Neautorizováno !


 

(17.20 hodin)

(pokračuje Šustr)

K tomu doplňující otázku. Podle jakých kritérií byl vybrán ředitel Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami pan Vrzal a jak hodnotíte, pane ministře, činnost tohoto úřadu? Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Šustrovi. Nyní bude odpovídat místopředseda vlády a ministr financí pan Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane poslanče, opozdil jsem se s příchodem za stolek, protože jsem si dělal poznámky, abych odpověděl přesně na ty otázky, které byly položeny.

Začnu situací v záložně Pria. Chtěl bych především říci, že ministr financí žádným způsobem nezasahuje do výkonu funkce ředitele Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami, nepřísluší mu to. Kdyby tak činil, bylo by to protizákonné. Přirozeně dřív, než došlo k zásahu v této konkrétní záložně, neměl jsem o tom žádnou konkrétní povědomost a ani mi to skutečně nepřísluší. Nicméně vysvětlím, jaké byly důvody tohoto zásahu.

Záložna Pria vznikla v roce 1995 neprodleně po účinnosti zákona č. 87/95 o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících. Své služby započala poskytovat již od 1. 2. 1996. Záložna byla koncipována jako obslužný peněžní ústav pro jiné záložny s omezenou vlastní členskou základnou. Její rychlý rozvoj byl postaven na nových peněžních produktech a na podnikatelských aktivitách, a to i v zahraničí.

Úřad pro dohled nad družstevními záložnami provedl ve dnech 13. 12. 1999 až 6. 1. 2000 rozsáhlou kontrolu v družstevní záložně Pria v Brně. Kontrola ukázala na řadu nedostatků v hospodaření a činnosti družstevní záložny, z nichž některé hraničily, nebo aspoň vyvolávaly velmi vážné podezření, s porušením zákona. Na základě poznatků z kontroly bylo proto rozhodnuto úřadem dne 11. ledna 2000 o uvalení nucené správy na tuto družstevní záložnu.

Kontrolní zjištění - mám zde s sebou text protokolu, který je samozřejmě důvěrným materiálem a nemohu jej zveřejnit ani nechat nahlédnout, nicméně v některých rysech na jednotlivé věci upozornit mohu - ukazují na značné nedostatky v činnosti družstevní záložny. Mezi nejzávažnější pak patří uzavírání smluv o postoupení pohledávek, poskytování několikamilionových půjček a odkupování obchodních podílů společností, přičemž docházelo k porušování stanov družstevní záložny Pria a také zákona. Předseda představenstva pan dr. ing. František Zoupek a místopředsedkyně představenstva paní Kamila Březinová, rozená Zoupková, jednali v rozporu se zákonem a jejich jednání vedlo k poškození zájmů členů družstevní záložny Pria a rovněž členů jiných družstevních záložen.

Uvedu příklad. Například bylo kontrolou zjištěno, že družstevní záložna Pria uzavřela dne 24. 9. 1999 smlouvu o půjčce s panem Zdeňkem C. ve výši 22 550 000 Kč, když zajištění půjčky bylo provedeno zástavou cenných papírů, a to 22 500 ks akcií pojišťovny Universal, a. s., s tím, že v případě nezaplacení nebo nesplacení poskytnuté půjčky jsou akcie považovány za prodané. Tato zástavní smlouva nemá oporu ve stanovách družstevní záložny Pria a je také zjevně hrubým porušením rámce podnikání podle zákona 87/95 Sb.

Vážné nedostatky v hospodaření narušily chod a likviditu družstevní záložny, a proto bylo nezbytné, aby úřad bez odkladu po zjištění těchto skutečností rozhodl o uvalení nucené správy, která má za cíl zabezpečit a ochránit alespoň část vkladů družstevníků. Proti rozhodnutí úřadu o uvalení nucené správy bylo podáno odvolání. V současné době Ministerstvo financí soustřeďuje potřebné podklady pro řádné posouzení všech skutečností, které jsou rozhodné pro odvolací řízení. Odvolání bude přezkoumáno v celém rozsahu po doplnění spisové dokumentace od úřadu. Vzhledem k tomu, že zatím není odvolací řízení ukončeno, nemohu v této věci poskytovat podrobnější informace veřejnosti ani jednotlivým družstevníkům.

Co se týče otázky na osobu pana ing. Vrzala, proč byl vybrán a jak jsem s ním jako ministr financí spokojen, musím odpovědět, že volba padla na pana ing. Vrzala proto, že jeho zkušenosti, které měl ze své dosavadní praxe v peněžnictví, odpovídaly profilu, který si Ministerstvo financí představovalo, že je vhodný pro pozici ředitele úřadu. Pod vedením bývalého ředitele úřadu pana ing. Procházky Úřad pro dohled nad družstevními záložnami v některých aspektech nesplňoval představy Ministerstva financí o kontrole nad družstevními záložnami a požadavky, které na tuto činnost byly kladeny. Zejména se to týkalo frekvence činností a vyvozování důsledků z těchto skutečností.

Z tohoto důvodu byly ve vztahu k sektoru družstevního peněžnictví postupně zvyšovány nároky na práci úřadu a jeho ředitele. Ke dni 10. 11. 1999 podal bývalý ředitel pan ing. Procházka žádost o uvolnění z funkce ředitele úřadu. V této souvislosti nicméně vyvstala potřeba naléhavé a rychlé potřeby řešení vzniklé situace a jmenování nového ředitele, a to tak, aby nedošlo k ohrožení výkonu kontroly úřadem nad tamním segmentem družstevního peněžnictví. Vzhledem k této skutečnosti a k tomu, že zákon č. 87/95 Sb. nepožaduje pro jmenování ředitele úřadu výběrové řízení, byl vedením Ministerstva financí vybrán pro jmenování do funkce ředitele úřadu vhodný uchazeč, kterým byl pan ing. Vrzal. Mohu doplnit, že z okruhu asi tří zvažovaných kandidátů.

Je bezpochyby, že nově jmenovaný ředitel během poměrně krátké doby působnosti ve funkci vnesl - a to zcela jednoznačně - do kontroly hospodaření záložen dynamický systém řízení a řád, který jedině může vést k záchraně aspoň části vložených finančních prostředků členů družstev tam, kde event. vznikly nějaké problémy nebo pochybnosti.

Při zvažování jmenování pana ing. Ivo Vrzala do funkce byly vzaty především v úvahu jeho zkušenosti a činnost jako představitele Union banky, a. s., a Union Group, které převzaly Foresbank, a. s., a to až po vzniklých problémech a na základě souhlasu ČNB. Jako představitel tohoto uskupení se pan Vrzal podílel ve spolupráci s národní bankou na projektu, ve kterém byly řešeny ztráty Foresbanky, a. s., a ochrana zájmů jejích vkladatelů. V rámci tohoto projektu nedošlo k újmám na straně klientů Foresbanky, a. s., neboť závazky ke klientům byly převzaty Union bankou, a. s.

Zkušenosti pana Vrzala v této činnosti a celkový přehled o situaci na českém finančním trhu, dostatečné zkušenosti s praktickým řešením řady otázek a také prokázání velmi dobrého odborného rozhledu vedly k tomu, že jsem usoudil, že bude nejlepším ze tří zvažovaných kandidátů. V současné době pan ing. Vrzal kromě své funkce, ve které působí jako ředitel úřadu, je rovněž členem dozorčí rady ve společnosti Balacom, a. s., což je plně privátní společnost. Tato skutečnost je v souladu se zákonem a nejedná se zde o žádný střet zájmů s hospodařením družstevních záložen. Čili tolik k osobě pana Vrzala.

Co se týče toho hodnocení, přečetl jsem určité stanovisko a doplnil bych ho vlastním krátkým vyjádřením. Pan ing. Vrzal se pustil velmi vehementně do práce a podle mého soudu dosud v ní nikterak nepochybil, vykonává ji velmi kvalitně. Spolupracuje přitom se všemi příslušnými orgány, kterým to přísluší, tzn. nejen s Ministerstvem financí, ale také s Policií České republiky, se státními zastupitelstvími apod. Mohu pouze vyslovit politování, že úřad v minulosti nepostupoval podobným způsobem, jako se to děje dnes, situace by byla asi jiná.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP