Neautorizováno !


 

(18.40 hodin)

Poslanec Jiří Havlíček: Pane předsedající, dámy a pánové, projednáváme zde novelu zákona č. 172/1991 Sb., kterou projednala i druhá komora Parlamentu, tj. Senát, a kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 468.

Je třeba říci, že návrh předložený Senátem sleduje stejný cíl jako projednávaný návrh tisk 366, tj. napravení nedostatků a vyjasnění nesrovnalostí ve stávajícím platném znění zákona. Současně je třeba říci, že konstrukce senátního návrhu je odlišná a nelze provést sjednocení obou návrhů do kompaktního celku. Odvedenou práci senátorů je třeba ocenit a mou snahou je maximálně využít poznatků, které jsem získal, a proto po dohodě s předkladateli předkládám tyto pozměňovací návrhy.

1. V článku I novelizační bod 1 v nově doplněném písm. d) ve stávajícím textu doplnit "pozemky bezprostředně zastavěné stavbami přecházejí do vlastnictví obce dle odst. 3, 4" se číslovky "3, 4" mění na "4, 5".

2. V článku I se pořadí novelizačních bodů č. 2 a č. 3 zaměňuje tak, že stávající bod 3 bude bodem č. 2.

3. V článku I novelizační bod č. 2, nyní č. 3 návrhu se celý bod mění takto: V § 2 se vkládá nový odst. 5, který zní: "Spolu s nemovitostmi podle odst. 1 přecházejí do vlastnictví obce dnem 1. července 2000 stavby účelových komunikací, podobné stavby sloužící k plnění funkce lesa, k výkonu práva myslivosti nebo k ochraně trvalých porostů, drobné stavby melioračních zařízení a drobné stavby lesotechnických meliorací, pokud byly v období od 1. ledna 1950 do 24. května 1991 vybudovány na pozemcích, které obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949, nebo přecházejí na obce podle § 2, 2a) tohoto návrhu zákona, pokud jsou ke dni 1. července 2000 ve vlastnictví České republiky.

4. V článku I novelizační bod č. 3, nyní č. 2 návrhu v nově doplněném odst. 4 ve stávajícím textu "a to spolu se stavbami uvedenými v odst. 3" se číslovka 3 mění na 5.

5. V článku I novelizační bod č. 4 návrhu v § 2a) odst. 2 se vypouštějí slova "či schválený" a za slova "po 31. prosinci 1949" se doplňuje text: "nebo k jejich vydání vůbec nedošlo". § 2 odst. 2 pak zní: "Nemovitosti uvedené v odst. 1 přecházejí do vlastnictví obcí bez ohledu na to, že příslušná rozhodnutí o přídělu či přídělový plán byly vydány po 31. prosinci 1949 nebo k jejich vydání vůbec nedošlo."

6. V článku I novelizační bod č. 4 návrhu v nově doplněném odst. 5 ve stávajícím textu "ustanovení § 2 odst. 3 a 4" se číslovky "3 a 4" mění na "4 a 5".

7. V článku II návrhu se upravuje úvětí zmocňující k vyhlášení úplného znění takto: "Předseda vlády se zmocňuje…" a dále podle návrhu "aby ve smyslu zákonů ČR…" atd. "aby ve Sbírce zákonů ČR" atd. "vyhlásil úplné znění zákona č. 179/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, jak vyplývá z pozdějších předpisů."

To je vše, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. O slovo se hlásí paní poslankyně Němcová, prosím.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Já bych chtěla v podrobné rozpravě přednést šest pozměňovacích návrhů k tisku 366.

První z nich bude znít takto: V čl. I v písm. d) vypustit slovo "bezprostředně". Odůvodnění - není zřejmé, co je bezprostřední zastavěnost, v praxi by při výkladu nepochybně vznikaly problémy.

Za druhé - v čl. I bodu 2 úvodní věta správně zní: "V § 2 odst. 3 včetně poznámek pod čarou č. 3a), 3b) zní: "- Jedná se o legislativně technickou úpravu textu.

Také následující návrh je legislativně technickou úpravou textu, a tento třetí pozměňovací návrh bude znít takto: V čl. I v bodu 4 úvodní věta správně zní: 4. Za § 2 se vkládá nový § 2a).

Další pozměňovací návrh, čtvrtý, zní takto: V čl. I bod 5 vypustit a podávám tento pozměňovací návrh jako podmiňující, bude-li přijat pozměňovací návrh uvedený k bodu I/4 usnesení rozpočtového výboru pod č. 366/2.

Pátý návrh bude znít takto: V dosavadním čl. II se slova "předseda Poslanecké sněmovny" nahrazují slovy "předseda vlády". Odůvodnění - jde o návaznost na § 2 odst. 1 písm. f) zák. č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv.

Za šesté - v čl. III se stanoví účinnost dnem 1. července 2000. Sjednocují se tak příslušné zákonné lhůty uváděné v tomto zákoně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pan kolega Ambrozek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Asi vás nepotěším, pane předsedající, ale přece jenom předložím jeden pozměňovací návrh, který reaguje už na diskusi v obecné rozpravě a na pozměňovací návrhy kolegy Tomíčka a kolegyně Němcové.

Jedná se o problematiku lesů v národních parcích. Rozpočtový výbor přijal v podstatě jenom část pozměňovacího návrhu, který mluví o tom, že pozemky lesní v národních parcích se obcím nevydají, ale vydá se jim náhrada, a pak tam uvádí tři varianty. Zároveň však vypouští ono blokační písm. d) v § 4 odst. 1, takže ten bod 4 usnesení rozpočtového výboru tím poněkud postrádá smysl.

Proto si dovolím, obdobně jako kolega Tomíček, který ovšem stáhl to blokační písmeno na první zónu národních parků, předložit pozměňovací návrh, který zní - a samozřejmě má smysl jedině, když bude hlasován potom ve třetím čtení současně.

Za prvé - v čl. I bod 5 navrhuji vypustit stávající text poslaneckého návrhu a nahradit ho textem "§ 4 odst. 1 písm. d) zní: Pozemky určené k plnění funkce lesa a jiný lesní majetek v národních parcích".

Za druhé - navrhuji do § 4 doplnit nový odst. 3, který zní: "Za nevydané pozemky určené k plnění funkcí lesů a jiný lesní majetek v národních parcích přísluší obcím náhrada spočívající

  1. ve vydání náhradních pozemků určených k plnění funkcí lesa a jiného lesního majetku ve státním vlastnictví mimo území národního parku a ve srovnatelné hodnotě, pokud možno v nejbližším okolí obce,
  2. ve vydání nemovitostí (pozemků či objektů) ve státním vlastnictví a ve srovnatelné hodnotě na území národního parku a v jeho okolí,
  3. zcela výjimečně pak ve finančním vyrovnání.

Uvedená posloupnost náhrad musí být zachována, pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak."

Za třetí - dosavadní odst. 3 se přečísluje na odst. 4.

Jen ve velice stručném zdůvodnění bych chtěl říci, že problematika lesů v národních parcích se týká asi 5 600 ha, z toho připadá většina na Šumavu, kde 4 300 ha náleží městu Kašperské Hory.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP