Neautorizováno !


 

(9.30 hodin)

(pokračuje Zajíček)

Vyhovět se nám bezpochyby nepodařilo všem, ale předpokládám, že předloha, tak jak je předložena ctěné sněmovně k uvážení, je vcelku v dobrém stavu a že do ní byly zapracovány všechny změny, které byly nutné v souladu s ostatními reformními zákony, a že tam byly provedeny i úpravy, které vznikly ze zkušenosti se stávající platnou normou o obecním zřízení, a věřím, že to bude zákon dobrý.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji Zajíčkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy mám tyto přihlášky: pan kolega Kvapil, pan kolega Radko Martínek, kolega Karel Šplíchal, kolega Rudolf Tomíček a kolega Miroslav Beneš. To jsou přihlášky do obecné rozpravy. Větší počet je do rozpravy podrobné.

První v rozpravě vystoupí pan kolega Tomáš Kvapil, připraví se kolega Radko Martínek.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, máme před sebou ve druhém čtení návrh zákona o obcích. Tento návrh původně předložila vláda, nicméně výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj tento vládní návrh zásadně přepracoval. Byla to bezesporu práce úmorná, nicméně jsem přesvědčen, že návrh, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 422/1, je v zásadě dobrý a může být východiskem pro naše další jednání.

Výbor vyšel z platné právní úpravy, snažil se o vyváženost kompetencí mezi jednotlivými orgány obcí a nově také přijal některé nové prvky, které obsahoval vládní návrh. Rád bych se zde zmínil o jednom z nich. Nově podle zákona o obcích bude možnost zastupitelstev zřizovat tzv. osadní výbory. Budou to orgány zastupitelstva a osobně jsem přesvědčen, že to budou orgány, které napomohou udržet integritu obcí, napomohou tomu, aby nedocházelo k další atomizaci obcí. Tento osadní výbor bude oprávněn předkládat orgánům obce návrhy týkající se rozvoje části obce, pro kterou je tento osadní výbor zřízen, bude oprávněn vyjadřovat se k rozpočtu a také k návrhům obecně, které se týkají dané části obce. Bude také oprávněn vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce z dané části. Předseda osadního výboru by měl mít právo vystoupit na zastupitelstvu, požádá-li o to. Členy osadního výboru by měli být občané z té části obce, pro kterou je tento výbor zřizován.

Chtěl jsem na tomto příkladně uvést, že i určité nové prvky, které se v návrhu zákona objevují, mají svůj smysl a budou určitě pozitivem. Chtěl bych doporučit, jak to udělal pan zpravodaj, abyste zvažovali své pozměňovací návrhy, a věřím, že zdárně tento zákon postoupí do třetího čtení a že bude na této schůzi sněmovny přijat.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Kvapilovi. Nyní bude hovořit pan kolega Radko Martínek. Připraví se pan kolega Karel Šplíchal.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrhem zákona o obcích, sněmovní tisk 422, je zahajován komplex projednávání zákonů k reformě veřejné správy, v níž první část bude projednávána na této schůzi Poslanecké sněmovny a druhá část má být projednávána na schůzi příští.

Komplex zákonů o reformě veřejné správy otevírá nejen novou kapitolu systému státní správy a samosprávy v našem státě, ale zahajuje také proces další decentralizace a demokratizace našeho státu. Pravomoci se posouvají blíže občanovi a vzniká nový prvek územní samosprávy - krajské zastupitelstvo. Tyto procesy jsou bezesporu pozitivní a jsem pevně přesvědčen, že ovlivní v pozitivním smyslu slova vývoj našeho státu a vytvoří také reálné předpoklady pro racionální a systematické řešení ekonomických i společenských problémů na regionální úrovni.

Zákon o obcích je klíčovým zákonem celé reformy, neboť právě od něj jsou odvozovány všechny ostatní zákony, a to včetně nového zákona o krajích. Stejně jako u dalších zákonů i v tomto případě připravil výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí komplexní pozměňovací návrh, ve kterém se snažil reagovat na velmi širokou diskusi, která v přípravě zákonů o reformě veřejné správy proběhla a které se zúčastnila jak odborná, tak i laická veřejnost. Je myslím pozitivní, že zákony o reformě veřejné správy se připravovaly veřejně a byly ve všech etapách veřejnosti přístupny a s veřejností konzultovány. Tým pracovníků pod vedením náměstkyně ministra vnitra prof. Streckové odvedl obrovský kus práce nejen na přípravě vlastních zákonů, ale také na tom, aby byla změněna dosavadní praxe a zákony byly posuzovány a konzultovány ve všech etapách svého vzniku.

V období mezi prvním a druhým čtením vykonával, jak už jsem řekl, obrovskou práci výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který výrazným způsobem vládní návrh dopracoval. Je myslím velmi důležité pro reformu takového významu, že se na této práci aktivně podílely všechny poslanecké kluby. Věřím, že tak bylo dosaženo stavu, který je obecně přijatelný po faktické stránce, a je tak vytvořen dobrý základ pro stabilitu reformy do budoucna.

Komplexní pozměňovací návrhy by nemohly být připraveny, pokud by nebyly připravovány s vysokou pomocí a podporou pracovníků jednotlivých ministerstev, a musím tady zdůraznit, že pan ministr Grulich splnil své slovo a byli to především jeho pracovníci, kteří vynaložili obrovský kus práce.

Předpokládaný komplexní pozměňovací návrh byl také rozsáhle konzultován se Svazem měst a obcí a i v tomto případě bylo dosaženo obecně přijatelného kompromisu. Návrh reaguje na dosavadní zkušenosti z vývoje obecní samosprávy a tyto zkušenosti do zákona zapracovává.

Vzhledem k uvedenému jsem pevně přesvědčen, že návrh, pokud bude akceptován, přispěje k dalšímu pozitivnímu vývoji měst a obcí v naší republice, a doporučuji vám, vážené kolegyně a kolegové, abyste komplexní pozměňovací návrh, který je předkládán výborem, vzali za základ dalšího projednávání tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Martínkovi. Já jenom k závěru jeho řeči. Hlasování o tom, který materiál vezmeme za základ, by mělo proběhnout na začátku podrobné rozpravy, abychom si ujasnili proceduru, nebude-li vůči tomu námitek. Není tomu tak, takže jsme se dohodli, že takto to provedeme.

Pan kolega Karel Šplíchal - omlouvám se, byl přihlášen do podrobné rozpravy, nikoliv obecné. Nyní bude hovořit pan kolega Rudolf Tomíček, připraví se pan kolega Miroslav Beneš.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, jak již tady bylo mnohokrát řečeno, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí udělal při posuzování návrhu tohoto zákona maximum. Podařilo se nám - a doufám, že podařilo - syntetizovat spousty návrhů, které do výboru přišly. Probírali jsme se všemi návrhy pečlivě a snažili jsme se najít optimální variantu. Já osobně mám zkušenost, že při rozhovorech se starosty v okrese, v kraji i se členy zastupitelstev cítím jednu věc, resp. bylo mi řečeno jedno. Celý tento návrh, jak byl udělán v rámci výborů, je pozitivním posunem vpřed.

****




Přihlásit/registrovat se do ISP