Neautorizováno !


 

(9.20 hodin)

(pokračuje Grulich)

Zároveň se však obcím dává možnost podat žalobu k soudu proti rozhodnutí orgánů státu o zrušení usnesení orgánu obce v samostatné působnosti. O zrušení právního předpisu obce, to je obecně závazné vyhlášky nebo nařízení, bude však rozhodovat i nadále Ústavní soud. Jsou upraveny i nástroje pro případ dlouhodobé nečinnosti zastupitelstva obce a pro případ nerespektování výsledku místního referenda. Jde o rozpuštění zastupitelstva obce Ministerstvem vnitra s tím, že obci se dává možnost proti takovému rozhodnutí podat žalobu soudu.

Pro zabezpečení výkonu přenesené působnosti obce a nezbytných úkolů v samostatné působnosti obce v případech, kdy v obci nebude zvoleno zastupitelstvo nebo dojde k jeho rozpouštění, se zavádí institut správce obce. Tady se dostáváme do problému - když dovolíte, abych krátce komentoval - na který jsem upozorňoval už při předkládání koncepce reformy veřejné správy. Tehdy jsem upozorňoval na to, že pokud Poslanecká sněmovna se přikloní ke spojenému modelu státní správy a veřejné správy, bude to obtížnější práce, protože nám vzniká problém, jak vytvořit zpětnou vazbu, kterou by se zajistila kontrola výkonu státní správy.

Okolo těchto problémů bylo a je nejvíc diskusí. Je to nepochybně… (Řečník vyčkává na skončení hlasité debaty mezi poslanci US.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegové, my počkáme. Děkuji.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Můžeme jednat i v sobotu.

Je to nepochybně jeden z nejobtížnějších momentů a problémů celé této reformy. Splnilo se mé očekávání a dochází zde k určitým v dobrém slova smyslu střetům mezi zástupci výkonu a kontroly státní správy a zástupci výkonu komplexní samosprávy. Myslím, že byly respektovány i připomínky těch skupin starostů, zastupitelů, ale nemohly být samozřejmě respektovány připomínky každého jednotlivého starosty, protože dopisy s náměty chodí ještě pořád, ale bohužel někde vycházejí z příliš úzkých jednostranných pohledů jednotlivých funkcionářů, z jejich osobních postojů, které postrádají prvek obecnosti, obecného, nadřazeného pohledu. Takže takovým připomínkám ve všech případech nebylo možno vyhovět. Sami vidíte z tisku, že někteří takto dotčení starostové se ohrazují třeba proti zákonu obcích, protože mají jiný názor. Ale po pravdě řečeno, ještě dlouho budou probíhat debaty o jednotlivých krocích reformy a zřejmě až po dvou třech letech budeme schopni zhodnotit, které kroky se plně osvědčily, které se zcela neosvědčily a které případně bude potřeba novelizovat.

Říkal jsem už minule v úvodu, že se budeme pokoušet poctivě, srovnáváním, studiem, diskusemi vyhnout všem pochybením, ale nedělejme si iluze. Reforma veřejné správy si bude muset svým způsobem sednout, mnohé věci bude muset vyzkoušet, klidným rozumem je zvážit a pak pokračovat dál. Reforma - a to jsem rovněž v úvodu ke koncepci říkal - není akce. Reforma je živý, trvale existující proces, kterým se bude muset tato sněmovna - možná už po nás, s dalšími poslanci - zabývat, stejně jako krajští zastupitelé, bude se muset stále a stále dotvářet, tak jak to existuje i v jiných kulturních zemích západní Evropy, kde na reformě pracují desítky a desítky roků.

Jednotlivé způsoby spolupráce obcí se podrobněji upravují v souladu s Evropskou rámcovou dohodou o spolupráci přesahující hranice mezi územními orgány i podmínkami spolupráce s obcemi jiných států. Na základě Evropské charty o ochraně národnostních menšin návrh právní úpravy obecního zřízení pamatuje i na práva tradičních národnostních menšin, pokud jde o požadavky na označování ulic, obcí a jiných veřejných prostranství v jazyce národnostní menšiny.

Dámy a pánové, tolik obecně ke všem zákonům, které dnes budeme projednávat, a speciálně k zákonu, který budeme projednávat jako první. Kratší výstupy k jednotlivým zákonům a jejich konkrétním problémům si dovolím učinit, až budou tyto jednotlivé zákony dnes dopoledne na pořadu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi vnitra ČR panu Václavu Grulichovi.

Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 422/1. Dále nám byl rozdán materiál - písemně předložené pozměňovací návrhy zpravodaje k tomuto tisku. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové a kolegyně, máme před sebou sněmovní tisk 422, který byl předmětem jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj tak, aby byl připraven do druhého a předpokládám, že i do třetího čtení. Já se budu snažit být velice stručný, ale musíte mi dovolit, abych alespoň zrekapituloval, co máme k dispozici v této chvíli k projednávání tohoto bodu.

Do sněmovny přišel vládní návrh, který byl ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí rozsáhle přepracován, a výsledek této činnosti, tak jak tady zmínil pan ministr Grulich, je verze komplexního pozměňovacího návrhu tohoto výboru, kterou máte k dispozici jako sněmovní tisk 422/2.

Každý z vás také dostal pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k zákonu o obcích v tisku 422 a já se pokusím velmi stručně vysvětlit, jak tento pozměňovací návrh vznikl.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se jednalo o nějaký vnitřní rozpor uvnitř výboru pro veřejnou správu, ale zdůrazňuji, že tomu tak není. Při projednávání jsme se dostali do určité časové tísně. Když jsme dělali určitou diferenční analýzu mezi zákonem o obcích a zbývajícími zákony, které stavějí reformu na nohy, zjistili jsme, že tam jsou ještě některé nedostatky, které jsem se pokusil vtělit do tohoto pozměňovacího návrhu. S ohledem na to, že nemá číslo sněmovního tisku, musím v podrobné rozpravě tento pozměňovací návrh přečíst. Tím se zároveň hlásím do podrobné rozpravy.

Máme tedy vládní návrh, který je změněn komplexním pozměňovacím návrhem výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a budeme mít k dispozici pozměňovací návrh k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Předpokládám, že další pozměňovací návrhy mohou v této sněmovně vzniknout. Velmi bych prosil všechny kolegyně a kolegy, aby zvážili uplatnění svých pozměňovacích návrhů, i když vím, že je to jejich svaté právo, aby zvážili jejich podání, protože šíře připomínkového řízení, která se vztáhla k tomuto sněmovnímu tisku, nemá myslím v této sněmovně obdoby, nebo alespoň nebyla příliš častá. Jistě jsme nedokázali mluvit se 6 300 starosty, ale ujišťuji vás, že spolupráce se Svazem měst a obcí, s pány primátory a s dalšími subjekty, kterých se tato předloha bude týkat, byla velmi intenzivní a snažili jsme se využít veškerých návrhů, které tady byly.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP