(17.30 hodin.)

(pokračuje Zeman Eduard)

Čili rozhodnutí ministerstva se v tomto případě opíralo o souhlasné zamítavé vyjádření jak školského úřadu, tak úřadu práce v místě.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Pan kolega Václav Brousek položí doplňující dotaz.

 

Poslanec Václav Brousek: Děkuji, pane předsedající. Nejprve bych chtěl upozornit pana ministra, že dopis, který odeslali zakladatelé sdružení 27. 2. 1997, existuje, mám ho k dispozici. A oni, protože nedostali odpověď, poslali ho znovu, dokonce 29. 5. 1997. Oba tyto dopisy mám k dispozici.

Co se týče druhé části. Je mi líto, že se rozhodnutí opíralo skutečně o to, co řekl Úřad práce a Školský úřad v Jablonci, protože škola se přesunula do Tanvaldu a spádové území skutečně bylo víc na Semilsku. A viděl jsem jak Tanvald, tak Semily, úřad práce, vyjádření Úřadu práce v Semilech, a ptal jsem se na Úřadu práce v Tanvaldu, a dokonce jsem ho navštívil ještě předminulý týden, než jsem podával tuto interpelaci.

Navíc mi pan ministr neodpověděl na to, proč tedy tato škola, která již neexistovala, dostala pozvánku na prezentační soutěž škol dne 10. 6. 1999. Čili odpověď na toto bych ještě rád dostal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Na váš doplňující dotaz odpoví pan ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Omlouvám se panu poslanci, že jsem mu na tuto část neodpověděl, je to mé opomenutí. Má odpověď ho asi neuspokojí.

Nepodařilo se mi nikde na úřadě dohledat nic o tom, že by kdokoliv z ministerstva odeslal takovouto pozvánku. Není ovšem zcela vyloučeno, že ji mohl odeslat libovolný úředník jako svůj osobní žertík, což se mi nepodaří samozřejmě svému úřadu prokázat. A jakkoliv to zní směšně, může se to stát a já to prostě neumím dohledat.

Můj úřad se zapřísahá, a ručí mi za to ředitel odboru 23, že úředně ministerstvo nic takového neodeslalo, s tím, že nevylučuji, že je celá řada dalších organizací mimo vlastní gesci ministerstva, které takovéto pozvánky rozesílají. Čili tato pozvánka mohla přijít také úplně odjinud.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane ministře.

Pátou v pořadí vylosovanou poslankyní je poslankyně Alena Páralová, interpelovaným ministrem je ministr životního prostředí Miloš Kužvart, a to ve věci omezeného pokroku při transpozici ACQUIS 1999.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji. Vážený pane ministře, v pravidelné zprávě Evropské komise o České republice za rok 1999 se lze na str. 45 dočíst: "Při transpozici ACQUIS pro životní prostředí bylo dosaženo jen velmi omezeného pokroku. Úsilí musí být výrazně zesíleno zvláště v oblasti ochrany vod a nakládání s odpady."

Na straně 66 v části "Závěr" stojí: "V oblasti životního prostředí byla přijata obecná politika, ratifikovány některé dohody a schváleno několik málo zákonů. Důležitá rámcová legislativa však nebyla přijata a prováděcí program spolu s investičním plánem nebyl vypracován. Pokud nebude uplatněn vnitřně provázanější přístup, je zde riziko, že k procesu sbližování se bude přistupovat neuspořádaně, případ od případu."

S plným vědomím složitosti tohoto problému pokládám následující dotaz: Jak se k této zprávě pan ministr staví, jak jeho tým postupuje, s jakými problémy se potýká a jaké má plány právě na poli zapracovávání směrnic do našeho práva a jaké očekává výsledky v letošní hodnoticí zprávě?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má ministr životního prostředí.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych reagoval na interpelaci místopředsedkyně výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Páralové.

Otázka se rozkládá zhruba do tří základních oblastí, na které bych si dovolil teď odpovědět.

Ano, celkové vyznění kapitoly "Životní prostředí" v pravidelné hodnotící zprávě je negativní, zejména ke vztahu k formálnímu přijímání legislativy. Nebylo dosaženo výrazného pokroku. To, že byly vytknuty před pomyslnou závorku zákony týkající se oblasti vod a odpadů, je velmi logické. A na úvod bych chtěl konstatovat, že tuto hodnotící zprávu vnímám jako objektivní hodnocení, jako nejen pobídku k činnosti, ale i jako určité přitakání mému přístupu k oblasti ochrany životního prostředí a k systémovému pojetí celé této oblasti.

Čili shrnuji: Kritika této zprávy je v tomto smyslu oprávněná, takto se k ní stavím.

Ale teď si uvědomme, co bylo s čím vlastně srovnáváno. Evropská komise zahrnovala do hodnocení pouze schválení zákonů Parlamentem ČR, které již nabyly účinnosti. Proces tvorby právních předpisů, zejména pak zásadních zákonů, je však velmi složitý, a jak sami víte, zabere období delší než jeden rok. Proto se pokrok v přijímání nových právních předpisů, na nichž Ministerstvo životního prostředí v současné době pracuje a který Evropská komise může zaznamenat ve své příští hodnotící zprávě zhruba v říjnu t. r., projeví teprve až v nadcházejícím období.

A protože jsem věnoval studiu mé kapitoly velkou pozornost, mám pocit, že již nyní mohu být svým způsobem optimistický, protože jednotlivé kritické pasáže, že chybí investiční strategie - chci zdůraznit, že koncem minulého roku přijala vláda svým usnesením investiční strategii pro implementaci ACQUIC, materiál, který jsem předkládal společně s místopředsedou vlády a ministrem financí Pavlem Mertlíkem.

Zároveň i díky činnosti tohoto Parlamentu, dolní i horní komory, již vyšly ve Sbírce zákonů takové právní předpisy, jako je např. zákon o prevenci závažných průmyslových havárií. A tady bych chtěl zdůraznit jeden moment, že to, co dříve bylo vnímáno jako nějaké obrovské zdržení České republiky, tak konkrétně v této oblasti u této směrnice jsme do značné míry dokázali zdržení snížit na opravdové minimum. Jestliže směrnice o prevenci závažných průmyslových havárií, která má v podtitulku název SEVESO II, vešla v platnost v zemích Evropské unie k 3. únoru minulého roku, a nyní vyšel tento zákon od 1. ledna t. r., tak to zdržení je minimální. A my implementujeme celou tuto směrnici do legislativy České republiky, a jsem tomu velmi rád.

Kritika, která je v pravidelné hodnotící zprávě, pochopitelně našla odraz v plánu legislativních prací vlády. A tady bych chtěl zdůraznit, že u většiny připravovaných právních předpisů bylo na základě doporučení místopředsedy vlády Rychetského velmi výrazným způsobem zkráceno období, po které budou připravovány.

A nyní k těm oblastem, které Evropská komise vnímá jako prioritní.

Nový zákon o vodách předkládáme vládě v paragrafovaném znění do konce března t. r. Co se týče oblasti odpadů, zhruba před dvěma dny sněmovna schválila novelu stávajícího zákona č. 125/1997 Sb. Ve svém vystoupení jsem zdůraznil, že tato novela nikterak neimplementuje žádné z požadavků Evropské unie, čili je to novela, která pouze reaguje na určité vnitřní problémy České republiky. A co se týče legislativy, jejíž přípravu jsme zkrátili o rok, tak v červnu t. r. předkládáme vládě paragrafované znění nového zákona o odpadech.

Co se týče podzákonných norem, tady bych chtěl připomenout nařízení vlády č. 31/1999 Sb., o povinnosti zpětného odběru obalů a výrobků, které také znamená další přiblížení k těm pravidlům, která jsou v Evropské unii standardní.

Co se týká toho, jak se stavíme k tomuto problému nyní. V lednu t. r. jsme předložili Poslanecké sněmovně návrh zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty, jejichž hlavním smyslem je plná transpozice příslušných předpisů Evropského společenství.

Tady bych rád zdůraznil, že dosažení slučitelnosti v oblasti posuzování vlivů považujeme - a Evropská komise také a jsem jí velmi rád - za naprosto zásadní. Ale je legislativa, která má nějakého předchůdce, a je legislativa, která v naší právní praxi je úplně nová. To jsou ty "jams out", to je něco úplně nového.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP