Neautorizováno !


 

(9.30 hod)

(pokračuje Mertlík)

Čili taková je v současné době situace. Stát vzhledem k tomu, že je 60% akcionářem přes Fond národního majetku v Komerční bance, přes valné hromady a přes účast v dozorčí radě, je schopen efektivně vykonávat svá vlastnická práva s tím, že v současné době probíhá restrukturalizace vrcholného managementu banky, od které si dozorčí rada slibuje posílení výkonu řídicích činností představenstva a vrcholového managementu.

Nyní mi dovolte podstatně kratší zprávu, kterou bych mohl nazvat popis ztráty vlivu státu v České pojišťovně. Akciová společnost Česká pojišťovna byla založena zakladatelem, tedy Fondem národního majetku České republiky, zakladatelskou listinou učiněnou ve formě notářského zápisu ze dne 28. 4. 1999. Základní jmění činilo tehdy 1 637 748 tis. korun. Všechny akcie byly na jméno a jejich převod nebyl nijak omezen. Následující valná hromada konaná 6. 10. 1992 rozhodla o zvýšení základního jmění ke dni vzniku akciové společnosti, tj. k 1. 5. 1992, na 1 749 944 tis. korun s tím, že na zaměstnanecké akcie připadá 5 %, tj. 80 497 tis. korun. Všechny akcie byly na jméno a jejich převod zatím nebyl nijak omezen.

Valná hromada dne 29. 3. 1993 měnila pak část akcií na jméno na akcie na majitele, resp. doručitele, a to akcie z kuponové privatizace DIF a RIF v hodnotě 314 990 tis. korun, zbylá 1 434 954 tis. korun jsou akcie na jméno. Toto byla poslední valná hromada, kde byl Fond národního majetku České republiky jediným akcionářem, kontrolujícím 100 % výkonu vlastnických práv.

Změnu v převoditelnosti akcií, resp. zavedení omezené převoditelnosti akcií na jméno rozhodla až valná hromada konaná dne 8. 7. 1993 v reakci na změnu rozhodnutí o privatizaci, vydaného usnesením vlády České republiky ze dne 2. 6. 1993 č. 294, které stanovilo přímý prodej celkem 54 % subjektům Česká spořitelna, a. s., která nabyla 10 %, ČSOB, a. s., 14 %, IPB, a. s., 10 %, Interbanka, a. s., 10 % a Komerční banka, a. s., 10 %.

Tato valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti a do působnosti dozorčí rady čl. 18, bod 3c doplnila schvalovat převod akcií společnosti znějících na jméno, čl. 8, bod 6 těchto stanov, kromě zaměstnaneckých akcií. Dále valná hromada konaná dne 21. 6. 1995 rozhodla o změně stanov ve smyslu, že je zde výslovně uvedeno, a to v čl. 8 - akcie, bod 4, že k účinnosti převodu akcií na jméno se vyžaduje souhlas dozorčí rady s výjimkou zaměstnaneckých akcí.

V roce 1997 pak došlo k rekonstrukci stanov společnosti, kdy valná hromada dne 24. 6. 1997 rozhodla o změně stanov, ve kterých příslušná pasáž o omezení převoditelnosti akcií na jméno je totožná se zněním v současně platných stanovách bod 2, 2.3 a zní takto: K účinnosti převodu akcií na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře do seznamu akcionářů. V případě kmenových akcií na jméno se k platnosti jejich převodu vyžaduje rovněž souhlas dozorčí rady. Dozorčí rada je povinna doručit akcionáři oznámení o tom, zda udělila či odmítla udělit souhlas převodu kmenových akcií na jméno, do 30 dnů od doručení jeho písemné žádosti. Nedoručí-li dozorčí rada toto oznámení na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů ve stanové lhůtě, platí, že souhlas k převodu příslušných kmenových akcií na jméno udělila.

Cílem omezení převoditelnosti akcií na jméno bylo stabilizovat akcionářskou strukturu tak, aby žádný finanční ústav nebyl případně zvýhodňován ze strany České pojišťovny, a. s., poněvadž Česká pojišťovna, a. s., deponuje u finančních ústavů rezervní fondy v rozsahu desítek miliard korun. V průběhu doby však své podíly prodala Interbanka, a. s., Česká spořitelna, a. s., a ČSOB, a. s., a tyto podíly získaly společnosti PPF a Investiční a Poštovní banka, a. s. Současná výše základního jmění je 3 412 391 tis. korun, z toho 1 mld. 977 437 korun zaknihovaných akcií na majitele, 1 mld. 347 457 korun zaknihovaných akcií na jméno a 87 497 tis. korun listinných zaměstnaneckých akcií na jméno.

Podíl Fondu národního majetku České republiky v nominální hodnotě 1 032 327 tis. korun, z čehož 402 487 tis. korun akcií na jméno, k jejichž převodu se dle stanov společnosti vyžaduje souhlas dozorčí rady, což představuje 11,79 % na základní jmění společnosti a 629 840 tis. korun akcií na majitele, což představuje 18,46 % na základní jmění společnosti. V procentuálním vyjádření je tedy podíl Fondu národního majetku České republiky celkem 30,25 %. Současná akcionářská struktura zajišťuje Fondu národního majetku České republiky spolu s podílem Komerční banky, s níž Fond národního majetku postupuje společně, tzv. blokační minoritu. Fond národního majetku České republiky má 30,25 %, jak už jsem uvedl, k tomu Komerční banka, a. s., 10 %, což představuje dohromady 40,25 %.

Současné zastoupení státu v České pojišťovně je zcela nedostatečné. Stát je, a to spolu s Komerční bankou - tedy oněch více než 40 % - je reprezentováno v České pojišťovně pouze místopředsedkyní Fondu národního majetku dr. Němcovou. Nominace dr. Němcové byla schválena prezidiem Fondu národního majetku dne 15. 6. 1999 vzhledem k tomu, že členy výkonného výboru Fondu národního majetku České republiky schvaluje prezidium. Řádná valná hromada, která zvolila dr. Němcovou za člena dozorčí rady, se konala 14. 6. 1999. V současné době Fond národního majetku České republiky vyvíjí úsilí o to, aby se jeho zastoupení v dozorčí radě České pojišťovny zvýšilo, neboť má za to, že své zastoupení v tom počtu, který jsem uvedl - jednoho zástupce - není dostačující a není odpovídající jeho podílu na základním jmění společnosti.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi financí České republiky panu Pavlu Mertlíkovi. Druhé úvodní slovo přednese ministr vnitra České republiky pan Václav Grulich. Prosím, pane ministře, řečniště je vaše.

Prosím o klid v jednacím sále, neboť sice pomalu, ale přesto plynule hladina hluku stoupá. Takže, prosím o klid.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Myslím, že budu nucen býti podstatně stručnější než můj kolega ministr Mertlík vzhledem ke skutečnostem, které vám sdělím.

Máme podat informaci o výkonu a posuzování výkonu vlastnických práv. Musím říci, že Úřad vyšetřování pro Českou republiku, který je součástí Ministerstva vnitra a je i ministru vnitra podřízen, se nezabývá a není ani v kompetenci tohoto úřadu posuzování výkonu vlastnických práv státu ve finančních institucích, pokud v souvislosti s tímto výkonem nebyl spáchán trestný čin konkrétní fyzickou osobou, tedy trestný čin, k jehož vyšetřování je příslušný vyšetřovatel policie podle trestního řádu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP