Neautorizováno !


 

(10.10 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Platíme dnes za chyby předchozích vlád, na prvním místě platíme za chyby, které vznikly. Kdybych chtěl hovořit kriticky ke zprávě, kterou jsem uvedl, jmenoval jsem celou řadu kroků, které byly jistě zpochybnitelné, nicméně byly součástí tehdy zvoleného konceptu celkové hospodářské transformace České republiky. Bankovní a finanční sektor byl součástí tohoto procesu, součástí tohoto konceptu, a v něm se soustředila celá řada vad tohoto procesu. My dnes bohužel - k mé velké lítosti - za to platíme. Myslím, že je nošením dříví do lesa konstatovat, že privatizace bank např. někdy v období kolem roku 1996 mohla proběhnout bez těchto dodatečných nákladů daňových poplatníků a mohli jsme mít splněny úkoly, které řešíme nyní opožděně, složitě a draze.

Nyní mi dovolte zcela poslední doplnění informací, na které jsem ve svém úvodním vystoupení zapomněl a které jsou významné. Velmi se za toto opomenutí Poslanecké sněmovně omlouvám. Používal jsem pojem "řídící výbor pro privatizaci bank", aniž bych jej odpovídajícím způsobem vysvětlil. Tento řídící výbor byl obnoven ve své činnosti tehdejším ministrem financí v říjnu 1998 a je zřízen jakožto poradní orgán ministra financí. Jeho členy jsou pracovníci Ministerstva financí, pracovníci Fondu národního majetku a zástupci České národní banky. Čili je to poradní orgán, který radí ministrovi financí, který pak je samozřejmě suverénní ve svém rozhodování tam, kde mu to přísluší, nebo je tím suverénním orgánem vláda nebo jiný orgán, třeba prezidium Fondu národního majetku.

Ještě k situaci v České pojišťovně. Zapomněl jsem zmínit jednu významnou skutečnost. Poté co společnosti PPF a IPB oznámily v loňském roce, že budou postupovat v akciové společnosti Česká pojišťovna společně, učinily nabídku minoritním akcionářům, a tedy i Fondu národního majetku a Komerční bance. Tato nabídka byla projednána ve všech příslušných orgánech Fondu národního majetku a byla odmítnuta. Čili stát měl možnost vzdát se tohoto podílu v loňském roce za cenu definovanou či blízkou průměru za období, tak jak je to podle zákona - šlo o cenu kolem 1500 Kč za akcii -, tuto možnost velmi pečlivě posoudil a odmítl ji využít.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil ministr financí pan Pavel Mertlík. Teď ještě vidím faktickou poznámku pana ministra Grulicha, čímž se ale dostaneme do rozpravy. Myslím si, že to není nadbytečné, protože pan kolega Filip stejně chtěl přednést návrh usnesení a my bychom se dostali do procedurálního problému, zda má či nemá být podrobná rozprava. Pan ministr Grulich může hovořit.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Pane předsedající, budu velice lapidární. Abych nezůstal jen u verbálního ujištění vůči panu poslanci Filipovi, chci nabídnout jednu věc. Já mám dnes na stole podrobné a přesné vyhodnocení činnosti policie a úřadů vyšetřování za uplynulý rok. Jednoznačně z těchto rozborů vyplývá, že vyšetřovací útvary policie na všech úsecích dosáhly za rok 1999 nejlepších výsledků od roku 1990, kdy toto srovnání je prováděno. Výsledky, např. stíhání a dokazování hospodářské kriminality, jsou výraznější o více než 20 %. Tyto rozbory a zprávy ode mne samozřejmě dostane výbor pro obranu a bezpečnost, ale budou-li mít jednotlivé poslanecké kluby o to zájem, nic nebrání, aby tyto rozbory na žádost předsedů těchto klubů dostaly.

Myslím si, že tam je možno vysledovat i to, že součinnost se státními zástupci se zlepšila, protože zkrácení celého vyšetřovacího procesu se ukazuje i za ten jeden rok, který je takto vyhodnocen, jako zcela evidentně průkazné.

Myslím, že k větší informovanosti pro poslance to bude záležitost velmi užitečná.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu ministru Grulichovi. Jsme v rozpravě. Vystoupí pan kolega Filip. Prosím, aby přednesl i avizovaný návrh usnesení.

(V sále neustále zvoní mobilní telefony.)

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Paní a pánové, tento bod se nesetkal s velkým zájmem sněmovny. Myslím, že informace, která byla podána, se setká se alespoň zájmem jednotlivých poslanců, kteří se tím hlubším způsobem přece jen zabývají. Než předložím návrh usnesení, řeknu dvě poznámky.

Myslím, že srovnání privatizace Československé obchodní banky a České spořitelny nebylo, pane ministře, na místě, ale to je asi rozpor našeho postoje k věci.

Pokud jde o nabídku pana ministra vnitra, velmi rád ji využiji a vzhledem k tomu, že jsem informaci o nečinnosti vyšetřovatele získal jako místopředseda podvýboru pro vězeňství při kontrole věznic, budu rád respektovat to, že tam došlo k výraznému posunu.

Vzhledem k tomu, že mám skutečně jiný názor, než tady prezentoval pan ministr a místopředseda vlády Mertlík, na postup vlády ve věci Komerční banky, dovolím si navrhnout Poslanecké sněmovně velmi jednoduché usnesení, které by se skládalo ze tří částí:

1. Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu místopředsedy vlády a ministra financí pana Pavla Mertlíka o situaci v Komerční bance a České pojišťovně a zprávu ministra vnitra.

2. Žádá vládu České republiky, aby pozastavila postup privatizace Komerční banky do vyšetření případů snížení bonity Komerční banky. - Nesouhlasím se stanoviskem, že by české vyšetřovací orgány, orgány činné v trestním řízení a soudy byly natolik neschopné, že by to zcela zastavilo privatizaci banky. Jsem přesvědčen o opaku, i  když vím, že to není nic jednoduchého.

3. Poslanecká sněmovna žádá podle § 4 odst. 1 zákona o Komisi pro cenné papíry, aby komise ve zprávě pro Poslaneckou sněmovnu o situaci na českém kapitálovém trhu se věnovala situaci v České pojišťovně, a. s.

Jednoduše tyto body zopakuji: vzít na vědomí obě zprávy, požádat vládu o pozastavení privatizace Komerční banky do vyšetření snížení bonity Komerční banky a požádat Komisi pro cenné papíry podle § 4 zákona, aby v jednoroční pravidelné zprávě, kterou dostáváme, se Komise pro cenné papíry zvláště zabývala situací v České pojišťovně.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Pane kolego, mohu vás poprosit - protože nikdo jiný v rozpravě nevystoupil - abyste sehrál roli zpravodaje při předkládání jednotlivých návrhů? U stolku zpravodajů není bohužel místo, protože tam jsou oba páni ministři.

Ještě probíhá rozprava. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu uzavírám. Závěrečná slova zazněla. (V sále silně zvoní mobilní telefon.)

Prosím, aby někdo zašlápl ten mobilní telefon, a to nejlépe někdo, kdo váží alespoň 100 kg. Děkuji.

Nyní jsme před hlasováním o návrzích. Oba ministři mají možnost se vyjádřit k předneseným návrhům, protože zazněly až v tuto chvíli. Chce se vyjádřit pan ministr vnitra? Ano, návrh na hlasování po částech. Chce se pan ministr financí vyjádřit k předneseným návrhům? Ano.

Závěrečné slovo k předneseným návrhům má ministr financí České republiky pan Pavel Mertlík. Já mezitím budu gongovat, pane ministře, takže se připravte, že atmosféra v sále nebude asi nejklidnější.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP