Neautorizováno !


 

(10.00 hodin)

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Šplíchalovi. Nyní bude hovořit pan kolega Ladislav Šustr, připraví se pan kolega Václav Brousek.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si předložit několik pozměňovacích návrhů.

Jako první - za § 33 vložit

1. "veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru".

2. "pozemky, které jsou veřejným prostranstvím, stanoví obec obecně závaznou vyhláškou v samostatné působnosti".

V § 49 doplnit v bodu 1 odrážka a) za slova "veřejného pořádku" nová slova "ochrany životního prostředí", dále se pokračuje "cestovního ruchu a péče o zvířata".

V § 84 v bodu 1 za slova "do obecního úřadu nebo jinou osobou" vložit "nebo jinou osobou", tzn. že místo slovo "zaměstnanec" bude "osoba", neboť je možno najímat na takového činnosti. Pokud by prošlo slovo "osoba" místo "zaměstnance", to je tam ještě několikrát, předám písemně, pak by neplatilo ve větě, která začíná "Je oprávněna požadovat od občanů potřebná vysvětlení k objasnění skutečností nutných ke zjištění přestupku" a byla by tečka. Neplatilo by pak "a ukládat pokuty v blokovém řízení".

V § 89 je limit "do 15 dnů", navrhuji zvýšit na původních 30 dnů.

A poslední návrh - v § 100 odst. 2 Radě obcí je vyhrazeno… na konec odstavce 2 doplnit další bod, který by zněl: "V nutných a neodkladných případech vydávat obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti. Obecně závazná vyhláška však pozbude závaznosti, nebude-li schválena na nejbližším zasedání obecního zastupitelstva."

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Šustrovi. Nyní bude hovořit pan kolega Zajíček, který má přednostní právo, a já se omlouvám panu kolegovi Brouskovi. Po panu poslanci Zajíčkovi bude hovořit kolega Brousek.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji, pane předsedající, já se omlouvám těm, které jsem předběhl, ale zjistil jsem při podávání pozměňovacích návrhů, že celá řada jich je obsažena v pozměňovacím návrhu, který jsem avizoval v obecné rozpravě, proto si dovolím tento návrh uvést.

Navrhuji tedy doplnit nový § 51a v následujícím znění: "Svazek obcí dá přezkoumat příslušným okresním úřadem nebo auditorem hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok.

Odst. 2: Náklady na přezkoumání hospodaření svazku auditorem uhradí svazek obcí ze svých rozpočtových prostředků.

Odst. 3: Ustanovení § 42 a 44 tohoto zákona platí pro svazek obcí obdobně."

Druhý pozměňovací návrh se týká § 67. V § 67 odst. 3 se za slova "zasedání zastupitelstva obce" doplňuje text ve znění "pronesením slova ´slibuji´".

V § 82 se doplňuje odst. 5 ve znění:

Odst. 5: "Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předloženy k rozhodnutí podle § 103 odst. 1."

Další pozměňovací návrh se týká § 86. V § 86 se vypouští stávající text a nahrazuje se novým ve znění: "Zastupitelstvo obce zruší usnesení rady obce, jestliže je v rozporu s právním předpisem nebo usnesením zastupitelstva obce."

Další pozměňovací návrh. V § 89 odst. 1 se vypouští část textu "a členy finančního a kontrolního výboru" v poslední větě.

V § 101 odst. 1 se doplňuje za stávající text po čárce následující znění: "jinak jsou tyto právní úkony od počátku neplatné".

Dále v § 120 odst. 1 se nahrazuje slovo "zřizuje" formulací "může zřídit".

Dále v § 122 se vypouští odst. 2 a nahrazuje se novými odstavci 2, 3, 4 ve znění:

"(2) Má-li okresní úřad za to, že usnesení nebo jiná opatření zastupitelstva nebo orgánu obce samostatné působnosti, která nemají povahu právního předpisu, jsou v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem vydaným na základě zákona, pozastaví okresní úřad jeho výkon. Rozhodnutí o pozastavení výkonu opatření nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení obecnímu úřadu. Včas podaný opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(3) Nezjedná-li nápravu zastupitelstvo obce do 3 měsíců od pozastavení jeho výkonu, podá okresní úřad žalobu krajskému soudu, příslušnému podle sídla obce, na jeho zrušení. Krajský soud v řízení o této žalobě postupuje přiměřeně podle zvláštního právního předpisu (horní index 38a). Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu před rozhodnutím soudu, okresní úřad své rozhodnutí o pozastavení výkonu rozhodnutí zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy okresnímu úřadu.

(4) Zamítne-li soud žalobu, okresní úřad své rozhodnutí o pozastavení výkonu opatření zruší do 15 dnů od nabytí právní moci rozsudku soudu."

Dosavadní odstavce 3 a 4 se přečíslují na 5 a 6.

V § 123 odst. 1 se odkaz na § 122 odst. 1 a 2 doplňuje ještě o odkaz na odst. 5.

V § 123 odst. 2 se mění odkaz za slovy "samostatné působnosti" tak, že se vypouští slova "odst. 2" a nahrazuje se slovy "odst. 3 a odst. 5".

V § 126 se za slova "v § 122 odst. 1 a 2" doplňuje také odkaz na odst. 3 a odst. 5.

V § 127 odst. 1 se navrhuje vypustit odkaz na odst. 2 větu první a § 122 odst. 3.

V § 140 odst. 3 se doporučuje nahradit odstavce 3, 4, a 5 ve znění:

"(3) Má-li krajský úřad za to, že usnesení nebo jiná opatření zastupitelstva nebo orgánů měst Brna, Ostravy a Plzně samostatné působnosti, nemající povahu právního předpisu, jsou v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, vydaným na základě zákona, pozastaví krajský úřad jejich výkon. Rozhodnutí o pozastavení výkonu opatření nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného vyhotovení magistrátu města Brna, Ostravy nebo Plzně. Včas podaný opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(4) Nezjedná-li nápravu zastupitelstvo města Brna, Ostavy a Plzně do tří měsíců od pozastavení výkonu usnesení nebo jiného opatření, podá krajský úřad žalobu krajskému soudu, příslušnému podle sídla města, na jeho zrušení. Krajský soud v řízení o této žalobě postupuje přiměřeně podle zvláštního právního předpisu (odkaz na 38a).

(5) Zamítne-li soud žalobu, krajský úřad své rozhodnutí o pozastavení výkonu opatření zruší do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí soudu."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP