Neautorizováno !


 

(9.50 hodin)

(pokračuje Filip)

Jsem ale přesvědčen, že je tady jedna možnost, která by zastavila tento proces, a to je otázka fungování prodeje takových akcií, které jsou knihovány, a to cestou činnosti Komise pro cenné papíry. Po proběhlé diskusi bych případně navrhl určité usnesení, ke kterému má samozřejmě Poslanecká sněmovna, myslím podle § 11, nechci se mýlit, zákona o Komisi pro cenné papíry právo.

Myslím si, že podstata přesunů se odbývá v rovině, která je možná typická pro vývoj finančního trhu v České republice v období let 1995, resp. 1996-1998. Možná že se neobracím právě na ty, kteří to mohli v těch letech ovlivnit, ale přesto bych chtěl oba pány ministry požádat o jejich vlastní stanovisko, zda by nebylo vhodné v tuto chvíli zahájit jednání přes Komisi pro cenné papíry, které by se minimálně odráželo od § 4 zákona č. 15/1998 Sb. a kde by byla podána zpráva Poslanecké sněmovně, jakým způsobem lze onen téměř nekontrolovatelný pohyb akcií České pojišťovny zabrzdit a stabilizovat tak pozici státu v České pojišťovně před její případnou privatizací nebo prodejem té části, kterou stát vlastní. Jsem přesvědčen, že není vhodné, aby bez těchto kroků původní záměry mohly být naplněny.

V této věci považuji sice za logické vyjádření pana ministra vnitra, a nechci žádným způsobem tady narušovat proces trestního stíhání nebo činnosti orgánů činných v trestním řízení ve věcech, které se týkají vstupu nebo postupu určitých finančních institucí vůči České pojišťovně, ale přesto by mě zajímalo, proč jsou situace, které se dotýkají této kauzy u jednotlivých obviněných, kterým bylo sdělení obvinění podle § 158 trestního řádu, jak sdělil pan ministra vnitra, a kteří jsou případně i ve vyšetřovací vazbě, proč u některých z takto obviněných a vazebně stíhaných osob nejsou průběžně kontrolovány spisy, proč dochází k tomu, že u jednoho takto vazebně stíhaného nebyl učiněn řádný úkon po dobu 14 měsíců. Považuji to, řekl bych, za znevážení samotné vazby a postup, který odporuje trestnímu řádu.

Tady bych pravděpodobně, pokud pan ministr vnitra nebude chtít odpovědět veřejně před celou sněmovnou na tuto situaci, požádal případně v písemné interpelaci alespoň o vysvětlení, co se stalo v konkrétní kauze, proč není plněna podmínka z trestního řádu a proč takového občana, byť je možná evidentní, že bude souzen, proč tedy úkony orgánů činných v trestním řízení byly zastaveny a k čemu má takový postup sloužit. Vím, že je těžko o tom hovořit na otevřeném zasedání Poslanecké sněmovny už kvůli ochraně osobních údajů těchto vazebně stíhaných, tedy osob, které požívají všechna práva jako osoby neodsouzené, tedy osoby, kterým nebyla prokázána žádná vina, a nechtěl bych se nijak jejich práv dotknout. Přesto si myslím, že pro tuto situaci je důležité, aby aspoň minimálně byla zjednána náprava v tom, aby každý, byť ten, který je obviněn a vazebně stíhán, měl právo na to, aby včas byla jeho věc dokončena, případně aby byl z vazby propuštěn.

Dále bych se chtěl zeptat, jestli výrazný vliv na pohyb vlastnických práv v České pojišťovně neměly určité směnečné obchody a jestli některá část základního jmění místo finančních prostředků nebyla placena směnkou a jestli je možné odpovědět, k jakému datu je ta směnka splatná, zejména pokud jde o směnky, které by měly hradit část akcií ve prospěch Fondu národního majetku. Pokud je má informace nesprávná, budu jen rád, když mi ji pan ministr financí vyvrátí.

To byly spíše než vlastní vyjádření dotazy na oba ministry vlády České republiky, a před ukončením rozpravy bych si dovolil navrhnout určitý návrh usnesení k těmto dvěma podaným zprávám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Filipovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám. Nyní má možnost se závěrečným slovem vystoupit kterýkoliv z předkladatelů. Nejprve tedy pan ministr vnitra pan Václav Grulich. Prosím.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Děkuji, pane předsedající. Jen stručně k otázce, která se týká mě a kterou pan poslanec Filip položil - otázce prodlužování kauz vazební věznice a podobně. On samozřejmě ví neméně dobře jako já, že v postupu vyšetřování orgánů trestního řízení, když se to dostane do tohoto stadia, už to není pouze záležitost vyšetřovacích orgánů Ministerstva vnitra, ale přechází to do pravomoci orgánů Ministerstva spravedlnosti, kde je otázka státních zástupců a soudců.

Nepochybně má pravdu v tom, že některé kauzy se táhnou neúměrně dlouho. Má to objektivní příčinu, že tyto věci, většinou staré záležitosti, je nutné dokladovat účetními zprávami, rozbory, doklady a těžko se shledávají, ale přesto všechno ty průtahy někdy se jevily skutečně nadměrné. Musím říci, že v té věci jsem opakovaně jednal s nejvyšší státní zástupkyní i s ministrem spravedlnosti a že se nám v řadě případů daří tyto věci urychlit tak, aby nedocházelo k poškozování práv jednotlivců, protože i po vazební věznici - máme takové příklady - se ukáže, že nelze dokázat obviněným vinu, že se jim naopak podaří prokázat nevinu, a pak celá ta zdlouhavá procedura skutečně poškozuje jejich práva. Děláme v této věci a v řadě věcí se nám podařilo záležitosti urychlit.

Tolik snad k tomu, co směřovalo ke mně, jinak to byly, mám dojem, otázky vesměs na ministra Mertlíka.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi vnitra panu Václavu Grulichovi. S další částí závěrečného slova vystoupí pan ministr financí České republiky pan Pavel Mertlík.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP