Neautorizováno !


 

(16.30 hodin)

(pokračuje M. Zeman)

A jak víte, desetiprocentní rentabilita je velice optimistická, a 10 % z jedné miliardy je 100 mil. korun, nikoliv jedna miliarda. Ale dovolte mi, abych vám podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu sdělil, že v první etapě projektu, o který se zde jedná, je zakázka nikoliv v hodnotě jedné miliardy, ale v hodnotě 230 mil. korun, že reálný zisk z této zakázky byl odhadnut na 10 mil. korun, takže úvahy zmíněného předsedy klubu o výši kompenzací byly zhruba stonásobně vyšší, než je skutečnost. V mém bývalém oboru, když se někdo stonásobně mýlil v odhadu, byl považován za laika. Ale možná, že v jiných oborech je to poněkud jiné.

A teď vás překvapím ještě více. Ona ta zakázka totiž ještě vůbec nebyla uzavřena, ona byla parafována, takže zatím není co kompenzovat. Podniky se státní účastí, například Škoda Praha, tuto zakázku odmítly, podnik ZVVZ Milevsko je podnikem zcela soukromým. Budu informovat tuto sněmovnu, že jsme s tímto podnikem vyjednávali, že jsme hledali i další možnosti určitých kompenzací tak, aby zejména v tomto mikroregionu nedošlo k extrémnímu nárůstu nezaměstnanosti. Ty cesty jsou rozličné a dovolte, abych zde odkázal na parlamentní rozpravu k tomuto tématu.

V zásadě se domnívám, že ta kompenzace může mít kombinovanou podobu, a částí této podoby je právě zajištění některých náhradních zakázek pro tuto firmu. A jak jsem byl ministrem průmyslu a obchodu informován, některé náhradní zakázky již jsou zajišťovány. To je vše.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji předsedovi vlády a táži se poslance Filipa, chce-li doplnit otázku.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Mám doplňující otázku. Já chápu, pane předsedo vlády, že ta debata proběhne v úterý, ale jeden údaj tady byl řečen. To je otázka sankcí, které by mohly z americké strany postihnout ČR ve výši 5,5 mld. korun. Já podotýkám, že rozumím tomu, že tato zakázka je první částí, má hodnotu 620 mil. korun a z toho jsou 500 mil. fixní náklady ve mzdách a materiálech. Čili váš odhad průměrné míry zisku a ostatního je správný. Ale dopad do ostatních firem je sedmimiliardový, čili je větší než případné hrozící sankce.

Dovolte mi tedy otázku, bez toho, aniž bych komentoval, jaké je moje paradigma. Já jsem tady mluvil nikoliv o svém paradigmatu, ale o tom, jaká je rétorika v ČR. A ta otázka je taková: je pravda, že je zájmem státu koupit nabízený podíl 92 % GEZ Holding do majetku státu a takto kompenzovat státu tu případnou ztrátu, nebo to budete kompenzovat u soukromé firmy?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím předsedu vlády o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane poslanče, dovolte mi, abych nejdříve stručně zareagoval na vaši námitku týkající se multiplikačních efektů. Vy jste uvedl, že absence zakázky v hodnotě ať už 200, nebo 600 mil. korun vyvolá multiplikační efekty u subdodavatelských firem v hodnotě 6 - 7 mld. korun. Zhruba totéž jste řekl asi před dvěma minutami. Dovolte mi, abych vás upozornil, že pokud by bylo uvaleno celkové embargo ve výši 5 mld. korun, tak podle téhož multiplikátoru, který jste - byť poněkud nahodile - zvolil vy, by musely být celkové ztráty českého průmyslu včetně firmy ZVVZ Milevsko minimálně 70 mld. korun, a nikoliv 7 mld., jak uvádíte vy v této kauze.

Nicméně ano, odpovídám na vaši otázku. Stát se v této fázi nezříká jakéhokoliv řešení, ale dovolte mi, abych zde uvedl něco, co doufám není považováno za obchodní tajemství. Pokud jsem správně informován, podnik ZVVZ Milevsko - a máte pravdu, že je to soukromá firma patřící panu Šmejcovi - má vykrytou zakázkovou náplň na léta 2001 i 2002. Jinými slovy jedná se o překonání přibližně 10 měsíců, možná kratší doby.

Vláda byla ochotna - (vyzvánění mobilu) a já bych chtěl všechny kolegy upozornit, že platí usnesení Poslanecké sněmovny o zákazu používání mobilních telefonů v této ctihodné hale -, takže vláda byla ochotna uvažovat i o možnosti vykoupení. Ale tato vláda je tvrdohlavá a nenechá se vydírat různými předražovanými cenovými nabídkami ze strany soukromého majitele firmy, protože víte jistě, pane poslanče, že existuje pojem, poněkud fuzzy pojem, kterému se říká "farewell you", jestliže vám někdo nabízí podnik za cenu, která zhruba dvojnásobně převažuje nebo převyšuje toto "farewell you", tak mám téměř touhu učinit bonmot a majiteli této firmy panu Šmejcovi říci, že poslední písmeno jeho jména by mohlo být drobně modifikováno. Nicméně neučiním tak a žádný takový bonmot jsem ani náhodou neřekl. V každém případě upozorňuji, že pro vládu by mohlo být i výhodné, že kompenzuje mzdové náklady za oněch přibližně deset měsíců, protože to by vyšlo na podstatně nižší částku. A konečně zde máte třetí variantu, kterou jsem zmínil, a to je ona varianta zajištění alternativních zakázek. Já pevně věřím, protože už některé konkrétní zakázky bude při debatě příští týden ministr průmyslu a obchodu jmenovat, že tato varianta bude převažovat.

Opakuji tedy znovu: jde nikoliv o kompenzaci za neuskutečněnou dodávku, která ještě nebyla podepsána, ale jde o pomoc, která by zabránila prudkému růstu nezaměstnanosti, a formy budou kombinovány s dominancí, jak doufám, alternativních zakázek vytěžujících kapacitu této firmy.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Končím projednávání šesté interpelace na předsedu vlády. Jako sedmá byla vylosována poslankyně Páralová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, kolegyně a kolegové, ve sněmovně je právě projednávána vládou předložená novela zákoníku práce. V ustanovení § 32 v odst. 3 g) se říká toto: zaměstnavatel je povinen, a to nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru, písemně informovovat zaměstnance o opatřeních, která zajišťují rovné zacházení s muži a ženami.

Ráda bych se pana premiéra zeptala, zda si nemyslí, že toto ustanovení je formální, či zda za ním stojí vahou své osobnosti, protože vyjadřuje filozofii této vlády, a konečně jaká opatření budou zajišťovat plnění tohoto ustanovení ve vládě. Pan premiér nechce jmenovat do vlády ženu. Není to proto, že se chce pan premiér pro jistotu plnění tohoto ustanovení vyhnout?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím předsedu vlády, aby vysvětlil svůj vztah k ženám.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, paní poslankyně Páralová, můj vztah k ženám je veskrze pozitivní, i když můj vztah k těm, kdo prosazují zákon o registrovaném partnerství, je neutrální, protože jsem tolerance sama. Ale dovolte mi, abych vás ujistil, že jsem bytostný heterosexuál.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP