(11.00 hodin)

(pokračuje Kostrhun)

Jeden návrh poslance Filipa - vrátit předložený zákon předkladatelům k dopracování, a druhý návrh pana poslance Tollnera - prodloužit dobu projednávání o 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu zpravodaji. Budeme tedy rozhodovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Jenom zagonguji, aby ti, co se chtějí zúčastnit tohoto hlasování, měli příležitost. V hlasování číslo 381 budeme tedy rozhodovat o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování. Žádost o odhlášení registruji a odhlašuji vás. Prosím o novu registraci.

 

Už potřetí opakuji, že v hlasování číslo 381 rozhodneme o návrhu na vrácení navrhovateli k dopracování.

Hlasování zahajuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Z přítomných 152 pro 33, proti 105.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání a poté návrhem na prodloužení. Jen si zrekapituluji, že návrh na zamítnutí v rozpravě nezazněl.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Má někdo jiný návrh? Ani předseda výboru pro evropskou integraci?

 

Takže budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Hlasování číslo 382 jsem zahájil. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 157 pro 143, proti nula.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na prodloužení lhůt. Prosím, pane zpravodaji, abyste specifikoval. Nicméně vidím faktickou zřejmě k nějakému mému procedurálnímu nedostatku. Pan kolega Tollner.

 

Poslanec Pavel Tollner: Pane předsedající, v rozpravě jsem navrhoval, aby byl ještě přikázat petičnímu výboru. Možná, že jsem to měl říci jindy, ale já jsem si chtěl uspořit nohy. Nepodařilo se to.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Myslím, že to můžeme podrobit hlasování nyní, nic tím neporušíme.

 

Takže budeme hlasovat o návrhu na přikázání petičnímu výboru.

O tom rozhodneme v hlasování číslo 383. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 158 pro 88, proti 53.

 

Děkuji panu kolegovi Tollnerovi a prosím pana zpravodaje, aby upřesnil, o kolik bychom měli prodloužit lhůtu.

 

Poslanec Jan Kostrhun: Je to návrh pana poslance Tollnera prodloužit dobu projednávání o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

Rozhodneme o prodloužení lhůty k projednávání ve výborech o 20 dnů.

Hlasování 384. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 159 pro 44, proti 97, návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, dále výboru petičnímu a lhůta k projednávání ve výborech nebyla prodloužena.

Končím projednávání bodu číslo 66.

 

A nyní, než se dostaneme k bodu 67 a uvítáme mezi námi pana senátora Michaela Žantovského, tak bych vám předložil jeden procedurální návrh a prosím, abyste mne sledovali. Zaznamenal jsem žádost ministra průmyslu a obchodu České republiky, který žádá po dohodě se zpravodaji - pane ministře, sledujte mě, prosím vás, projednáváme právě vaši žádost - aby body 70 a 72 byly předřazeny po projednání senátního návrhu zákona.

Jen se ujistím: je to po dohodě se zpravodaji k těmto návrhům? Je. Čili procedurální návrh na to, aby body 70 a 72 byly předřazeny po následujícím bodu. Je to předřazení pouze o dva body, to znamená, aby se prakticky z odpoledního jednání přesunuly na dopolední jednání. Je zřejmé, o čem budeme hlasovat? Je.

 

Rozhodneme o tomto návrhu v hlasování číslo 375, které jsem zahájil. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 157 pro 112, proti 7. Děkuji.

 

Můžeme přistoupit k bodu 67 - ale ještě předtím vidím zdviženou ruku předsedy poslaneckého klubu KSČM pana kolegy Filipa. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, mám pouze návrh. Budeme podle návrhu kolegy Vidíma volit před polední přestávkou. Dovolil bych si před bod "volby" navrhnout zařadit změny ve výborech Poslanecké sněmovny, tak jak je navrženo v programu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, s tímto bodem se musíme stejně vypořádat. Pan kolega Vidím bude na toto technicky připraven? Ano. Takže před bod "volby", který bude posledním bodem našeho dopoledního jednání, ještě bod "změny v orgánech Poslanecké sněmovny". Návrh srozumitelný.

 

Hlasování číslo 386 rozhodne o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Z přítomných 156 pro 107, proti 2. Děkuji vám.

 

Nyní se dostáváme konečně k bodu, kterým je

 

67.
Senátní návrh zákona o Památníku doby nesvobody 1939 - 1989
/sněmovní tisk 450/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 450/1 a z pověření Senátu předložený návrh uvede senátor pan Michael Žantovský. Já ho mezi námi srdečně vítám a prosím, aby přistoupil k řečništi, neboť v tuto chvíli dostává prostor k uvedení návrhu zákona. A vás, kolegyně a kolegové prosím o to, aby se atmosféra v jednacím sále poněkud zklidnila, aby bylo možno důstojně pracovat. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Michael Žantovský: Vážený pane předsedající, ctěná sněmovno. Zanedlouho vstoupíme do nového tisíciletí a zanecháme za sebou století, ve kterém český národ zažil některé ze svých nejtemnějších chvílí, střídaných okamžiky nejsvětlejších nadějí. Zkušenost z této doby je naším společným majetkem, z něhož chceme i v budoucnosti čerpat, který musíme ošetřovat a kterého se v žádném případě nesmíme vzdát. Národ, který nemá minulost, nemá ani budoucnost. Právě starostí o naši společnou minulost je motivován návrh dvanácti senátorů, který mám nyní tu čest jménem Poslanecké sněmovně jménem Senátu předložit.

Jde o typický lex specialis, tj. návrh zákona, který má za úkol jedinou věc - zřídit instituci nazvanou Památník doby nesvobody 1939-1989, jehož úkolem je zkoumat toto období a zpřístupňovat výsledky tohoto zkoumání široké veřejnosti. Navrhovaný zákon koncipuje tuto instituci jako zvláštní případ obecně prospěšné společnosti s některými drobnými odchylkami od obecného zákona, například pokud se týče ustavení a počtu členů jejích správních orgánů.

Zákon stanoví poslání a rozsah činnosti památníku, jeho povinnosti a oprávnění vůči jiným institucím, způsob ustavení orgánů této instituce a majetkový a finanční příspěvek státu. Navrhovaný zákon chápe památník jako instituci celonárodní, vyjadřující společný zájem státu a všech občanů. K tomu je přizpůsobena i forma volby, respektive jmenování členů orgánů památníku nejvyššími ústavními institucemi, příspěvek ze státního rozpočtu, jehož výše je odvozena z částky, kterou stát přispívá na činnost politickým stranám, možnost přijímat dary a příspěvky od dalších právnických i fyzických osob, stejně jako přísný stupeň kontroly nad hospodařením této instituce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP