Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
21. ledna 2000 v 9.03 hodin

Přítomno: 174 poslanců

 

(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 21. schůze Poslanecké sněmovny, všechny, kteří jsou přítomni v sále, vítám a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili mi číslo náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Václav Frank - nemoc, Vladimír Laštůvka - pooperační rekonvalescence, Marie Machatá - rodinné důvody, Petr Matějů - plenární zasedání Rady Evropy ve Štrasburku, Evžen Snítilý - nemoc, Vlasta Štěpová - zasedání ekonomického výboru Rady Evropy v Londýně, Jaroslav Štrait - lékařský zákrok.

Připomínám, že ukončení dnešního jednání jsme stanovili na 17. hodinu a budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů v prvém čtení.

Předtím je zde procedurální návrh.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Dovoluji si předložit procedurální návrh na přeložení bodu 59 na čtvrtek 27. 1. 2000 odpoledne jako první nový bod. Jde o tisk 495.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Jde o bod 59 - "Vládní návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů". Zpravodajem je pan poslanec Jiří Drda a předkladatelem pan ministr Miloš Kužvart.

Ptám se, je-li ještě nějaký jiný procedurální návrh. Není tomu tak.

Skóre na světelné tabuli nám říká, že sněmovna je usnášeníschopná. Nechám v tuto chvíli hlasovat o procedurálním návrhu, na základě kterého rozhodneme o přesunutí bodu 59 na čtvrtek 27. 1. 2000 odpoledne jako první bod.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 72 a ptám se, kdo je pro tento procedurální návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 84 poslankyň a poslanců pro návrh hlasovalo 79, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Jak jsem již oznámil, budeme pokračovat v projednávání návrhů zákonů v prvém čtení.

Přistoupíme k dalšímu bodu.

 

46.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb.,
a některé další zákony
/sněmovní tisk 480/ - prvé čtení

 

Odůvodněním návrhu zákona vláda pověřila svého místopředsedu a ministra financí Pavla Mertlíka a ministra spravedlnosti Otakara Motejla. Nejprve uděluji slovo panu ministrovi financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Účel novely zákona, kterému se lidově říká zákon proti praní špinavých peněz, je dvojí. Je to za prvé harmonizace s právním řádem Evropské unie a za druhé je to posílení pravomocí finančně analytického útvaru Ministerstva financí, které by měly vést k tomu, že boj s touto nebezpečnou formou finanční kriminality bude do budoucna efektivnější.

Harmonizace našeho práva s právem Evropské unie bude spočívat zejména ve zrušení vkladních knížek na doručitele a jiných forem anonymních vkladů, a to tak, že novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti přinese zejména zákaz vzniku nových anonymních účtů, protože finanční instituce bude vždy povinna identifikovat účastníky obchodu, jestliže půjde o uzavření smlouvy o běžném nebo vkladovém účtu nebo vkladu na vkladní knížce nebo vkladním listu anebo o sjednání jiné formy vkladů.

Zde tedy tato novela zákona navazuje na novelu občanského zákoníku, která zde byla projednávána včera, která rovněž přispívá ke zrušení existujících anonymních vkladů.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Promiňte, pane ministře, chtěl bych poprosit všechny kolegy, kteří hovoří a chtějí i nadále hovořit, aby přenesli nejen své téma, ale i sami sebe mimo jednací sál. A na vás, pane ministře, bych apeloval, kdybyste mohl zvýšit intenzitu svého hlasu.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji, pane předsedající, pokusím se.

Dále se navrhuje nahradit pojem "neobvyklý obchod" pojmem "podezřelý obchod" a stanovit demonstrativní výčet podezřelých obchodů. Toto je změna, která odpovídá úpravám většiny zemí Evropské unie a která přinese větší právní jistotu při plnění povinností vyplývajících ze zákona.

Dále se navrhuje rozšířit počet finančních institucí tak, aby do nich byly zahrnuty i některé další, dosud tomuto zákonu nepodléhající, např. družstevní záložny nebo činnosti spočívající v obchodování s cizí měnou.

Podobně je předmětem novely i rozšíření povinností ukládaných těmto finančním institucím. Zejména jde o rozšíření a zpřesnění identifikační povinnosti, stanovení povinnosti neprovést obchod v případě, že se klient odmítne identifikovat, povinnost zaznamenávat a uchovávat všechny údaje o obchodech po dobu deseti let.

Zcela nová je povinnost finančních institucí zajistit proškolení příslušných zaměstnanců finančních institucí v duchu zákona.

Nově se navrhuje rozšířit oprávnění finančně analytického útvaru Ministerstva financí, zejména o oprávnění požadovat informace od správce daně z celého daňového řízení, oprávnění požadovat informace od správy sociálního zabezpečení a oprávnění sdružovat informace a informační systémy sloužící k rozdílným účelům. K včasnému využití informací o případech pokusů praní špinavých peněz se navrhuje uložit finanční instituci pozastavit obchod v případě, že o to finančně analytický útvar požádá. Finančně analytický útvar bude nově oprávněn sdělovat údaje správci daně, což přispěje k efektivnímu vybírání daní.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP