(18.00 hodin)

(pokračuje Kořistka)

Za druhé: Proč stále trvá stav, že takto zpochybňovaný člověk stojí ještě i dnes v čele FNM?

Za třetí: Dokdy bude tento stav trvat?

Věřím, že svou nečinností nechcete ještě povzbuzovat spekulaci v některých médiích, jaké jsou vlastně důvody setrvávání pana Stiesse v jeho funkci. Zároveň vás žádám o urychlené řešení celé kauzy, tzn. o odvolání předsedy výkonného výboru FNM z jeho funkce.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má ministr financí.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v tomto skutečně absurdním případě, v této velmi absurdní situaci - a to nazval jako zřejmě jedinou věc ve svém vstoupení pan poslanec Kořistka zcela přesně - je zřejmě stejně jako ve věcech jiných nejdůležitější ctít fakta. Já se ona fakta pokusím prezentovat, a to v rozsahu znalostí, které mělo prezidium FNM v pátek minulý týden, když mj. v rámci bodu "různé" svého řádného programu hovořilo o situaci, která se vytvořila kolem osoby pana Stiesse.

Pan poslanec Kořistka řekl ve svém úvodním slově, že ví o zveřejněných informacích o spolupráci s StB. Nejsem si vědom toho, že by v naší zemi docházelo k tomu, že by bylo zákonem povoleno zveřejňovat informace o spolupráci s StB. Jestliže má oněmi informacemi na mysli Cibulkovy seznamy nebo něco podobného, potom nechávám vše na zvážení právního vědomí tohoto zákonodárce.

Nicméně dovolte mi, abych se místo hodnocení vrátil skutečně k oněm faktům. Začal bych tím, co předcházelo onomu jednání prezidia FNM. V tisku vypukla kampaň, která říkala různé skutečnosti o tom, že pan Stiess má falešné lustrační osvědčení, že má několik lustračních osvědčení, že byl agentem StB apod. Bohužel tato kampaň nebyla založena na prokazatelných údajích, které by bylo mohlo prezidium FNM v okamžiku, kdy se rozhodovalo, vzít v potaz.

Zásadně odmítám - a odmítli to ostatní členové prezidia FNM, kteří byli přítomni v místnosti, jednomyslně, nebyli to všichni, nebyla tam paní náměstkyně Vlasáková, která byla tou dobou na jiné schůzi, ale myslím, že všichni ostatní ano - rozhodovat na základě neúplných neověřených informací. Naopak rozhodovali na základě toho, co měli k dispozici, a proto se rozhodli přijmout usnesení, které vám přečtu a pokusím se vás na základě jeho vysvětlení přesvědčit, že to byl postup rozumný a korektní.

Za prvé, podle tvrzení pana ing. Stiesse požádal o vydání lustračního osvědčení v roce 1991. Kopie této žádosti pan Stiess nemá, čili tuto žádost není schopen doložit.

Za druhé, podle svého tvrzení v roce 1992 mu bylo lustrační osvědčení vydáno, a to tak, že dne 28. 7. 1992 jej obdržel pod číslem jednacím 1D-1794/1-LU-91. Kopii notářsky ověřeného opisu tohoto lustračního osvědčení mám zde k dispozici. Kopie není notářsky ověřena, je to jen fotokopie notářsky ověřené kopie, ale mohu ji ukázat komukoli, pokud ji chcete vidět. Tím neříkám, že je správná, pouze potvrzuje to, co říkám.

Za třetí, v roce 1997 poprvé pan Stiess podle svých údajů toto lustrační osvědčení použil, a to tehdy, když jej předložil při zvolení do vědecké rady Fakulty mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické v Praze. Podruhé jej použil v roce 1998 na podzim, přesněji řečeno již v zimě, a to v prosinci při jmenování prezidiem FNM do funkce prvního místopředsedy výkonného výboru FNM. Někdy koncem měsíce října nebo začátkem měsíce listopadu vzhledem k množícím se spekulacím o jeho statusu ve vztahu k StB, které se začaly objevovat v tisku, v té době spíš na internetu než v psaném tisku, předložil mně, celkově tedy podruhé, originál svého lustračního osvědčení, já jsem ho tedy viděl dvakrát, včetně oné obálky. Dal mi také oxeroxovanou kopii tohoto osvědčení, byla to barevná kopie udělaná na barevné kopírce, a tuto kopii jsem já posléze předal ministru vnitra Grulichovi.

Konečně dne 29. 11. předal originál svého lustračního osvědčení včetně obálky Policii ČR, Úřadu vyšetřování, a to na žádost, kterou mu den nebo dva předtím vyslovil pracovník Úřadu vyšetřování pan Hádek. O tom existuje záznam, jehož jedna kopie byla panu Stiessovi dána, a kopii tohoto záznamu, resp. kopii této kopie zde mám rovněž. Jen co ji najdu, tak přečtu, co je v ní napsáno.

Je to protokol o vydání (odnětí) věci. Dne 29. 11. 1999 v 1.00 hodin byl podle § 78 trestního řádu vyzván ing. Jan Stiess, narozen 28. 12. 1947, k vydání originálu lustračního osvědčení a doručenky ze dne 4. 8. 1992 - teď jsem trochu upravil svým čtením to, co je tu napsáno, protože je tam nesmyslná gramatická chyba - jako věci důležité pro trestní řízení. Po poučení podle § 78 odst. 1 trestního řádu o povinnosti věc vydat a po upozornění na možnost odnětí věci, jakož i na možnost uložení pořádkové pokuty (§ 66 trestního řádu) vyzvaná osoba uvádí: Po poučení, kterému jsem porozuměl a nežádám si dalšího vysvětlení, dobrovolně vydávám pro účely trestního řízení následující písemné podklady: 1. originál lustračního osvědčení, číslo jednací 1D-17294/1-LU-91, 2, originál doručenky, kterou by bylo lustrační osvědčení doručeno. Podpisem tohoto protokolu potvrzuji, že jsem převzal jednu kopii jako doklad o vydání uvedených písemností. Věci převzal kpt. - pravděpodobně, je to nečitelné - JUDr. Pavlík, přítomen pplk. JUDr. Hádek, věci vydal ing. Jan Stiess. Kopie tří podpisů uvedených jmen.

Teď dovolte, abych se vrátil k oné chronologii. Následujícím krokem, ke kterému došlo, bylo až ono řádné zasedání prezidia FNM, ke kterému došlo minulý pátek. Probíhalo v budově FNM od 9 hodin do asi 13 hodin odpoledne. Do začátku zasedání neměl nikdo z členů prezidia ani nikdo z členů výkonného výboru FNM včetně pana Stiesse jakoukoli indikaci o tom, že by osvědčení pana Stiesse bylo falešné, že by bylo nesprávné nebo jakýmkoli způsobem pochybné. Ten celý týden před tímto zasedáním byly noviny plné článků o tom, že pan Stiess je agentem StB a že má falešné lustrační osvědčení, nicméně nikdo z přítomných na schůzi prezidia FNM neměl žádný takový doklad k dispozici.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP