Neautorizováno !


 

(9.10 hodin)

(pokračuje Grulich)

A další postupné reálné kroky nabývá právě projednáváním, předložením a předpokládám i schválením jednotlivých zákonů, které tuto zamýšlenou reformu de facto realizují.

Když jsem uváděl jednotlivé zákony v prvním čtení i celý tento blok, upozorňoval jsem na to, že tyto zákony tvoří celek, že je třeba je projednávat tak, aby vzájemně na sebe navazovaly, aby harmonovaly. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, nevím, jakým stylem již vysvětlit vám, kteří neustále v hloučcích diskutujete, že by bylo dobré tuto činnost jít dělat někam jinam, kde nerušíte ty, kteří chtějí pracovat. A jestliže mě ani v tuto chvíli nevnímáte, tak tedy začnu jmenovat. A začneme zprava. Pan kolega Marek…, nemusím dopovídat, pan kolega Cyril…, také nemusím dopovídat, pan kolega Radko..., také nemusím dopovídat. Děkuji.

Pane ministře, můžete pokračovat.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Chtěl bych říci, že vypuštěním některých vážných záměrů by mohlo dojít k poškození celé soustavy reformy. Stejně tak je nemyslitelné, abychom schválili 6, 7, 8 zákonů a některý vypustili, protože tyto zákony jsou koncipovány tak, aby jeden byl doplňován druhým, a bez toho jednoho nelze celou reformu realizovat. Týká se to nejen těch zákonů, které předkládám já, ale i těch, které po mně budou předkládat moji další kolegové.

Prosil jsem tehdy sněmovnu, aby - pokud to bude jenom trochu možné - byly všechny pozměňovací návrhy koncentrovány do příslušných garančních výborů. Zaručil jsem, že dodáme odborníky z ministerstev, kteří budou s poslanci spolupracovat, tak aby došlo ke konsensu pokud možno dříve, než tyto zákony budou schvalovány zde v této zasedací síni na plenárním zasedání.

Chtěl bych poděkovat v úvodu všech těchto zákonů, abych toto poděkování nemusel opakovat, výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, poslancům, kteří v tomto výboru pracovali, intenzivně pracovali, shromáždili velké množství pozměňovacích návrhů nejenom z řad této sněmovny, ale i z řad starostů, zastupitelů, veřejnosti, a že se pokusili velice racionálním způsobem zužitkovat tyto pozměňovací návrhy tak, aby v zásadě přitom koncepce reformy nebyla narušena. Byla to obrovská práce a myslím, že si zaslouží ocenění.

A teď k vlastním zákonům.

Poslanecká sněmovna svým usnesením, když jsme schvalovali koncepci, doporučila vládě při dalších pracích preferovat tzv. spojený model státní správy a samosprávy, tzn. výkon státní správy na úrovni krajů orgány samosprávy a omezit činnost dekoncentrátů a detašovaných pracovišť a většinu z nich začlenit do orgánů veřejné správy. Vláda velmi pečlivě z těchto doporučení vycházela a snažila se tato doporučení Poslanecké sněmovny plně respektovat.

Vedle doporučení Poslanecké sněmovny vláda při zpracovávání těchto zákonů vycházela z požadavku zabezpečení ústavnosti veřejné správy. V prvé řadě jde o naplnění Ústavy České republiky v otázkách vyšších územních samosprávných celků, tedy dnes už můžeme říkat krajů. Navrhovaný zákon o krajích v kontextu s již projednávaným návrhem zákona o volbách do zastupitelstev krajů a zastupitelstva hl. m. Prahy a o změnách některých zákonů toto umožňuje.

Dále je nezbytné nahradit stávající zákony o obcích, o hl. m. Praze a o okresních úřadech, které byly přijaty v r. 1990 a svým obsahem již plně neodpovídají požadavkům Ústavy České republiky z r. 1993 na postavení a působnost územní samosprávy a na výkon veřejné správy orgány samosprávy.

Nejvíc připomínek bylo snad k tomu, jestli je nutno měnit zákon o okresních úřadech, jestliže perspektivně počítáme se zrušením těchto úřadů. Ale právě kdybychom nezměnili tento zákon, tak v následných dvou letech by se tyto normy střetávaly, vyvolávaly by zmatek, nejistotu, a bylo potřeba i tyto normy sjednotit, zákon o okresních úřadech novelizovat právě proto, aby nedocházelo k dvojímu řešení celé situace.

Vláda rovněž vycházela z dosavadních poznatků při uplatňování nového obecního zřízení od r. 1990, jakož i z historických zkušeností obecního zřízení v České republice. Bylo přihlíženo i ke zkušenostem jiných zemí, zejména však států, jejichž historický, politický a kulturní vývoj byl blízký našemu.

A teď k tisku, který je v tomto seriálu zákonů první v pořadí. Je to návrh zákona o obcích (obecní zřízení), který máte označen jako sněmovní tisk 422.

Předložený návrh naplňuje ústavní zásadu, že obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce, a uvádí právní úpravu obecního zřízení do souladu s Evropskou chartou místní samosprávy. Navrhovaná úprava reflektuje i na právní úpravu krajského zřízení, kde byl zvolen na základě usnesení Poslanecké sněmovny spojený model výkonu veřejné správy. Protože i obce vykonávají jak samosprávu, tak státní správu v přenesené působnosti, jsou v navrhované právní úpravě obecního zřízení zakotveny instrumenty dozoru státu jak nad výkonem samostatné působnosti, tak zejména nad výkonem přenesené působnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP