(12.50 hodin)

(pokračuje Grégr)

Jedná se o návrh pana poslance Exnera na doplnění zákona o institut obchodního dozoru, resp. rozšíření výkonu dozorové činnosti na dodržování povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele včetně ukládání pokut dalšími fyzickými osobami, které nejsou pracovníky státních dozorových orgánů. Pan poslanec Exner tento návrh odůvodnil nedostatečným výkonem dozoru a kontroly na vnitřním trhu.

Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jaká je optimální četnost kontrol na trhu. Za krajní názor lze pokládat tezi, že dozoru a kontroly není nikdy dost. Česká obchodní inspekce i ostatní dozorové orgány - a není jich málo - svoji pozornost zaměřují na takové oblasti, kde může dojít k nejzávažnějším poškozením práv spotřebitele, a to zejména práva na bezpečnost výrobků a služeb, na podávání objektivních informací a na vyloučení klamání spotřebitele.

Stávající rozsah a četnost dozorové činnosti považuji v daném směru za dostačující, a to i s ohledem na již projednanou novelu živnostenského zákona, ve které bude umožněna dozorová činnost v zákoně uvedených správních orgánů podle umístění provozovny podnikatele, tj. podle místa jeho činnosti. Tím dojde k zefektivnění dozoru i k dalšímu nárůstu počtu prováděných kontrol. S cílem posílit postavení dozorových orgánů na trhu byl rovněž zpracován a vládou schválen návrh novely zákonů o České obchodní inspekci a České zemědělské a potravinářské inspekci, umožňující důslednější postup při odhalování a likvidaci padělků a nedovolených napodobenin. Tento návrh máte k dispozici jako sněmovní tisk č. 496.

Závěrem je třeba k tomuto pozměňovacímu návrhu říci, že nesplňuje ústavně právní požadavek, aby dozor prováděly pouze subjekty stanovené v zákoně a v jeho mezích. Tento návrh nelze v návaznosti na článek II. Listiny základních práv a svobod akceptovat.

Druhý pozměňovací návrh pana poslance Exnera nově zavádí režim zastupování zájmů spotřebitelů státními dozorovými orgány vůči prodávajícím. Jsem toho názoru, že přijetím navrhované úpravy by došlo k výraznému odklonu od pojetí, které je standardně uplatňováno v zemích Evropské unie. Byl by rovněž narušen celkový systém soukromoprávní úpravy uplatněné především v občanském zákoníku. Je mi to velice líto, ale ani s tímto pozměňovacím návrhem nemohu souhlasit.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali ve výborech a při druhém čtení projednávání tohoto důležitého zákona i mému zdůvodnění ke dvěma pozměňovacím návrhům, které nemohu doporučit. Věřím, že po posouzení navržených úprav budeme dnes schopni tento zákon přijmout. Děkuji vám i za vaši vstřícnost jako u předcházejících návrhů a ještě jednou děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Grégrovi. Nyní přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje, aby ohlásil postup při hlasování. Pane zpravodaji, oznamte prosím postup při hlasování.

 

Poslanec Josef Hojdar: Já se omlouvám, já jsem zkoušel zasunout kartu do hlasovacího zařízení, podařilo se mi to až na několikátý pokus.

Nemyslím si, že je nutné, abych zde znovu opakoval to, co zde říkal pan ministr k samotnému návrhu vládního zákona, a přistoupíme rovnou k hlasování.

Máme tady návrh, který vyplývá i z toho, co tady řekl pan ministr, to znamená návrhy, které byly obsaženy v usnesení hospodářského výboru č. 155. Proto navrhuji o bodech A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A9 hlasovat jako o komplexu, o bodu A4 hlasovat samostatně, o bodech B1 a B2 hlasovat také samostatně. To je můj návrh na hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Kdo souhlasí s tímto návrhem procedury, ať to dá najevo v hlasování pořadové číslo 246. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 246 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 166 pro vyslovilo 134 a nikdo nebyl proti.

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Hojdar: Nejprve budeme hlasovat o bodech A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A9.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Poslanec Josef Hojdar: Stanovisko mé je souhlasné, stanovisko pana ministra je také souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 247 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 247 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 166 vyslovilo 147 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Josef Hojdar: Dále tady máme bod A4. Pan ministr nedoporučuje, já také nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 248 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 248 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 167 pro vyslovilo 82 a 67 bylo proti.

 

Poslanec Josef Hojdar: Dále jsou tu návrhy pana poslance Václava Exnera pod body B1 a B2. Já se domnívám, že bychom o nich mohli hlasovat také najednou. (Námitky.) Budeme hlasovat samostatně. Nejprve bod B1.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Poslanec Josef Hojdar: Pan ministr nesouhlasí, já také nesouhlasím.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 249 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 249 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 168 pro něj vyslovilo 27 a 125 bylo proti.

 

Poslanec Josef Hojdar: Dále je tady návrh B2. Pan ministr nesouhlasí, nedoporučuje, já také nedoporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 250 a ptám se: Kdo je pro tento návrh?

(Hlasy: Proti.)

Kdo je proti návrhu?

Já se omlouvám, zapomněla jsem říci, kdo je proti. Já myslím, že všichni poslanci, kteří chtěli hlasovat proti, to stihli. Je zde někdo, kdo si přeje zopakovat hlasování? (Hlasy: Ne.)

V hlasování pořadové číslo 250 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných…

Děkuji za vymazání displeje. Já jsem bohužel nestihla přečíst do stenozáznamu, kolik poslanců a poslankyň se vyjádřilo pro a proti. Já se ptám služby obsluhující počítač, zda je možné tato čísla znovu vyvolat. (Děje se.)

Z přítomných 167 se pro vyslovilo 25, 124 bylo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Josef Hojdar: Protože to jsou všechny pozměňovací návrhy, můžeme hlasovat o vládním návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 355, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 251 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 251 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 167 vyslovilo 159 a nikdo nebyl proti. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli přerušuji naše jednání a vyhlašuji polední přestávku do 14.00 hodin, kdy budeme pokračovat sněmovním tiskem 377.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP