(10.30 hodin)

(pokračuje Pešán)

Zrušil sice tehdy monopolní postavení Státního plemenářského podniku, ale nová zájmová chovatelská sdružení teprve vznikala a chyběla i podrobnější znalost předpisů Evropské unie a rovněž tak chyběly zkušenosti s jejich aplikací v praxi. To je jen několik důvodů, proč již tento zákon č. 240 nevyhovuje jak současné šlechtitelské a plemenářské praxi, tak není i kompatibilní s příslušnými předpisy Evropského společenství.

Vládní návrh - sněmovní tisk 500 - tyto nedostatky řeší, reflektuje změny ve struktuře a organizačním zajištění procesu šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat, vymezuje právní postavení, působnost a pravomoc zájmových chovatelských sdružení, vymezuje právní postavení, působnost a pravomoc chovatelských podniků, mění právní postavení a funkce současných oprávněných a pověřených organizací. Ruší již nevyhovující výběrové a uznávací komise, jejichž pravomoci přejdou na chovatelské sdružení. Konečně pak vládní návrh zákona řeší důležitou problematiku značení, evidování a vedení ústřední evidence hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu a řeší požadavky kladené na tuto oblast předpisy Evropské unie, což je podmínkou pro uznání našich plemenných zvířat a dokladů o nich v mezinárodním obchodu již v současné době.

Vážené kolegyně a kolegové, to je několik informací o předloženém sněmovním tisku z mé pozice zpravodaje. A na závěr mně dovolte vás požádat o podporu tohoto návrhu zákona tak, aby mohl být propuštěn do druhého čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám dvě písemné přihlášky pana poslance Pavla Kováčika a pana poslance Václava Grűnera. Prvnímu jmenovanému uděluji slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, dámy a pánové, tentokrát, na rozdíl od ostatních dvou zemědělských zákonů z bloku, který právě projednáváme, není moje podpora tak jednoznačná. Myslím si, že na jedné straně je sice dobře, že novela uvádí do souladu stav legislativy s jakýmsi překotným vývojem praxe v posledních letech, ale mám osobně velké pochybnosti o tom, jestli tento překotný vývoj praxe byl zrovna to, co naše šlechtění, naše plemenitba, naše chovatelství, naše zootechnika, naše zemědělství jako celek pro budoucnost potřebuje. Myslím si, že tento překotný vývoj praxe v posledních letech vede k situaci, kterou z maloobchodní sítě známe jako masivní nástup supermarketů do prodeje potravin a některého spotřebního zboží a koneckonců se ukazuje, že to až tak příliš moc dobře takto volně nechat nebylo.

Myslím si a jsem o tom hluboce přesvědčen, že zachování toho, co zde bylo uděláno v průběhu mnoha a mnoha desetiletí ve šlechtitelské práci, v tvorbě našich domácích plemen, zejména skotu, je i úkolem tohoto zákona, resp. je i úkolem nás, kteří novelu tohoto zákona nebo tento zákon teď v současné době zpracováváme.

Nepovažuji za šťastné, abychom vytvořili tímto zákonem jakousi podmínku pro to, aby i nadále byly ohrožovány domácí subjekty zabývající se šlechtěním a plemenitbou a distribucí materiálu ve prospěch masivního nástupu, masivního ovládnutí trhu zahraničními šlechtitelskými megafirmami, a také k tomu, že nelze již nadále hazardovat s výsledky onoho domácího šlechtění a ohrožovat tak další přežití domácích plemen ve významném počtu.

Proto můj postoj v dalších čteních , a tedy i postoj poslaneckého klubu KSČM, bude do značné míry záviset na přijetí našich připomínek a návrhů, které v dalších čteních předložíme. Myslíme si však, že lze ve druhém čtení spravit, vyloučit tato rizika nebo je velmi omezit, a proto propuštění do druhého čtení podpořím.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Uděluji slovo druhému písemně přihlášenému poslanci, kterým je Václav Grűner. (Hluk v sále.)

Poprosil bych všechny, kteří se nezajímají o tento druh plemenářství, kdyby mohli opustit jednací sál a nerušili projednávání tohoto bodu.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Grüner: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Do Poslanecké sněmovny předkládá vláda po v roce 1999 schváleném veterinárním zákoně druhý pro zemědělství stejně tak důležitý zákon, zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat. Stejný zákon připomínkovala zemědělská veřejnost již v roce 1990 a tehdejší sněmovnou byl přijat v roce 1991, v době velkých přeměn naší společnosti i našeho zemědělství. Tak dlouhá doba účinnosti tohoto zákona jednoznačně svědčila o jeho kvalitě, což bylo jen ku prospěchu chovatelské veřejnosti.

Za osm let účinnosti tohoto zákona došlo v zemědělské praxi k řadě významným změn, které bylo nutno zahrnout do této nové novely plemenářského zákona. Stejně tak bylo nutno dosáhnout slučitelnosti našich právních předpisů v této oblasti s předpisy Evropské unie.

Od roku 1991 vznikla podle zákona č. 80/1990 Sb., o sdružování občanů, řada chovatelských sdružení a svazů. Namátkou mohu jmenovat Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Svaz chovatelů černostrakatého skotu, Svaz chovatelů masného skotu, Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě a řada dalších chovatelských svazů, a je tudíž třeba přenést na ně ze zákona rozhodující funkce při řízení šlechtitelského procesu hospodářských zvířat.

Chovatelské svazy se rychle po svém vzniku konsolidovaly, převzaly po schválení Ministerstva zemědělství od Státního plemenářského podniku vedení plemenných knih pro jednotlivé druhy hospodářských zvířat, převzaly odpovědnost za tvorbu a provádění šlechtitelských programů. Na základě této skutečnosti bylo nutno změnit postavení oprávněných a pověřených organizací. Oprávněné fyzické i právnické osoby budou podle tohoto zákona působit pro chovatele již jen jako odborný servis. Ruší se i tzv. výběrové a uznávací komise pro skot, prasata, ovce, kozy a drůbež a jejich funkci rovněž převezmou chovatelská sdružení, která budou odpovídat za realizaci šlechtitelského programu, budou hodnotit a vybírat hospodářská zvířata a uznávat šlechtitelské chovy.

Zákon navíc oproti předcházejícímu plemenářskému zákonu č. 240/1991 Sb. komplexně řeší povinnosti chovatelů a chovatelských subjektů při označování a evidenci hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu. Zákon upravuje také rámec pro výkon činnosti spojený s prováděním kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek a testů včetně odhadu plemenné hodnoty zvířat.

Důležité místo v předkládané novele plemenářského zákona má i inseminace hospodářských zvířat a přenos embryí jako rozhodující metody plemenitby. Zabývá se i výměnou, prodejem a nákupem inseminačních dávek a embryí jako významným nástrojem mezinárodního využívání špičkového genofondu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP