Neautorizováno !


 

(19.00 hodin)

Poslanec Stanislav Křeček: Vážený pane předsedající, členové vlády, Poslanecká sněmovno, odpustím si poznámku k předchozímu řečníkovi, že pan poslanec tady vyjmenuje deset důvodů, pro které přihlášení k trvalému pobytu je veřejnoprávní záležitost, o které nemůže rozhodovat vlastník, a pak dá návrh, aby tomu tak bylo.

Dávám tyto pozměňovací návrhy.

V § 10 odst. 1 vložit nový odstavec 2, který zní: "Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu uvedenému v odst. 1 ani k vlastníkovi nemovitosti." Tady se domnívám, že to, co navrhoval pan poslanec, bylo by tímto vyřešeno.

3. § 10 odst. 5 písm. a) zní:

a): "Vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen přihlašovací tiskopis), který obsahuje údaje o

1. jménu, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,

2. vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby."

Na konci odstavce 5 se doplňují věty v tomto znění: "Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zvláštního zákona. Platby poplatků podle předchozí věty jsou příjmem obce."

Poznámka pod čarou: Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

V § 10 odst. 5 písm. c) v první větě vypustit slova "spolu s přihlášením vlastníka" a v druhé větě slova "a vlastník".

V §10 zrušit odst. 6, ostatní odstavce přečíslovat.

6. V § 10 v dosavadní odstavci 7 doplnit na konci odstavce větu, která zní: "Ohlašovna je povinna oznámit vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu ve lhůtě 15 dnů od zaevidování změny. Výše uvedené změny promítnout do textu vládního návrhu zákona."

7. V § 18 doplnit větu, která zní: "Vyhovuje-li se podle tohoto zákona podání žadatele v plném rozsahu, nevydává se rozhodnutí o správním řízení." Tady to je důležité proto, že na tento zákon se vztahuje správní řízení, a pokud by ohlašovna vyhověla, musela by podle původního návrhu zákona vydávat správní rozhodnutí.

8. Text části třetí zní.

Část třetí: "Novela zákona o správních poplatcích, § 27 - Správní poplatky. Příloha k zákonu č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 336/1995 Sb., zákona č. 170/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1990 Sb., zákona č. 167/1990 Sb., zákona č. 223/1997 Sb., zákona č. 326/1990 Sb., zákona č. 352/1990 Sb., zákona č. 357/1990 Sb.,

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane poslanče, chtěl bych velmi požádat ty, kteří chtějí opustit tuto místnost a projevují to zvýšeným hlukem, aby tak učinili, a to neprodleně.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Děkuji. Zákona č. 360/1990 Sb. a konečně zákona č. 363/1990 Sb., se změní takto: V položce 2 se doplňuje písm. d), které zní.

Písm. d): "ohlášení změny místa trvalého pobytu korun českých 50." Dosavadní část třetí a část čtvrtá § 27 a § 28 se označují jako část 4. a 5. a § 28 a § 29."

To jsou všechny pozměňovací návrhy. Navrhuji, aby o těchto pozměňovacích návrzích se hlasovalo najednou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy. Pan kolega Bendl.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Přece jen ještě po poradě s legislativou bych dal jeden návrh. Pokud by došlo k naplnění všech lhůt v rámci legislativního procesu, nebyl by termín účinnosti dne 1. července 2000 reálný, a bylo by proto vhodné slova "1. července 2000" nahradit slovy "vyhlášení". Toto je můj pozměňovací návrh. Slova "1. července 2000", to znamená den účinnosti, nahradit slovem "dnem vyhlášení".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Na četná upozornění chci sdělit, že v tuto chvíli nedohlédnu na hlasovací zařízení a nevidím, kolik je hodin.

Prosím, kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím. Končím podrobnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že nezazněl ani návrh na vrácení ani na zamítnutí, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Tuším, že je čas blížící se k sedmé hodině, tak konec dnešního plánovaného jednání.

Končím dnešní jednání Poslanecké sněmovny. Těším se zítra v 9.00 hodin na shledanou.

 

(Jednání přerušeno v 19.07 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP