Neautorizováno !


 

(12.20 hodin)

(pokračuje Exner)

V § 30 odst. 1 také navrhuji zvýšit počty členů zastupitelstev, konkrétně čísla 35, 45 a 55, což jsou horní meze pro počty zastupitelstev, nahradit čísly 50, 60 a 70.

V § 32 odst. 3 navrhuji, aby první věta týkající se slibu, který skládá člen zastupitelstva, zněla: "Slib skládá člen zastupitelstva do rukou předsedajícího zasedání zastupitelstva a pronesením slova ´Slibuji´."

V § 43 navrhuji doplnit druhou větu: "V jednacím řádu zajistí uplatnění práv občanů týkajících se jednání zastupitelstva podle §§ 11 a 12."

V § 58 odst. 1 písm. l) navrhuji doplnit slova "na dobu kratší než 3 roky".

V § 71 navrhuji doplnit nový odst. 6 a následující odstavce přečíslovat:

"(6) U zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu, jemuž do 5 let ode dne, do kterého nejpozději musí být přihlášen ke zkoušce, vznikne nárok na starobní důchod, se ověřuje zvláštní odborná způsobilost jen tehdy, jestliže o to sám požádá."

Poslední pozměňovací návrhy se týkají změny pravidel pro zápis při kontrolních zjištěních. Týká se to § 78 odst. 1, v němž navrhuji, aby druhá věta zněla: "Zápis podepisují nejméně dva členové výboru."

V § 78 odst. 2 navrhuji změnit tak, aby slovo "zaměstnance" bylo nahrazeno slovem "zaměstnanců".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Václavu Exnerovi. Slovo má nyní pan poslanec Václav Brousek, připraví se pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Václav Brousek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovolte mi předložit jeden pozměňovací návrh k tomuto zákonu.

§ 95 odst. 2 zní: "Pro Brněnský, Ostravský a Plzeňský kraj zabezpečí úkoly podle odst. 1 města Brno, Ostrava a Plzeň."

Jedná se o přípravu voleb do krajských zastupitelstev a v návrhu je, že pro tyto kraje to budou dělat Okresní úřad Plzeň-sever, Okresní úřad Brno-venkov a Okresní úřad Karviná. Je pochopitelné, že magistrátní města takto velká mají jak aparát, tak i zkušenosti s volbami, a myslím si, že velmi dobře toto zvládnou, a domnívám se, že tato změna je velmi žádoucí.

Tolik moje zdůvodnění. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Václavu Brouskovi. Slovo má pan poslanec Miroslav Beneš. (Nebyl v sále přítomen.) Pan poslanec Miroslav Beneš tu není, slovo tedy má pan poslanec Radko Martínek, připraví se pan poslanec Pavel Hrnčíř.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, mám také dva návrhy.

První pozměňovací návrh se týká hlavy IV, díl 1, § 30 odst. 1, bod a) zvýšit na číslo 45, bod b) zvýšit na číslo 55 a bod c) zvýšit na číslo 65.

A druhý pozměňovací návrh: § 97 odst. 1 - změnit odkaz na § 76 ve stávajícím textu na § 66. Ostatní znění tohoto odstavce zůstává stejné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Radko Martínkovi, slovo má pan poslanec Pavel Hrnčíř. Připraví se pan poslanec Vladimír Doležal.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážená paní místopředsedkyně, česká vládo, paní poslankyně, páni poslanci. Předkládám pozměňující návrh týkající se hlasovací procedury rozhodování krajských orgánů zastupitelstev, s odkazem na předchozí bod projednávání zákona o obcích.

Stejně jako v minulém případě považuji za lepší řešení, aby orgány krajů mohly rozhodovat o usnesení většinou hlasů z přítomných členů zastupitelstev a ne, jak je uvedeno v návrhu, většinou hlasů ze všech členů zastupitelstev.

Proto předkládám pozměňující návrh v tomto znění:

Za prvé: V § 39 odst. 2 slovo "všech" nahradit slovem "přítomných".

Za druhé: V § 57 odst. 2 slovo "všech" nahradit slovem "přítomných".

Za třetí: V § 76 odst. 3 slovo "všech" nahradit slovem "přítomných".

Za čtvrté: V § 79 odst. 2 slovo "všech" nahradit slovem "přítomných".

Pátým pozměňujícím návrhem je § 95 odst. 2 - slovo "Karviná" nahradit slovy "Nový Jičín".

Jednověté odůvodnění: myslím si, že Okresní úřad Nový Jičín bude mít lepší předpoklady, hlavně z hlediska územního, pro přípravu zřízení krajského orgánu.

Děkuji za pozornost a za podporu těchto návrhů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Pavlu Hrnčířovi. Slovo má pan poslanec Vladimír Doležal. Připraví se pan poslanec Petr Mareš.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolím si předložit obdobný návrh, který jsem předkládal i u zákona o obcích, a to týkající se jmenování ředitele.

Skládá se ze dvou částí a žádám zde, aby obě části byly hlasovány najednou a zní:

V § 58 odst. 1 se za dosavadní písm. b) vkládá nové písm. c), které zní: "c) Po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele. Jmenování nebo odvolání ředitele bez předchozího souhlasu ministra vnitra je neplatné." Dosavadní písmena c) až h) se označují písmeny d) až m).

A za druhé, v § 60 odst. 3 se vypouští písm. b) a dosavadní písmena c) až h) se označují jako písmena b) až g).

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vladimíru Doležalovi. Slovo má pan poslanec Petr Mareš, připraví se pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Petr Mareš: Děkuji, paní předsedající. Můj pozměňovací návrh je stručný a krátký.

V § 77 odst. 1 nahradit slova: "výbor pro výchovu a vzdělávání" slovy "výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost".

Text tohoto odstavce tedy bude znít: "Zastupitelstvo zřizuje vždy výbor finanční, výbor kontrolní a výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Tyto výbory jsou nejméně pětičlenné."

Odůvodnění je myslím zřejmé. Oblast vzdělávání by měla být posuzována především ve vazbě na možnost budoucí zaměstnanosti absolventů škol na trhu práce.

V souvislosti s tímto pozměňovacím návrhem je i následující, tj. v § 77 odst. 6 změnit záhlaví ze současného textu na "výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost".

Bod a) nahradit novým textem, který zní: "a) V návaznosti na demografický vývoj a vývoj zaměstnanosti posuzuje a vyjadřuje se k síti škol a školských zařízení, studijních a učebních oborů a k jejich změnám v působnosti kraje".

Je to v podstatě obsahově totéž jako původní znění. Domnívám se, že je to preciznější a odkazuje to na dva důležité procesy, ke kterým se tento orgán bude muset nesporně vyjadřovat, tj. proces demografických změn a proces vývoje na trhu práce. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Petru Marešovi. Slovo má pan poslanec Tom Zajíček, připraví se pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych vznesl jeden pozměňovací návrh k předloženému návrhu zákona. Bude se týkat § 71, kde navrhuji, aby byl zařazen nový odst. 5 za stávající odst. 4 a stávající odstavce 5 a 6 byly následně přečíslovány.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP