Neautorizováno !


 

(18.20 hodin)

(pokračuje Beneš)

Současně ale upozorňuji, že ty věci, které jsou nyní nikoliv ve hře, ale v jednání, jsou velmi závažné, a proto si myslím, že určité nikoliv zpomalení reformy, ale skutečná reforma, zvážení, které ze zákonů např. lze zrušit, abychom administrativu snižovali, nikoliv jenom na centrální úrovni, ale i na úrovní krajské, proto můj pozměňovací návrh zní v § 72: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2002."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Mám zde poslední dvě písemné přihlášky. První z těch dvou je přihláška paní kolegyně Rujbrové, které uděluji slovo. Připraví se pan kolega Václav Brousek.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, můj pozměňovací návrh je poměrně stručný. Týká se navrhovaného znění § 51 odst. 1. Jde o ustanovení, které upravuje podmínky konání nových voleb. Navrhuji, aby v odst. 1 tohoto paragrafu slova "o více než polovinu" byla nahrazena slovy "o více než třetinu".

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, paní kolegyně. Mám zde poslední písemnou přihlášku a tou je přihláška poslance Václava Brouska.

 

Poslanec Václav Brousek: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi navrhnout jeden pozměňovací návrh k § 5 odst. 2 - vypustit bod c). V bodu c) se říká, že s funkcí člena statutárního orgánu právnické osoby zřízené nebo založené krajem nebo v níž má kraj majetkovou účast je funkce člena zastupitelstva kraje neslučitelná. Jedná se také o všechny ředitele škol, které jsou zřízeny krajem. Těch je velké množství, a jestli si uvědomujeme, že vlastně všichni učitelé té školy budou moci kandidovat a ředitel ne, zdá se mi to nenormální, proto tento pozměňovací návrh.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. O slovo se hlásí ještě pan kolega Koudelka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Dávám pozměňovací návrh k pozměňovacím návrhům pana poslance Vidíma, a to k pozměňovacímu návrhu výboru pro veřejnou správu, k části, která se týkala Brněnského kraje...

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, musím vás formálně upozornit, že takový návrh by nebyl hlasovatelný. Pokud chcete, aby byl váš návrh hlasovatelný, de facto byste měl zopakovat celý návrh pana poslance Vidíma. Pouze v té části, ve které se chcete lišit, měl byste říci to odlišení. Myslím si, že bude stačit, když řeknete "v této části stejný návrh jako kolega Vidím, v této části odlišný". Tak aby to byl samostatný pozměňovací návrh k návrhu regionálního výboru. Je mi líto, je to jediná možná procedura.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Dobře. Takže pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu výboru pro veřejnou správu.

Za stávající § 25 se vkládá nový § 25A - Volební obvody - v tomto znění:

§ 25A - Volební obvody

1. Středočeský kraj, Budějovický kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Jihlavský kraj, Brněnský kraj, Olomoucký kraj, Ostravský kraj, Zlínský kraj tvoří volební obvody podle přílohy 1 tohoto zákona, ve které bude uveden jejich popis a počty členů zastupitelstva kraje v obvodě volené. V každém volebním obvodu se volí poměrná část zastupitelstva kraje, odpovídající počtu obyvatel v tomto obvodu, avšak nejméně deset a nejvýše 27.

Příloha číslo 1: Název kraje. Okresy tvořící volební obvod - následuje počet volených zastupitelů. Středočeský kraj.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Myslím si, že můžete, pane poslanče, sdělit, ve které části je váš návrh stejný jako vašeho kolegy. Myslím, že je možné se k němu přihlásit a pouze přednést tu odlišnou část. Budeme rozumět tomu, že to je samostatný návrh.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Takže co se týká Středočeského kraje, Budějovického kraje, Plzeňského kraje, Ústeckého kraje, Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Jihlavského kraje, jsou volební obvody a přidělené mandáty totožné s návrhy poslance Vidíma.

V Brněnském kraji je volební obvod Brno-město 20 mandátů, volební obvod Brno-venkov a Znojmo 13 mandátů, volební obvod Hodonín a Břeclav 13 mandátů, volební obvod Vyškov, Blansko 9 mandátů.

Olomoucký kraj, Ostravský kraj a Zlínský kraj je totožný s tím, co podal pan poslanec Vidím.

Dále dávám pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o volbách do zastupitelstev krajů. Celý tento návrh je totožný s návrhem pana poslance Vidíma s výjimkou Brněnského kraje, kde se vytvářejí volební obvody Brno-město 23 mandátů, dále Brno-venkov a Znojmo 13 mandátů, Hodonín a Břeclav 13 mandátů, Blansko a Vyškov 11 mandátů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Zeptám se, kdo se další ještě hlásí do rozpravy. Chci se zeptat ještě jednou, zda se někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí, podrobnou rozpravu tedy končím.

Chci se zeptat pana zpravodaje, zda zazněl návrh na vrácení k novému projednání či k zamítnutí. Není tomu tak. Končím proto druhé čtení tohoto návrhu zákona.

Prosím pana poslance Koudelku, jestli by mi mohl vrátit můj materiál.

 

Dalším návrhem je bod s pořadovým číslem

 

20.
Návrh poslanců Pavla Peška, Toma Zajíčka, Tomáše Kvapila, Rudolfa Tomíčka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí,
ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb.
/sněmovní tisk 366/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím zástupce navrhovatelů poslance Pavla Peška. (Dotaz z pléna: Evidence ne?) Podle pořadí, které jsem avizoval, je nejprve bod 20 a poté bod 12.

Zahájil jsem projednávání tohoto bodu, omlouvám se. Slovo má pan poslanec Pešek.

 

Poslanec Pavel Pešek: Vážený pane předsedající, všechno podstatné k tomuto návrhu zaznělo při navrhování v prvním čtení. Myslím, že můžete pozvat zpravodajku a můžeme přistoupit k projednávání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení tohoto výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 366/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru poslankyně Miroslava Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru z jeho 24. schůze, která se konala dne 2. února roku 2000. K návrhu poslanců Pavla Peška, Toma Zajíčka, Tomáše Kvapila, Rudolfa Tomíčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 485/1991 Sb. a zákona č. 10/1993 Sb. Uvedené usnesení, v němž rozpočtový výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby zákon přijala s uvedenými připomínkami, vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 366/2.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP