Neautorizováno !


 

(17.30 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru financí panu Pavlu Mertlíkovi. Chce pan kolega Šustr doplnit svoji otázku? Nechce. Tím je tato interpelace vyřízena.

Nyní bude interpelovat paní kolegyně Ivana Hanačíková a interpelace směřuje na ministra vnitra České republiky pana Václava Grulicha ve věci pohraniční policie.

 

Poslankyně Ivana Hanačíková: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, od 1. ledna 2000 máme v platnosti zákon o pobytu cizinců, který zavádí liniové řízení Cizinecké a pohraniční policie. V této souvislosti bych se vás ráda zeptala, jak vypadá reorganizace na úseku Policie České republiky.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji paní kolegyni Hanačíkové. Nyní bude hovořit ministr vnitra České republiky pan Václav Grulich.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedající, s paní poslankyní Hanačíkovou jsme takřka nerozlučná dvojice, podotýkám, že pouze ve věci ochrany hranic. Myslím, že odpovědi, které už ode mne dostala v této záležitosti, jsou obsažné. Její otázka byla stručná a jasná. Od té doby, co jsem jí poslal poslední sdělení - to bylo někdy v létě minulého roku - věci samozřejmě pokročily dopředu.

Na zasedání Bezpečnostní rady státu, které se uskuteční 21. března t. r., budu předkládat materiál pod názvem Návrh na vytvoření systémové ochrany státních hranic České republiky. Pracovní verzi mám tady v ruce, paní poslankyni jsem ji už před chvílí ukazoval v lavici. Hlavní zásady tohoto materiálu bych tady teď zopakoval.

Při přípravě tohoto materiálu Ministerstvo vnitra navázalo na koncepci modernizace kontroly osob na státních hranicích, kterou vláda schválila svým usnesením č. 54/1999. Materiál se opírá také o poziční dokument ke kapitole 24, spolupráce v oblastech justice a vnitřních věcí, Schengen, schválený vládou České republiky 22. listopadu 1999 usnesením č. 1234 a reaguje na pravidelnou zprávu za rok 1999 Evropské komise o pokroku České republiky při přípravě na vstup do Evropské unie.

Návrh na vytvoření systémové ochrany státních hranic České republiky zpracovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvy obrany, zahraničních věcí, financí, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí, dopravy a spojů a s Bezpečnostní informační službou.

Problematika je popisována zejména z pohledu kompetencí Ministerstva vnitra. Do návrhu byly ale zahrnuty i všechny podněty, které k němu zaslaly výše uvedené resorty.

Při zpracování návrhu byla uplatněna následující východiska:

1. Česká republika je připravena převzít a implementovat k datu vstupu do Evropské unie veškeré relevantní předpisy Evropské unie, Evropského společenství, vztahující se ke kapitole spolupráce v oblastech justice a vnitřních věcí, Schengen, přičemž za referenční datum vstupu České republiky do Evropské unie je považován 1. leden 2003.

2. Česká republika si je vědoma, že začlenění, acquis, Evropské unie do národní legislativy není samo osobě postačují a že je třeba zajistit, aby acquis bylo k datu vstupu České republiky do Evropské unie skutečně prováděno.

3. Česká republika si je vědoma nezbytnosti zajistit účinnou ochranu svých státních hranic. Zvláštní pozornost při tom musí být věnována posílení ochrany státních hranic se Slovenskou republikou.

4. Česká republika bude pokračovat v postupné harmonizaci vízové legislativy a praxe s legislativou a praxí zemí Evropské unie. - Poznámka na okraj: Vy víte, že v této věci rozhodující kroky již vláda učinila a zbývající jsou vlastně už podepsány mnou i ministrem zahraničních věcí a jdou do vlády jako reálný návrh s konkrétními termíny.

5. Ministerstvo vnitra přistoupí k reorganizaci služby Cizinecké a Pohraniční policie, která bude provedena v souladu s podněty pravidelné zprávy.

6. Posílení kontroly na státních hranicích České republiky bude provázeno zajištěním koordinace mezi příslušnými orgány, která umožní plnou účast v schengenském informačním systému.

Těžištěm předkládaného materiálu je popis nepříznivého vývoje nelegální migrace do České republiky a důsledků, které z toho vyplývají:

a) zhoršuje se mezinárodní kredit České republiky;

b) zvyšuje se nebezpečí kriminality páchané bezprizorními nelegálními migranty ve vnitrozemí, roste nebezpečí destabilizace na trhu práce, jakož i destabilizace sociální, nebezpečí xenofobních excesů apod.;

c) azylové procedury zneužívané nelegálními migranty, kteří se opakovaně pokoušejí o překročení hranic na západ, neúměrně zatěžují státní rozpočet;

d) sílí aktivity organizovaného zločinu spojené s nelegální migrací - přeshraniční trestná činnost, organizované převáděčství, obchod s lidmi, pašování, padělání dokladů apod.

Základním záměrem formulovaným v návrhu je nezbytnost vytvořit v rámci resortu Ministerstva vnitra nový specializovaný útvar, který bude komplexně zabezpečovat nejen ochranu státních hranic, ale i problematiku vstupu a pobytu cizinců na území do České republiky, readmise, mezinárodní spolupráce atd. Koncepce modernizace kontroly osob na státních hranicích mi uložila navrhnout systém účinnějšího a efektivnějšího využití stávajících sil a prostředků služby Cizinecké a Pohraniční policie pro ochranu státních hranic a kontrolu osob na nich včetně návazného systému kontroly ve vnitrozemí a provést vnitřní organizačně provozní opatření k posílení ochrany státních hranic.

Prioritou v této oblasti je minimalizace ilegální migrace, ochrana státních hranic zejména na česko-slovenském úseku a na letištích s mezinárodním provozem před jejich nelegálním překračováním. Organizační opatření v tomto směru jsou prováděna ve vazbě na modernizaci vízové praxe a na opatření k eliminaci rizik souvisejících s nelegálním pobytem cizinců v České republice. K dosažení uvedených cílů jsem ke dni 1. 1. 2000 zřídil odbor pro imigraci a ochranu státních hranic jako samostatný útvar Ministerstva vnitra pro výkon vymezené působnosti v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a ochrany státních hranic. Tento odbor převezme do své kompetence koncepční řešení v oblasti migrace.

Předmětem činnosti odboru pro imigraci bude:

a) plnění úkolů ministerstva jako ústředního orgánu státní správy v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území České republiky;

b) plnění úkolů ministerstva ze zákona o pobytu cizinců na území České republiky;

c) metodická a kontrolní činnost pro výkon ve svěřené působnosti;

d) výkon působnosti hlavního hraničního zmocněnce.

Poznámka na okraj: Pokud bych byl tázán, kolik bude zřízení tohoto imigračního odboru stát, říkám, že prozatím nic. Veškeré síly, které jsou přesouvány nebo přijímány do tohoto odboru, jsou realizovány z provedených úspor tabulkových míst na Ministerstvu vnitra.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP