty cizinecké policie na hraničních přechodech v podřízenosti správ krajů již jsou. Součástí krajských výkonných útvarů se stane i část pracovníků zrušených skupin pátrání a informací, kteří budou zajišťovat sběr a vyhodnocování poznatků vztahujících se k nelegální migraci.

Další zásadní opatření budou provedena v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 1211 k přehledu nelegislativních úkolů reagujících na nedostatky obsažené v pravidelné zprávě za rok 1999 Evropské komise o České republice ze dne 15. 11. 1999. To ukládá předložit do 30. 6. 2000 vládě návrh na vytvoření útvaru s celostátní působností stávající služby cizinecké a pohraniční policie, který bude pověřen zabezpečováním ostrahy hranic a odhalováním a dokumentováním nelegálního jednání souvisejícího s narušením hranic. Součástí návrhu bude také harmonogram nezbytných legislativních, organizačních, materiálně technických a dalších opatření, směřujících k zajištění ekonomické a lobbistické nezávislosti imigračního úřadu na struktuře Policie České republiky, a to ke dni 1. 1. 2002, to je jeden rok před referenčním datem vstupu České republiky do Evropské unie.

V soukromém rozhovoru jsem vyložil paní poslankyni Hanačíkové, proč toto datum. Opakuji ho i teď. Pokud bychom toto opatření, které vlastně bude zásadní reformou v cizinecké a pohraniční policii, provedli dříve než jeden rok před vstupem do Evropské unie, kdy předpokládáme, že budeme samozřejmě již znát nové hranice Evropské unie, znamenalo by to pro nás mimořádné ekonomické zatížení, které by bylo zmařeno, protože hranice mohou být poté jiné, podle toho, které země budou přijaty do Evropské unie. Kromě toho by nás postihlo to, co třeba postihlo Rakousko, ale i Německo, že to znamenalo velký personální pohyb, kdy to znamenalo u nich přebytek příslušníků pohraniční policie, z nichž velkou část nebylo možné přesunout na jiné útvary, jiné teritorium, a oba státy to řešily dost masivním odchodem příslušníků pohraniční policie do civilu. To by byla záležitost, která by nás přišla poměrně draho. Proto tyto postupné kroky k nově vytvářenému liniovému řízení pohraniční a cizinecké policie.

Víte, že toto liniové řízení bylo zrušeno vlastně počátkem 90. let, že se přešlo na teritoriální systém, který byl rozdělen až na okresy. To byl předmět jedné z interpelací paní poslankyně Hanačíkové. V této době vlastně znovu pracně tento systém přebudováváme, ale volíme poněkud úsporné a postupné kroky, abychom předešli zbytečným personálním a materiálním škodám.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Zeptám se paní kolegyně, zda má v úmyslu položit doplňující otázku. Není tomu tak. Děkuji. Prosím, aby další interpelaci přednesl pan poslanec Severa, alespoň tak ji mám zde zaznamenanou, na pana ministra spravedlnosti Otakara Motejla ve věci udělování alternativních trestů. Mám zde omluvenku pana ministra Motejla, že bude nepřítomen na jednání Poslanecké sněmovny. Není zde přítomen ani pan poslanec Severa, takže nemůže přednést svoji interpelaci, a tudíž nemůže z dikce jednacího řádu žádat na ni písemnou odpověď pana ministra.

Dalším přihlášeným je pan poslanec Zdeněk Kořistka, interpelovaným ministrem je ministr financí Pavel Mertlík, a to ve věci možných daňových úniků při vracení DPH cizincům. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, v závěru roku 1999 přijala sněmovna novelu zákona o dani z přidané hodnoty, kde je i možnost vrácení této daně cizincům při vývozu zboží zakoupeného v České republice, tedy stejná možnost, jakou využívají naši občané při svých zahraničních cestách.

Vzhledem k tomu, že za rok navštíví Českou republiku přibližně 140 milionů návštěvníků, lze dle střízlivých odhadů očekávat asi 20 milionů kusů dokladů o koupi zboží. Z informací, které jsem získal, vyplývá, že původně navržený systém, to je tiskopisy, způsob evidence, kontrola, zapojení celnic atd., byl na vašem ministerstvu zamítnut. Tento původní návrh omezoval daňové úniky, tzn. bránil opakovanému vyvážení zboží, zamezoval možnou korupci mezi pracovníky celních úřadů formou razítkování prázdných formulářů atd. I ty nejnižší odhady daňových úniků se pohybují v částkách stovek milionů korun. Podle mě je třeba problém řešit již v počátku, tzn. znemožnit benevolentní procedury, které vytvářejí ministerští úředníci s odvoláním, že zákon je podrobně neukládá.

Vážený pane ministře, pokládám tedy tyto otázky. Za prvé - proč vaše ministerstvo nevytvoří systém, který bude kontrolovatelný a hlavně zamezí daňovým únikům již v samém počátku? Za druhé - proč se v návrhu Ministerstva financí vytvářejí podmínky pro podvody a korupci? - Za třetí - proč se zamítá optické snímání formulářů, když právě touto metodou může dojít k následné kontrole? Za čtvrté - proč se na celnicích nebudou razítkovat doklady o nákupu?

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má ministr financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsem a rozpacích, jak na tyto otázky odpovědět, protože v otázkách byla konstatována tvrzení, která podle mého povědomí jsou velmi vzdálena skutečnosti. Čili spíš než bych přímo na ně odpovídal, popíšu, jak je to doopravdy, tedy použiji metodu uvádění skutečnosti na pravou míru.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP