Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)

(pokračuje Grůza)

Zdůvodnění je velmi jednoduché. Poté, co prezident republiky minulý týden podepsal novelu zákona o spotřebních daních, kterou přijala sněmovna v prosinci, je problematika zelené nafty již vyřešena a tento návrh zákona je nadbytečný.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, navrhuji stažení z pořadu této schůze bodu č. 18. Protože jde o druhé a třetí čtení, tak i bodu 114. Týká se to sněmovního tisku č. 217. Je to návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

Důvodem je, že tento návrh zákona nebyl projednán ve výborech, takže žádáme o přeřazení tohoto bodu na příští schůzi. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan poslanec Brožík.

 

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, nechci vypustit ani přeřadit žádné body v programu jednání, ale chci tuto ctihodnou sněmovnu upozornit, že máme na programu bod č. 5, kterým je vládní návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, jehož usnesení bylo ověřeno teprve dnes v dopoledních hodinách a vám, do lavic, bude rozdáno teď v odpoledním čase. Chtěl bych upozornit, že bod č. 5 stávajícího programu bychom mohli začít projednávat nejdříve zítra po 17. hodině, tak aby byla dodržena 24hodinová lhůta. To je jeden návrh.

Druhý návrh. Přestože nejsme schopni odhadnout, kdy se dostaneme ke třetím čtením, která začínají pod bodem 100, dovolte mi, abych u bodů právě 100 a 101, které předkládá Ministerstvo dopravy a spojů - je to třetí čtení sněmovního tisku 306390 - mohl stanovit pevné hlasování, a to na pátek 3. 3. jako první dva body programu, protože o to požádal ministr dopravy a spojů vzhledem k tomu, že vykonává funkci prezidenta Evropské konference ministrů dopravy a do 2. března je na mezinárodní dopravní konferenci v Turíně. Proto požádal o pevné stanovení hlasování k těmto dvěma zákonům na 3. 3. jako první a druhý bod programu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Paní poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, můj procedurální návrh směřuje k vyřazení bodů 40 a 41 z programu této schůze. Jde o vládní návrh zákona o soudech, tisk 539, a vládní návrh zákona o soudcích a přísedících, tisk 540, a to z důvodu nedodržení lhůty předpokládané ustanovením § 89 jednacího řádu, který stanoví, že poslancům a poslaneckým klubům mají být návrhy zákonů doručeny nejméně 10 dnů před schůzí, na které se koná prvé čtení. Dovedu pochopit, že příslušný počet výtisků dostal k dispozici organizační výbor, ale v pondělí minulý týden, 14. 2., v odpoledních hodinách ještě ve výborech nebyl. Už proto, že jde o základní zákony justiční reformy, se domnívám, že bychom měli mít dostatek času na jejich přípravu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Paní poslankyně, ještě jednou. Čísla?

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Jde o body 40 a 41. Tisk 539 a 540.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. A chcete je vyřadit z programu schůze.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Vyřadit z programu této schůze.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Paní poslankyně Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k písemně omluvené neúčasti pana ministra na jednacích dnech dne 23. 2. a 24. 2. odpoledne a vzhledem k tomu, že pan ministr je předkladatelem zákonů, které mají být projednány v prvém čtení pod pořadovým číslem 39, 40, 41, 42 a 73, navrhuji, aby tyto body, tedy body 39, 40, 41, 42 a případně 73, nebyly v rámci prvého čtení projednávány v uvedené dny, tedy 23. a 24. 2., a aby byly zařazeny do programu nejdříve na den 25. 2. anebo potom kdykoliv po 29. 2. Zároveň po dohodě s panem ministrem navrhuji vyřazení bodu 17 z této schůze, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.

Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Palas. Pan poslanec Palas není? Tak je zde pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vznesl procedurální návrh k návrhu programu 22. schůze Poslanecké sněmovny. Navrhuji vypustit z pořadu této schůze bod č. 10 - vládní návrh zákona o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, sněmovní tisk 426, druhé čtení.

Stručným odůvodněním je návrh pana kolegy Chobota, který navrhuje vypuštění bodu č. 14, sněmovní tisk 440. Zdůrazňuji, že tyto dva zákony jsou v přímé souvislosti a je velmi obtížné projednávat jeden bez druhého. Dalším důvodem pro můj návrh jsou rozpory, které vznikly při projednávání mezi vládními a resortními návrhy při předloze tohoto zákona, nedostatečná analýza celého balíku problémů, které se týkají školství, včetně chybějící garance financování tohoto školství. Proto tolik můj návrh a děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Pan poslanec Palas? Pane poslanče, vy jste se hlásil. Prosím, abyste vydržel na svém místě. (Smích v sále.)

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych na základě § 86 odst. 6 jednacího řádu požádal sněmovnu o schválení návrhu na vzetí zpět návrhu poslance Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 255, druhé čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Prosím opravdu kolegy poslance o klid. Hlásí se ještě někdo? Pan ministr Motejl.

 

Ministr spravedlnosti ČR Otakar Motejl: Pane předsedo, vážená Poslanecká sněmovno, dovolte mi, abych se vyjádřil k návrhu paní poslankyně Rujbrové o vyřazení bodů 40 a 41 z programu této 22. schůze Poslanecké sněmovny z důvodu opožděného dodání tisku vládního návrhu. Jsem skálopevně přesvědčen a vím to jistě, že příslušné tisky byly vládou do Poslanecké sněmovny doručeny tak, aby lhůta podle jednacího řádu byla zachována. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Jsem informován od vedení Kanceláře, že tisky přišly včas. Je jedině otázka, jestli došlo k nějaké chybě ve vašem konkrétním výboru.

Pan poslanec Tlustý.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP