Neautorizováno !


 

(11.10 hodin)

(pokračuje Tomíček)

Že to není schopna učinit samotná obec, je zcela jasné již z toho důvodu, že si žádá o účelovou dotaci. A jaký rozpočet může mít obec s 240 obyvateli, nemusím zde přítomným pánům starostům uvádět. Dovedou si to zajisté odhadnout sami. To se týká samozřejmě i provozních nákladů.

Pokud by to místo bylo tak atraktivní, že bude ziskové, chybí mi zde iniciativa soukromých podnikatelů, kteří by určitě nenechali tuto příležitost ležet ladem.

Vláda ve svém návrhu rozpočtu tuto akci na rok 2000 neuváděla, patrně si byla vědoma připomínek kolegy Tlustého o rozumném hospodaření s veřejnými penězi a jejich případném šetření. Právě s ohledem na hospodárnost využití finančních prostředků ze státního rozpočtu se domnívám, že tato akce se sem skutečně dostala z jiné databáze.

Navrhuji proto pro třetí čtení, aby se o této akci hlasovalo zvláště. Avizuji to předem včetně tohoto krátkého zdůvodnění, aby to bylo potom v rámci třetího čtení bráno v potaz. Já vím, že tato akce nemůže být tím zásadním, co by ohrozilo schválení navrženého rozpočtu, neboť se nejedná ve své podstatě o požadavek na finance, spíše o jejich úsporu. Možná, že tyto uspořené peníze pomohou vyřešit problém finanční výpomoci zaměstnancům, kterým zaměstnavatelé nevyplácejí mzdu. Proto vás žádám o pochopení a  podporu tohoto mého návrhu, a jak jsem říkal, požaduji, aby ve třetím čtení se o tomto bodu hlasovalo samostatně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Bílý, po něm pan poslanec Frank.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, dovoluji si podat pozměňovací návrh k vládnímu návrhu rozpočtu České republiky na rok 2000, sněmovní tisk 376. Do kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - navrhuji přidat na program výstavba a obnova sportovních zařízení, kód 333510, částku 15 mil. Kč na účelovou dotaci Sportovní areál Horažďovice, okres Klatovy. V kapitole 398 - Všeobecná pokladní správa - snížit vládní rozpočtové rezervy o 15 mil. Kč.

Krátké odůvodnění. Spádovost města Horažďovice pro využití tohoto areálu je cca 20 tisíc lidí. Tento areál bude především sloužit dětem. Cca 3000 dětí v rámci tělesné výchovy může využít tento areál. Dosud musely dojíždět do Strakonic nebo do Klatov z průměrné vzdálenosti 30 km.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a  tělovýchovu na své 26. schůzi dne 3. února vyslovil souhlas s předloženým návrhem rozpočtu ministerstva školství na sportovní areál v Horažďovicích. Byl bych rád, kdyby tento pozměňovací návrh byl ve třetím čtení schválen. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Frank, po něm pan poslanec Šustr.

 

Poslanec Václav Frank: Pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, můj pozměňovací návrh bude velice stručný. Navrhuji v něm do kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa zařadit novou položku, kterou se vyčleňuje 18 mil. Kč pro Městský úřad Lysá n. Labem na dostavbu vstupních objektů podchodu v železniční stanici Lysá n. Labem.

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Podchod pod kolejištěm, který spojuje centrum města s městskou částí, se začal stavět již v roce 1996, byl dokončen v roce 1997, avšak vstupní objekty z různých důvodů dodnes dokončeny nebyly, a to přestože město samo do jejich výstavby již investovalo kolem 30 mil. Kč a další prostředky nemá. Podchod tak využívat nelze a myslím, že není třeba hovořit o stoupající nespokojenosti občanů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím, jestli by vpravo kolem poslanců Kühnla, Kořistky, Škromacha a dalších mohlo být klidněji! Hovořit bude pan poslanec Šustr, připraví se pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych vás informovat o tom, že i letošní návrh rozpočtu nikterak nezohledňuje skutečnost, že územně vyrovnávací dotace, která se poskytuje okresům s podprůměrnou daňovou výtěžností, není ošetřena při jeho rozdělování. Je možnost, aby přednostové okresních úřadů prakticky o své libovůli o těchto financích rozhodovali. Proto navrhuji vložit nový § 3, který zní: "Územně vyrovnávací dotace, § 1 odst. 6, pro jednotlivé obce v okrese se stanoví v minimální výši 50 % z částek uvedených v příloze č. 6. Okresní shromáždění může schválit odchylku od stanoveného poměru až o 15 % z celkové výše územně vyrovnávací dotace." Ostatní paragrafy se přečíslují.

Ještě mám jeden drobný návrh. Vláda dne 22. 12. 1999 usnesením č. 1353 schválila regionální program podpory rozvoje vybraných hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů. Ze stávajících prostředků kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj se nepodařilo zajistit financování programu pro okresy Třebíč, Znojmo, Břeclav, Jeseník, Kladno a Přerov. Navrhuji tedy zvýšit v kapitole 317 položku 620 Program podpory regionálního rozvoje z 1,07 mld. Kč na 1,1 mld. Kč, to je o 30 mil. Kč, na úkor kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Rezerva na národní podíl financování strukturálních fondů. Zahájení programu v roce 2000 umožní v následujících letech zapojení finančních prostředků z fondu Evropské unie.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan poslanec Kohlíček, po něm pan poslanec Nečas.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji. Pane předsedo, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, Česká republika byla vždy známa tím, že se živila výrobou a obchodem. Proto se domnívám, že i rozpočet na letošní rok by měl zrcadlit - i při všech úzkých profilech - právě toto směřování. Domnívám se proto, že bychom se měli věnovat velmi výrazně v rozpočtu podpoře malého a středního podnikání.

Svým usnesením č. 391 ze 27. 4. 1999 vzala vláda České republiky na vědomí dokument Proexportní politika. V souladu s tímto usnesením pak byly v rámci pěti segmentů proexportní politiky navrženy určité prostředky, ale v rámci redukcí při různých čteních rozpočtu se na všechny kapitoly zcela nedostalo.

Kvituji jako velmi příznivou okolnost, že v rámci Ministerstva průmyslu a obchodu je částka 150 mil. Kč na personální zajištění obchodně ekonomických úseků, ale domnívám se, že na druhé straně vzhledem k nedostatku finančních prostředků částka, která byla z požadovaných 220 mil. na veletrhy a na propagační aktivity tiskového charakteru snížena na 179,3 mil. Kč, je příliš malá a neumožňuje dostatečně pomáhat našim malým a středním podnikatelům při jejich exportní expanzi. Já vím, že nebude snadné o tuto částku rozpočet v dané kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu zvýšit. Přesto bych chtěl dát jeden návrh, který možné řešení přináší. Navrhuji z rozpočtu kapitoly Senát, část běžné výdaje, snížit tuto kapitolu o 52 mil. Kč a o stejnou částku dotovat kapitolu Ministerstva průmyslu a obchodu v části na zahraniční prezentaci.

Druhý můj návrh směřuje do oblasti školství. Tam se vyskytuje účelová rezerva na Filmový festival Karlovy Vary.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP