Neautorizováno !


 

(16.40 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

Tím odpovídám spíše na implicitní otázku pana předsedy sněmovny než otázku vaši.

Věřím, že jako poslankyně s hluboce vyvinutým právním vědomím jste se ve své interpelaci poněkud přeřekla, když jste mě v podstatě žádala o naplňování zákonné normy, která ještě nenabyla právní účinnosti, protože, jak jste sama ve své interpelaci uvedla, je teprve projednávána v příslušných legislativních orgánech. Mohu vám tedy sdělit, že kdybyste kandidovala na ministryni spravedlnosti v mé vládě, pak už na základě tohoto drobného nedostatku bych vás nepřijal. Nikoliv však proto, že jste žena.

Nyní dovolte, abych fakticky odpověděl na vaši otázku. Takže protože jste se mě ptala především na Úřad vlády, za který odpovídám, rád bych vám řekl několik konkrétních čísel. Tak za prvé na Úřadu vlády k 31. lednu tohoto roku pracovalo 448 zaměstnanců, a z toho 227 žen, což je 51 %. Ve vedoucích funkcích - a vedoucích funkcí je celkem 80 - činí podíl žen 30 %, tzn. 24. Jedná se o ředitelky sekcí, které jsou dvě, ředitelky odborů, kterých je pět, zástupkyně ředitelů a vedoucí oddělení a pracovišť, kterých je 17.

Je samozřejmě, že až tento zákon, respektive novela zákoníku práce bude přijata, tak Úřad vlády stejně tak jako další centrální instituce bude tuto novelu v podobě, která bude přijata zákonodárnými orgány, nepochybně plně respektovat.

Dovolte mi pouze, paní poslankyně, abych závěrem své odpovědi vyjádřil své neměnné přesvědčení, že při úvahách o kandidátech na členy vlády je pro mě pohlaví těchto kandidátů stejně důležitým parametrem jako jejich tělesná výška, hustota vlasového porostu, hmotnost a další parametry. Může se tedy stát, že ve vládě bude 100 % žen, může se tedy stát, že ve vládě bude 0 % žen, stejně tak jako se může stát, že ve vládě bude 100 % holohlavých anebo naopak 100 % vlasatých. Znovu opakuji, že pohlaví není podstatný parametr. Musíme pouze odstranit diskriminaci podle pohlaví, ale nemůžeme zavést ani pozitivní diskriminaci, ať už podle pohlaví, nebo podle plešatosti.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Paní poslankyně má doplňující otázku.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za pěknou odpověď, která však nebyla odpovědí na mou otázku. Já jsem se ptala, jaká opatření budou zajišťovat plnění tohoto ustanovení ve vládě. To znamená, jaká opatření budou zajišťovat rovné zacházení s muži a ženami.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Čili rozuměl jsem, vy mluvíte o metodice tohoto problému, abych napověděl panu předsedovi vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Já jsem paní poslankyni pochopil, neb se vyjadřovala velmi zřetelně, a stejně tak zřetelně jí odpovím.

Paní poslankyně, opatření, o kterém mluvíte, je dosud projednáváno a my samozřejmě nevíme, jaká bude jeho finální forma. Ujistil jsem tuto sněmovnu i vás ve své odpovědi, že nechť bude finální forma jakákoliv, budeme ji respektovat a na základě znalosti této finální formy, kterou nikdo z nás v této chvíli dosud nemá, přijmeme nejenom na Úřadu vlády, ale i v dalších ústředních orgánech státní správy příslušná opatření.

Přesto mi dovolte, abych vám poděkoval, neboť forma, kterou jste zmínila, je obsažena v § 32, kde je doplněn odst. 3 bod g, údaje o opatřeních zaměstnavatele, které zajišťují rovné zacházení s muži a ženami, a vy jste vlastně ve své otázce vyjádřila přesvědčení, že vládou předkládané návrhy jsou tak geniální, že sněmovna nemá důvod je měnit, nemá tedy ani důvod měnit tento bod, který jsem zde uvedl, a že tedy bude sněmovnou zaručeně přijat přesně v té formě, v jaké jste uvedla.

Děkuji vám za toto ocenění vlády.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane předsedo, to už jste si hodně domýšlel. Nepředpokládám, že to z dotazu paní poslankyně vyplývá v sebemenším smyslu. Děkuji.

Paní poslankyně Dundáčková má další dotaz na předsedu vlády.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo sněmovny, přítomní členové vlády, dámy a pánové, můj dotaz, který směřuje na pana předsedu vlády, na pana premiéra, se týká novely živnostenského zákona, která nabyla platnosti včerejšího dne, resp. - omlouvám se - nabyla účinnosti včerejšího dne, a která stanoví, že za každý prodej zboží, jehož cena přesáhne hodnotu dvaceti korun je prodejce, podnikatel povinen vydat účtenku a v té účtence kromě údajů identifikujících prodávajícího a ceny zboží či poskytnutí služby musí obsahovat i specifikaci druhu zboží. Toto ustanovení, které bylo vykládáno při předložení zákona jako boj proti černým tržbám, jako boj proti prodeji na trhu, ve skutečnosti ve veliké míře má veliký dopad na obchodníky, kteří prodávají potraviny, uzeniny, zeleninu, na ty, kteří dnes velmi těžce se prosazují ve velké konkurenci supermarketů a pro něž by naplnění novely zákona znamenalo, že buď musejí účtenky nebo paragony vypisovat ručně, což v prodejně potravin je nepředstavitelné - znamenalo by to, že ve skutečnosti musí vydat potvrzení, na kterém je uvedeno, že jsem si koupila deset rohlíků, dvě kila mouky, kilo jablek, a vypsat tam jednotlivé druhy zboží, což by mohlo ve skutečnosti znamenat, že příště půjdu raději do supermarketu, protože ten již dnes má pokladny, které vyjedou veškeré doklady k tomu potřebné - nebo by si musel takový podnikatel pořídit nejenom pokladnu...

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, máte jednu vteřinu, ani už tu ne. Co byl dotaz? Jednou větou, než pan premiér tam dojde.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Opravdu si, pane premiére, myslíte, že vydávání potvrzení na kilo jablek v hodnotě 26 korun je opravdu cesta, jak zabráníme daňovým únikům?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Prosím, pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, vážená paní poslankyně Dundáčková, ctění zákona by mělo být věcí v šech poslanců a všech občanů tohoto státu, včetně zákona o jednacím řádu, který stanoví délku doby na položení otázky.

Takže dovolte mi, abych vám připomněl, že právě dnes tato Poslanecká sněmovna v rámci projednávání zákona o léčivech nepřímou novelou zákona živnostenského schválila změnu tohoto paragrafu, a já věřím, že jste si toho povšimla, a proto, přiznávám se, nechápu dost dobře smysl vaší interpelace, i když pro mě byla velmi zajímavá např. proto, že jsem se z ní dozvěděl strukturu vašich domácích nákupů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP