Neautorizováno !


 

(11.40 hodin)

(pokračuje Payne)

A samozřejmě tam, kde uvádím "občan České republiky", v tomto případě mám na mysli také to, že někteří občané jsou nikoli občany té které obce, ale mají tam třeba rekreační sídlo. To znamená, že právě v těchto sídlech musíme používat slova "občan České republiky", nikoli jenom "občan obce". Toto právo tedy musí být daleko širší.

Navrhuji proto vložit za § 123 nový § 124, který by zněl: "Obec nese odpovědnost za škody, které vzniknou občanovi v důsledku neoprávněného opatření orgánu obce."

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Už jste skončil, pane poslanče?

 

Poslanec Jiří Payne: Já si to ještě prolistuji - ano, to byla poslední změna, kterou navrhuji, a děkuji za udělení slova. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktickou poznámku má pan poslanec Urban.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já jsem velmi pečlivě poslouchal kolegu Payna a chtěl bych ho vaším prostřednictvím upozornit na jistou nedůslednost nebo vnitřní rozpolcenost.

On asi padesátkrát použil při komentáři některých formulací zákona své spojení, že to má socialistický charakter. Na druhou stranu ale uděloval čestné občanství generálním tajemníkům.

Prosím tedy, pane kolego, abyste byl příště při svých projevech důsledný. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Urbanovi, a ještě než předám slovo přihlášenému panu poslanci Schlingovi, žádám, podle § 63 odst. 1 pana poslance Payna, aby své návrhy předložil zpravodaji písemně. Pane poslanče (k poslanci Paynovi), zaregistroval jste moji žádost? - (Poslanec Payne nereaguje.) - Pane poslanče Payne, zaregistroval jste prosím moji žádost? Žádám vás podle § 63 odst. 1, abyste předal své pozměňovací návrhy panu zpravodaji písemně.

Nyní má slovo pan poslanec Jaromír Schling, připraví se pan poslanec Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Jaromír Schling: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, mám pouze jeden drobný pozměňovací návrh k § 118 k první větě, kde navrhuji nahradit slovo "osadní" slovem "místní", a tuto změnu promítnout do následujících částí zákona.

Stručné odůvodnění: termín "osadní" asi většinou připomíná spíše terminologii trampskou než zákon o obcích. Domnívám se, že přídavné jméno "místní" bude výstižnější právě proto, že tyto orgány budou někdy zřízeny v částech měst, jindy to bude vesnice, která je připojena k městu, apod. Budou to prostě nejrůznější sídelní útvary a místní výbor je termín výstižnější.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Schlingovi, slovo má pan poslanec Zdeněk Škromach, připraví se paní poslankyně Miroslava Vlčková.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, chtěl bych podat pozměňovací návrh k tisku 422/1, a to k § 115 odst. 2, kde za slova "kontrolní výbor" se vkládá znění: "a u obcí s počtem obyvatel nad 10 tisíc výbor pro zkvalitnění života seniorů a zdravotně postižených". Vyplývá to z některých mezinárodních úmluv, a vzhledem k tomu, že pan poslanec Payne tady velmi dlouho a velmi široce hovořil, nebudu to dále rozebírat, informace k tomu můžeme samozřejmě získat na internetu na příslušných stránkách. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Škromachovi. Slovo má paní poslankyně Miroslava Vlčková, připraví se pan poslanec Jaroslav Štrait.

 

Poslankyně Miroslava Vlčková: Vážená paní předsedající, vážení přítomní, předkládám následující pozměňovací návrh.

Paragraf 80 doplnit o odst. d) s následujícím zněním: "účastnit se jednání rady s hlasem poradním".

Dovolte mi krátké zdůvodnění. Vážení kolegové, přála bych si, abychom při hlasování o zákonu o obcích měli na mysli, že nejvyšším orgánem obce je občany volené zastupitelstvo. Všechny další samosprávné orgány a jejich představitelé jsou voleni zastupitelstvem, a často zde hrají roli politické zájmy různých skupin a stran. Potom rozhodování rad obcí často nemusí odpovídat případné vůli zastupitelstva a je vynechávána vůle části voličů. Naším cílem je dát maximální pravomoc zastupitelstvům a členům zastupitelstev a vytvářet podmínky pro větší demokracii v obci, a proto vám děkuji za podporu předloženého pozměňovacího návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji paní poslankyni Vlčkové, slovo má pan poslanec Jaroslav Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi krátký pozměňovací návrh, doplnit do § 82 odst. 2 nové písmeno u): "ustavovat konzultativní orgán ve věci seniorů (rady starších)".

Kratičké zdůvodnění: Rady starších mohou usměrnit a zmírnit mezilidské vztahy, zejména při uplatňování své celoživotní moudrosti a zkušenosti. Domnívám se, že návrh je v souladu s evropskými standardy a současnými trendy.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Hlásí se dále ještě někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Prosím pana zpravodaje, aby se ujal svého úkolu a zrekapituloval rozpravu.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji, paní předsedající. Konstatuji, že v rozpravě vystoupilo 14 poslankyň a poslanců, kteří přednesli pozměňovací návrhy. V průběhu rozpravy nezazněl žádný návrh na zamítnutí nebo vrácení výboru k přepracování. Myslím si tedy, že je možné propustit tuto předlohu do třetího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi, končím druhé čtení tohoto návrhu.

Dalším bodem je

 

8.
Vládní návrh zákona o krajích (krajské zřízení)
/sněmovní tisk 423/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr vnitra Václav Grulich, kterého prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, návrh zákona o krajích (krajské zřízení) je samozřejmě jedním z klíčových zákonů. Podle článku 100 odst. 3 Ústavy ČR lze vytvořit nebo zrušit vyšší územní samosprávný celek jen ústavním zákonem.

Toto ustanovení bylo naplněno ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Tento ústavní zákon stanovil počet a sídla vyšších územních samosprávných celků, tedy krajů, vymezil je územím okresů, stanovil podmínky pro změnu hranic jejich území a současně provedl změnu článku 99 Ústavy ČR a vypuštění jejího čl. 103, a to z důvodu sjednocení názvu pro vyšší územní samosprávné celky na kraje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP