Neautorizováno !


 

(11.30 hodin)

(pokračuje Dostál)

Všichni tito podnikatelé, kteří vynakládají obrovské finance na výrobu svých děl, by byli ve srovnání se stejnými podnikateli i v Evropské unii diskriminováni tímto zákonem.

Já se domnívám, že zmiňovat další pozměňovací návrhy, se kterými nesouhlasím, není třeba, protože já vyjádřím svůj souhlas při probírání jednotlivých pozměňovacích návrhů. Pevně věřím, že zvážíte má stanoviska, resp. stanoviska předkladatele, která vznáším jako člen vlády zodpovědný za úroveň harmonizace autorského práva s právem Evropské unie a s mezinárodními smlouvami, z nichž vyplývají pro Českou republiku závazky, které musíme dodržet.

Prosím pana zpravodaje, aby se ujal svého úkolu, vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministru kultury České republiky Pavlu Dostálovi. Teď byl do rozpravy přihlášen pan kolega Benda, po něm pan kolega Kostrhun. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, já bych chtěl přednést po upozornění legislativního odboru sérii návrhů, které vyplývají z mého pozměňovacího návrhu, který jsem dal ve druhém čtení na vypuštění § 25, aby bylo zcela zřejmé, jak toto vypuštění bude promítnuto do zbytku zákona. Jedná se přesně podle dikce jednacího řádu o návrhy, které logicky vyplývají z předneseného pozměňovacího návrhu. Je samozřejmě nutné hlasovat o všech těchto návrzích jako o celku.

V § 30 odst. 3 ukončit za slovy "v partituře" - vypustit "za předpokladu, že řádně a včas platí odměnu podle ustanovení § 25".

Paragraf 71 odst. 3 - tento odstavec vypustit celý, protože se odkazuje na § 25.

Paragraf 74 - vypustit. Tam je výčet paragrafů, tak z toho výčtu paragrafů vypustit § 25.

Paragraf 76 odst. 4 - opět odkaz na § 25 vypustit.

Paragraf 78 - vypustit, opět odkaz na § 25. Tam je zase výčet paragrafů, tak tento paragraf z tohoto výčtu musí být vypuštěn.

Paragraf 80 odst. 3 - vypustit. Opět odkaz na § 25.

Paragraf 82 - vypustit znovu § 25 ve výčtu paragrafů, které mají být použity.

Paragraf 86 - opět vypustit ve výčtu paragrafů § 25.

Paragraf 96 odst. 1 bod A3 - vypustit odkaz na § 25 odst. 1 písm. a) a b). Odstavec 1a) bod 4, vypustit odkaz na § 25 odst. 1 c).

Z přílohy zákona, která je součástí zákona a je předložena současně se zákonem, vypustit z názvu přílohy slova "a v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu" a vypustit body 2, 3, 4 a 5. To jsou všechno návrhy, které logicky vyplývají z návrhu na vypuštění § 25.

Nebudu zneužívat třetího čtení, abych polemizoval s panem ministrem, zda je to správně nebo není. O tom nepochybně moudře rozhodne tato sněmovna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, já se omlouvám, bude to asi má chyba, ale pan zpravodaj zachytil, k čemu směřovaly vaše návrhy? Má to pan zpravodaj? Ano. Nejsem si tím jistý. Je to zpřesnění pozměňovacích návrhů? Ano, dobře, nebudu to zpochybňovat.

Dále v rozpravě vystoupí pan kolega Kostrhun, po něm pan zpravodaj, nechce-li využít možnosti přednostního práva. Není tomu tak, takže pan kolega Kostrhun.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, do parlamentního tisku č. 443/3, pozměňovací návrhy k autorskému zákonu, se vloudila drobná chybička, která z relativního smyslu učinila absolutní nesmysl. Já se s vaším dovolením pokusím tuto chybu napravit.

Konkrétně hovořím o str. 9 zmíněného parlamentního tisku, kde se čtyřikrát opakuje stejná chyba, která vznikla buďto mou nedůslednou artikulací, nebo chybou v přepisu. Ať tak či onak se omlouvám. Správné znění by mělo znít:

V odst. 2 je sousloví "určených k příjmu veřejností". Je tam chybné znění "veřejnosti" s krátkým "i" na konci. Správné znění tedy je "veřejností".

Stejná chyba se pak opakuje v odst. 5. Opět k příjmu "veřejností" s dlouhým "i" na konci.

Stejná chyba v odst. 6 "veřejností".

Stejná chyba v odst. 7. Opět "veřejností" s dlouhým "i" na konci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Kostrhunovi. Nyní vystoupí pan zpravodaj poslanec Rozehnal.

 

Poslanec Aleš Rozehnal: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych navrhnout osm legislativně technických úprav, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů k návrhu zákona o právu autorském.

K bodu A7. Text za středníkem se upřesňuje vložením slov "za úplatu" takto: "Poskytovatel rozmnožovacích služeb za úplatu je i ten, kdo za úplatu zpřístupní přístroj ke zhotovování tiskových rozmnoženin."

K bodu A9. Za slovy "podle odst. 2 e)" se doplňuje čárka.

K bodu A13. Za slovy "díla hudebního" se doplňuje čárka a vypouští se (za?)slovem "podle" slovo "ustanovení".

K bodu A14. Za slovy "jiné nevýdělečné školské" se doplňuje čárka a v poznámce pod čarou se opravuje slovo "zařízení" na správné "zřízení".

Dále se do poznámky doplňuje odkaz na zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon), ve znění zákona č. 425/1990 Sb.

K bodu A18. Za slova "počítačové programy a" se doplňuje slovo "na".

K bodu A24. V uvedeném § 96 odst. 1 a) v bodě 4 se vypouštějí pouze slova "při výkonu jejího podnikání" a text v závorce zůstává beze změny zachován.

K bodu A28. Za slovy "o správním řízení" se doplňuje čárka.

Poslední - v § 21 odst. 6 se slovo "přednost" opravuje na "přenos".

To jsou všechno technické legislativní úpravy, které jsem zaznamenal.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji kolegovi Rozehnalovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy v rámci třetího čtení? Ne, rozpravu uzavírám.

Nyní je možnost závěrečných slov pana ministra, případně zpravodajů. Pan ministr již vystoupil v rozpravě a nechce. Pan zpravodaj Rozehnal chce nyní hovořit se závěrečným slovem? Ne. Pan zpravodaj výboru pro evropskou integraci kolega Máče by měl také příležitost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP