Neautorizováno !


 

(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji sedmý jednací den 22. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo požádal o vydání karty náhradní. Zatím jsem obdržel dvě sdělení tohoto typu - paní kolegyně Vlčková má náhradní kartu č. 2, pan kolega Talíř má náhradní kartu č. 8. Pan kolega Špidla má náhradní kartu č. 9. Další sdělení tohoto typu neregistruji.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Jalůvka Josef - zlomenina obratle, pan kolega Jaroslav Lobkowicz - rodinné důvody. Z členů vlády jsou omluveni: předseda vlády pan Miloš Zeman na dopolední část z důvodu účasti na konferenci k výročí narození T. G. Masaryka, pan předseda Klaus se omlouvá sám sobě, že bude také na této akci, čili to jde také o dopolední část jednání, pan ministr Jan Kavan - služební cesta do Spolkové republiky Německo, pan Miloš Kužvart na dopolední část z důvodu neodkladných pracovních závazků, pan místopředseda Pavel Mertlík se musí zúčastnit zasedání Senátu, tzn. bude přítomen na body, které se jej týkají, pan ministr Antonín Peltrám se účastní mezinárodní dopravní konference v Turínu, pokud se nemýlím předsedá, pan předseda Pavel Rychetský předsedá legislativní radě vlády a pan ministr spravedlnosti Otakar Motejl se omlouvá na odpolední část z důvodu dlouhodobě plánované akce na Karlově univerzitě, týkající se reformy soudnictví. To jsou všechny omluvy, které přišly do sekretariátu předsedy Poslanecké sněmovny. Další omluvy nemáme k dispozici.

Nyní se budeme věnovat rekapitulaci toho, co nás dnes čeká, abychom všichni mohli plánovat svůj denní program. Je pevně stanoven první bod našeho jednání, kterým je bod č. 130. Tímto bodem je Stanovisko ministra financí a ministra vnitra k výkonu vlastnických práv státu a finančních institucí se zaměřením na Komerční banku a Českou pojišťovnu. To bude bod č. 1. Poté bychom měli projednávat body v tomto pořadí: bod 94 - zákon o okresních úřadech, bod 95 zákon o hlavním městě Praze, bod 98 - zákon o léčivech, bod 99 - autorský zákon, bod 100 - zákon na ochranu průmyslového vlastnictví, bod 102 - zákon o bezpečnosti práce, horní zákon a živnostenský zákon, bod 106 - Státní fond rozvoje bydlení, bod 107 - zdravotní prostředky, bod 108 - zákon o návykových látkách, bod 109 - zákon o ochraně sbírek, bod 110 - zákon o katastru nemovitostí, bod 111 - zákon o metrologii, s tím, že body které jsem vynechal jsem musel vynechat z toho důvodu, že u nich neuplynula 24hodinová lhůta od rozdání pozměňovacích návrhů. Je možné, že u některých návrhů 24hodinová lhůta vyprší v průběhu dne, takže je bude možno operativně zařadit do programu našeho jednání s tím, že první z takovýchto bodů, který bude možno projednávat, je např. bod č. 106, který lze projednávat od 11 hodin.

Neregistruji žádné námitky vůči takto stanovenému a okolnostmi pro nás vynucenému pořadu s tím, že bych upozornil na jednu věc, že zákon o Státním fondu bydlení nebude možné dnes projednávat, neboť pan ministr Císař je omluven a já jsem již včera od něj obdržel žádost, abychom tento bod přeřadili na pátek nebo na úterý příští týden. To tedy avizuji, kdybychom se k tomuto bodu dostali, že tento procedurální návrh předložím.

V tomto pořadí budeme pokračovat. První bod, kterému se budeme věnovat, je bod číslo

 

130.
Stanovisko ministra financí a ministra vnitra k výkonu vlastnických práv státu
ve finančních institucích se zaměřením na Komerční banku a Českou pojišťovnu

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády a ministr financí ČR pan Pavel Mertlík a poté pan ministr vnitra ČR Václav Grulich. Nyní hovoří pan místopředseda Pavel Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, aby zpráva byla trochu obšírnější a dotkla se do jisté míry i historie privatizace obou uvedených institucí, protože to je pro výkon vlastnických práv v nich a souvislosti, které jsou s tím spojeny, důležité.

Začal bych  tím, že stát prostřednictvím Fondu národního majetku ČR byl vlastníkem následujících šesti finančních institucí: Živnostenská banka, Investiční a Poštovní banka, Československá obchodní banka, Česká spořitelna, Komerční banka a Česká pojišťovna. V současné době je vlastnicky přítomen pouze ve dvou z nich, a to v Komerční bance a v České pojišťovně. Co se týče České spořitelny, tam bylo včera naplněno usnesení vlády o prodeji vybranému investorovi, a není tedy již stát ve vlastnickém vztahu.

První věc, kterou bych chtěl vysvětlit, je historie výkonu akcionářských práv. Prezidium Fondu národního majetku ČR dne 23. dubna 1993 schválilo postup při uplatňování vlivu státu u České spořitelny, Komerční banky a Investiční banky, a. s., v nichž FNM ČR drží nebo držel v té době trvale kontrolní balík akcií. Prezidium odsouhlasilo jmenování pracovní skupiny ve složení Ing. Kočárník, Ing. Tošovský a Ing. Ježek - lidově známá tzv. bankovní trojka"

Prezidium Fondu národního majetku ČR dne 30. září 1994 schválilo způsob řízení výkonu akcionářských práv Fondu národního majetku v bankách a pojišťovnách, jejichž akcie jsou v držení Fondu národního majetku České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP