Neautorizováno !


 

(9.40 hodin)

(pokračuje Tomíček)

Samozřejmě že obec jako taková má svou úlohu v hierarchii lidské společnosti při jejím řízení i při fungování. Ovšem zde se musíme také zamyslet nad tím, že některé obce nejsou zcela schopny plnit úlohy, které jsou na ně kladeny. Je to ovšem otázka zastupitelstev těchto obcí, aby se zamyslela, jakým způsobem lze tento problém řešit.

Nelze zákonem řešit problémy absolutně všech obcí. Nelze mít v zákoně krytu jakoukoli činnost, která se v obcích děje. Zde právě se klade úloha na samosprávu, která se musí s těmito problémy popasovat a vyřešit je.

Mluvím o tom z toho důvodu, že chci upozornit všechny poslance, kteří se chystají vystoupit v podrobné rozpravě, aby si toho byli vědomi. Já sám nemíním v podrobné rozpravě vystupovat, neboť si myslím, že na půdě výboru jsem se diskuse účastnil v maximálně možné míře a podílel jsem se na nalezení optimálního řešení. A nejenom já, ale myslím že všichni členové tohoto výboru to udělali, koneckonců komplexní pozměňovací návrh, jak je předložen výborem, o tom hovoří.

Chci jen znovu připomenout všem poslancům, že tak jak byl probírán tento zákon i mnohé následující, asi tato pozornost nebyla věnována zatím ještě žádnému zákonu, který v Poslanecké sněmovně byl řešen. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Tomíčkovi. Nyní bude hovořit pan kolega Miroslav Beneš a je posledním písemně přihlášeným do obecné rozpravy. Prosím, pan kolega Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, pane odcházející předsedo vlády, členové vlády, dámy a pánové, jak již ve svém úvodním slově řekl pan ministr vnitra, sněmovna bude projednávat v podstatě šest návrhů zákonů. Z toho pět jsou normy technické a jeden je norma kompetenční, tedy zásadní. Zásadní norma, při které bychom si měli položit otázku, zda opravdu dochází k decentralizaci, zda opravdu dochází k reformě veřejné správy a zda opravdu není riziko určité ztráty celistvosti některých věcí v rámci České republiky.

O těchto věcech ale budu hovořit až v obecné rozpravě nad návrhem zákona o změně zákonů. Nyní bych se vyjádřil obecně k normám technickým.

Možná že se někteří budou divit, obzvláště ti, kteří v televizních vystoupeních kritizují, že poslanci některé strany se na přípravě těchto zákonů nepodílejí, a pak ani nejsou na jednání ve sněmovně, kdy se o návrhu zákonů hovoří, možná se budou divit, že zde vyjádřím nejprve poděkování. Poděkování všem pracovníkům Ministerstva vnitra, kteří velmi obětavě - nebudu hovořit, do kolika hodin - pracovali na jednotlivých pozměňovacích návrzích, na jednotlivých změnách přístupů.

Když ale hovořím o změnách přístupů, tak také musím vyjádřit určitou lítost. Lítost nad tím, že výbor od samého začátku se pokoušel definovat určité obecné teze. Obecné teze, které nebyly konsensuální, ale které jakýmsi názorem výboru napříč politickým spektrem dávaly signály, jak asi by se mohlo měnit projednávání zákonů v Poslanecké sněmovně. Je mi velmi líto, že když jsme v září formulovali teze typu "dozor nad samosprávou" úplně jiným mechanismem, než je ve vládním návrhu, "pravomoci rady zastupitelstva" v úplně jiné podobě, než jak je ve vládním návrhu, tak že tyto teze nebyly zapracovány a do Poslanecké sněmovny byly dány vládní návrhy v původním znění, což podle mého názoru znamenalo, že došlo ke zbytečné práci, neboť ti z vás, kteří se zabývali komplexními pozměňovacími návrhy, mi potvrdí, že jsou oproti návrhům vládním zásadně jiné. Je to lítost nejenom nad zmařeným časem, ale také nad zmařeným papírem.

Myslím si, že návrh zákona, který nyní projednáváme, návrh zákona o obcích, je posunem k lepšímu. Já osobně mám stále ještě určité pochybnosti, protože když čtete návrh v sedmém znění - a jedná se o návrhy čtyř zákonů: zákon o obcích, o hlavním městě Praze, o krajích a o okresních úřadech, které jsou mezi sebou provázané - tak už si pak při sedmé verzi nejste jisti, zda všechny souvislosti jsou vychytány. Proto jsem navrhoval, abychom tento materiál projednávali až příští úterý, abychom všichni měli v klidu čas si tu poslední verzi ještě přečíst. To, že to není poslední verze, nasvědčuje koneckonců, že při finálních diskusích ve výboru jednotliví zpravodajové dostali za úkol ještě vychytat ty věci a precizovat jejich znění, abychom měli normy ve stejných strukturách, ve stejných podobách, aby jednotlivé vztahy a vazby byly řešeny stejným a identickým způsobem.

Zda se nám to podařilo, budete posuzovat nejen vy nyní, ale především to budou posuzovat velmi přísně občané této země, kteří zasedají v jednotlivých zastupitelstvech obcí a měst a koneckonců i hlavního města Prahy.

Takže, dámy a pánové, velmi se přimlouvám, aby za základ byl vzat komplexní pozměňovací návrh výboru, který jste dostali jako sněmovní tisk 422/1, čímž zasahuji do slova zpravodaje, neboť on se přeřekl a uvedl 422/2, resp. vycházel z jiné tištěné materie. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Benešovi. Já jsem viděl avizování, že by měl hovořit pan kolega Brousek, ale já mám od něj přihlášku do podrobné, nikoli do obecné rozpravy.

Takže hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak, obecnou rozpravu uzavírám. Nezazněl návrh na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání ani návrh na zamítnutí, tudíž můžeme otevřít okamžitě rozpravu podrobnou.

Do rozpravy podrobné mám tyto písemné přihlášky: pan kolega Zuna, Paulík, Šplíchal, Šustr, Beneš, Brousek, Chytka, Hrnčíř, Rujbrová, Kostrhun, Hojdar.

Na začátku podrobné rozpravy bych ale udělil slovo zpravodaji kolegovi Zajíčkovi, aby přednesl návrh, který jsme avizovali, že odhlasujeme na začátku podrobné rozpravy, to znamená, to, co vezmeme za základ, a pak, pane zpravodaji, ještě mám jeden problém, který se týká vašich pozměňovacích návrhů, které byly rozdány písemně.

Zvykem v této sněmovně bylo, že sněmovna hlasováním zakceptovávala pozměňovací návrhy, které byly obsaženy ve sněmovních tiscích. Vaše pozměňovací návrhy v sněmovním tisku obsaženy nejsou, a tudíž se obávám, že je bude zapotřebí potom v rozpravě přednést. Jsou to necelé tři stránky, to už budeme muset zvládnout, tuto věc.

Prosím nejprve o procedurální návrh.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji, pane předsedající. Já jsem ve svém úvodním slově na to upozorňoval, omlouval jsem se tím trochu ctěné sněmovně, že ji budu muset chtě nechtě chviličku obtěžovat s přečtením pozměňovacího návrhu, protože jsem si vědom, že není ve sněmovním tisku. Ještě jednou se za to omlouvám, byl jsem upozorněn na to, že jsem tady uvedl komplexní pozměňovací návrh jako č. 422/2, což není pravda, jedná se o sněmovní tisk 422/1.

K vlastní proceduře mi dovolte, abych sněmovnu seznámil s usnesením č. 124 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí z 26. schůze výboru, která byla 2. února 2000.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své schůzi z 2. února po předložení náměstkyní ministra vnitra prof. Yvonnou Streckovou, po zpravodajské zprávě poslance Toma Zajíčka a po rozpravě přijal usnesení, kterým:

1. Doporučuje Poslanecké sněmovně jako základ pro projednávání ve druhém a třetím čtení komplexní pozměňovací návrh zákona o obcích.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP