Neautorizováno !


 

(10.20 hodin)

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, zejména to, co zaznělo v bodě 2 tohoto návrhu, se domnívám, že je návrh, který pokud by byl Poslaneckou sněmovnou schválen, by přímo snížil hodnotu části majetku Fondu národního majetku. Velmi varuji před podobným usnesením.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji místopředsedovi vlády panu Pavlu Mertlíkovi. Budeme hlasovat o návrzích tak, jak zazněly v rozpravě. Zazněly tři návrhy. Žádost o oddělené hlasování - navrhovatel nic nenamítá. Prosím, pane kolego Filipe, jestli byste přistoupil k mikrofonu a v roli pomyslného zpravodaje předkládal jednotlivé návrhy k hlasování.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, první návrh na usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí zprávu ministra financí a místopředsedy vlády a zprávu ministra vnitra o situaci v Komerční bance a České pojišťovně."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Odhlásil jsem vás na žádost z pléna a prosím o novou registraci. V hlasování pořadové číslo 191 rozhodneme o tomto návrhu. Stanovisko pánů ministrů kladné, zpravodaje také kladné.

Zahajuji hlasování číslo 191. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Z přítomných 179 pro hlasovalo 172, proti jeden.

 

Prosím o druhý návrh.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Druhý návrh: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky o pozastavení privatizace Komerční banky do vyšetření trestních věcí, které se Komerční banky, a. s., týkají."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pánů ministrů zásadně negativní, zpravodaj doporučuje.

 

Zahajuji hlasování číslo 192. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl schválen. Z přítomných 181 pro hlasovalo 23, proti 152.

 

Prosím o třetí návrh.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Třetí návrh: "Poslanecká sněmovna žádá Komisi pro cenné papíry, aby v pravidelné roční zprávě, která je předkládána podle § 4 zákona o Komisi pro cenné papíry, zvýraznila situaci v České pojišťovně."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko pánů ministrů rovněž negativní, o něco méně negativní než u předchozího bodu. Stanovisko zpravodaje nepochybně kladné.

 

Hlasování číslo 193 rozhodne o tomto návrhu. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Z přítomných 181 pro 28, proti 135.

 

Myslím, že bychom měli hlasovat ještě, i když je to trochu absurdní, o usnesení jako celku, přestože byl schválen pouze jeden bod. Budeme hlasovat o té části, kde bereme na vědomí přednesené zprávy ministra vnitra a ministra financí.

Zahajuji hlasování číslo 194. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 183 pro 164, proti 8.

 

Konstatuji, že jsme vzali na vědomí zprávu a tím skončil bod č. 130.

 

Dalším bodem, kterému bychom se měli věnovat, je bod č. 94, vládní návrh zákona o okresních úřadech, leč mám avizovaný procedurální návrh a jeho aktéři zde nejsou. Procedurální návrh se měl týkat určitých změn v pořadu, ale nyní bude hovořit paní kolegyně Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedající, já bych v zastoupení zpravodaje přednesla tento procedurální návrh, který se týká přeložení následujících bodů 94, 95, protože jde o body, které souvisejí s projednáváním dalších zákonů týkajících se reformy veřejné správy, kde nám tisky nebyly zavčas vyhotoveny, a bylo by asi logické, aby všechna třetí čtení proběhla v jednom bloku. Navrhuji tedy, aby projednání těchto bodů bylo přeloženo na úterý po již schválených bodech programu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano. Jde o to, aby celý blok zákonů třetího čtení o reformě veřejné správy probíhal současně, protože jednotlivé pozměňovací návrhy jsou na sebe vázány, a kdybychom dnes prohlasovali některé pozměňovací návrhy k zákonům, které již mají uplynutou lhůtu, a příští týden se vrátili k některým jiným, tak bychom se mohli dostat do poměrně značných problémů. Pokud vím, byl to konsensuální návrh napříč všemi kluby. Návrh měl předložit pan předseda Beneš, ale zřejmě má v tuto chvíli nějaké jiné jednání, takže děkuji paní kolegyni Rujbrové, že tuto úlohu zastoupila.

Je to procedurální návrh, který směřuje k tomu, aby body 94, 95 se nyní neprojednávaly a aby se blok zákonů týkajících se reformy veřejné správy ve třetím čtení projednával příští týden v úterý. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 195.

Jestli dovolíte, tak bych ještě k tomu přidal jeden návrh, který jsem avizoval na začátku dnešní schůze, neboť je omluven pan ministr Císař. Stejný osud by měl potkat zákon o Státním fondu rozvoje bydlení. Přidávám k tomu tento návrh. Není-li námitek. Nepožaduje někdo oddělené hlasování? Ne. Jde o bod č. 106. Námitek není proti společnému hlasování.

 

Hlasování číslo 195 rozhodne o tomto procedurálním doplněném návrhu. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 183 pro 137, proti 30.

 

Tím jsme rozhodli, že se nyní nebudeme věnovat těmto dvěma bodům, ale vidím, že ještě s programem nekončíme. Prosím, pane kolego. Hovoří pan kolega Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Pane předsedající, mám ještě jeden návrh procedury, a to, aby za bod 100 byl zařazen bod 111, protože oba body se týkají Ministerstva průmyslu a obchodu, aby to bylo za sebou. Je to po dohodě s panem ministrem.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Návrh na to, aby za bod 100 byl zařazen bod 111, aby body pana ministra Grégra byly dány k sobě. Je to procedurální návrh, o kterém můžeme rozhodnout v hlasování číslo 196 bez rozpravy.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 183 pro 158, proti 6.

 

Nezbývá, než konstatovat, že pana ministra průmyslu opozice nezvykle šetří.

 

Budeme přistupovat k dalšímu bodu, kterým je bod č. 98. Jde o

 

98.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech
a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb.,
o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 407/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zdravotnictví České republiky pan Bohumil Fišer a zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan kolega Rostislav Čevela.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP